Ob­ča­ni bo­do gla­so­va­li na sle­po

Ia­ri­bor­ska ob­či­na bo ven­dar­le ,iri­la pro­jekt par­ti­ci­pa­tiv­ne­ga pro­ra­ču­na; ker pro­jekt ni­ma fi­nanč­ne­ga okvi­ra, ni no­be­nih za­go­to­vil, da bo­do pro­jek­ti, ki jih bo­do iz­gla­so­va­li ob­ča­ni, tu­di upo,te­va­ni

Vecer - - MARIBOR - Brez fi­nanč­ne­ga okvi­ra Fi­štra­vec: Kri­va je dr­ža­va IMZ: To ni par­ti­ci­pa­tiv­ni pro­ra­čun

Pro­jekt par­ti­ci­pa­tiv­ne­ga po­ra­ču­na (PP) se bo na­da­lje­val še v le­to­šnjem le­tu, je vče­raj raz­gla­sil ma­ri­bor­ski žu­pan An­drej Fi­štra­vec s so­de­lav­ci. Po za­go­nu pi­lo­tne­ga pro­jek­ta v Rad­va­nju ko­nec le­ta 2015 bo­do, po kar dol­go­traj­nem za­sto­ju, me­ha­ni­zem, ki naj bi omo­go­čal so­o­dlo­ča­nje ob­ča­nov o po­ra­bi de­la ob­čin­ske­ga pro­ra­ču­na, zdaj konč­no ši­ri­li še v pet me­stnih pre­de­lov - No­vo vas, Ta­bor, Raz­va­nje, Lim­buš in Pe­kre, saj so tam iz­ka­za­li in­te­res. Čez le­to ali dve naj bi par­ti­ci­pa­tiv­ni pro­ra­čun ši­ri­li še na pre­o­sta­le me­stne če­tr­ti in kra­jev­ne sku­pno­sti. Mo­del, ki ga je od ja­nu­ar­ja le­tos raz­vi­ja­la po­seb­na de­lov­na sku­pi­na pod vod­stvom pod­žu­pa­na Zdrav­ka Lu­ke­ti­ča, je ne­ko­li­ko dru­ga­čen kot v pi­lo­tnem pro­jek­tu, saj da­je vo­dil­no vlo­go me­stnim če­tr­tim (MČ) in kra­jev­nim sku­pno­stim (KS). Pro­jek­ti, ki bo­do do­bi­li naj­več gla­sov kra­ja­nov, na­mreč več ne bo­do av­to­mat­sko ume­šče­ni v me­stni pro­ra­čun, pač pa se bo do njih naj­prej opre­de­lil svet MČ ozi­ro­ma KS. Ta or­gan bo na­to iz­gla­so­va­ne pro­jek­te po­ljub­no kom­bi­ni­ral s svo­jim iz­bo­rom pri­o­ri­te­tnih pro­jek­tov, pri tem bo na svoj konč­ni se­znam iz­vo­lje­ne pro­jek­te par­ti­ci­pa­tiv­ne­ga pro­ra­ču­na uvr­stil ali pa tu­di ne. Od tam bo­do fil­tri­ra­ne že­lje lju­di ro­ma­le na me­stno upra­vo, k žu­pa­nu, ki bo pre­dla­ga­ne pro­jek­te v pro­ra­čun ume­ščal spet po la­stni pre­so­ji, na­za­dnje bo­do o vsem sku­paj od­lo ča­li še me­stni sve­tni­ki. Na­da­lje, iz­vo­lje­ni pro­jek­ti, tu­di če bo­do pre­šli si­to v MČ in KS, še ve­dno ni­ma­jo za­go­to­vi­la, da bo­do ure­sni­če­ni. Pro­jekt na­mreč ni­ma no­be­ne­ga fi­nanč­ne­ga okvi­ra. Ve­lja le ome­ji­tev, da po­sa­me­zni pre­dla­ga­ni pro­jekt ne sme pre­se­ga­ti vre­dno­sti 20.000 evrov. Fi­štra­vec, Lu­ke­tič in Ro­sa­na Klanč­nik, vod­ja služ­be za de­lo­va­nje me­stne­ga sve­ta, si­cer čla­ni­ca de­lov­ne sku­pi­ne za PP, so na vče­raj­šnji ti­skov­ni kon­fe­ren­ci po­u­da­ri­li, da so pri­pra­vi­li mo­del, ki je v okvi­rih za­ko­na in fi­nanč­nih zmo­žno­stih ob­či­ne. Vz­rok za ta­ko ohla­pen PP je žu­pan pri­pi­sal po­dfi­nan­ci­ra­nju dr­ža­ve: "Glo­bal­ni okvir de­mo­kra­ci­je je po­ve­zan tu­di s fi­nan­ca­mi. V za­dnjih sed­mih ali osmih le­tih je dr­ža­va pri­hra­ni­la na ra­čun ra­zvo­ja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve v Ma­ri­bo­ru pre­ko sto mi­li­jo­nov evrov. Če bi ta de­nar v me­stu ime­li, mar­si­ka­te­re­ga pro­ble­ma ne bi bi­lo." Na na­še vpra­ša­nje, ka­kšna za­go­to­vi­la po­tem sploh lah­ko da­jo ob­ča­nom, da bo­do med lju­dmi za­že­le­ne pro­jek­te ure­sni­či­li, ne pa zgolj vle­kli za nos ak- Na­da­lje­va­nje pro­jek­ta par­ti­ci­pa­tiv­ne­ga pro­ra­ču­na so pred­sta­vi­li Dz le­veE pod­žu­pan Zdrav­ko hu­ke­tičH žu­pan An­drej bi­štra­ve­cH nju­na so­de­lav­ka no­sa­na Klanč­ni­kH pred­se­dnik MČ No­va vas Mi­len­ko cra­nu­lić in pred­se­dnik MČ Ta­bor Mar­tin dor­vat.

tiv­nih Ma­ri­bor­ča­nov, pa je žu­pan od­vr­nil: "Tru­di­li se bo­mo v okvi­ru mo­žno­sti, to je re­a­li­stič­na po­zi­ci­ja. Dru­ge­ga ne mo­re­mo oblju­bi­ti." Ob tem je Lu­ke­tič po­u­da­ril, da bo­do žu­pan in tu­di me­stni sve­tni­ki mo­ral­no ob­ve­za­ni upo­šte­va­ti pre­dlo­ge lju­di.

Na MOM so si­cer pri­pra­vi­li tu­di svoj sple­tni por­tal za PP, ki je do­sto­pen pre­ko nji­ho­ve sple­tne stra­ni. Po­ziv za od­da­jo pre­dlo­gov bo ob­ja­vljen že da­nes, naj­prej za me­stni če­tr­ti Ta­bor in No­va vas. Gla­so­va­nje bi v še­stih vklju­če­nih me­stnih pre­de­lih iz­ve­dli ma­ja pri­ho­dnje le­to, re­a­li­za­ci­jo pro­jek­tov pa v le­tih 2018 in 2019. In ka­ko na vse sku­paj gle­da Ini­ci­a­ti­va me­stni zbor, po­bu­dnik in go­nil­na si­la uva­ja­nja so­o­dlo­ča­nja me­šča­nov pri po­ra­bi pro­ra­ču­na? Iz tre­nu­tne­ga mo­de­la se je, kot smo že po­ro­ča­li, iz­lo­či­la in se od nje­ga di­s­tan­ci­ra­la. "Kar je ob­či­na pre­dla­ga­la, ni PP, saj vo­lja ob­ča­nov tu ni od­lo­čil­na, ker od­lo­ča­jo vsi dru­gi," je po­ve­dal Ma­tic Primc iz IMZ, ki se je sa­mo­i­ni­ci­a­tiv­no ude­le­žil vče­raj­šnje ti­skov­ne kon­fe­ren­ce. Opo­zo­ril je, da je bi­la re­a­li­za­ci­ja sla­ba že v pi­lo­tnem pro­jek­tu v Rad­va­nju. "V Rad­va­nju je bi­lo iz­gla­so­va­nih 14 pro­jek­tov v sku­pnem zne­sku 97.000 evrov, od te­ga je bi­lo, po oce­ni ob­či­ne, po dveh le­tih po­ra­blje­nih pri­bli­žno 17.000 evrov. V ce­lo­ti so iz­ve­de­ni štir­je manj­ši pro­jek­ti, vsak za dva do tri ti­soč evrov, dru­gi pa so v fa­zi iz­ved­be, ven­dar kra­ja­ni ne opa­zi­jo, da bi se kar­ko­li pre­mi­ka­lo. Če je bi­lo ta­ko pri pro­jek­tu, pri ka­te­rem je bi­la iz­ved­ba za­go­to­vlje­na, si lah­ko sa­mo pred­sta­vlja­mo, ka­kšna bo re­a­li­za­ci­ja pri pro­jek­tih, kjer za­go­to­vil ni," je bil kri­ti­čen Primc. Zmo­ti­lo ga je tu­di tar­na­nje ob­čin­skih pred­stav­ni­kov, da ob­či­na za­ra­di dr­ža­ve ni­ma de­nar­ja, saj da ko­rek­tno iz­va­ja­nje PP uspe­šno po­te­ka že v pe­tih slo­ven­skih ob­či­nah - Aj­do­všči­ni, Ko­mnu, No­vi Go­ri­ci, An­ka­ra­nu in Lo­gat­cu. V IMZ pra­vi­jo, da nad par­ti­ci­pa­tiv­nim pro­ra­ču­nom še ni­so obu­pa­li in da bo­do za nje­go­vo vpe­lja­vo po­ča­ka­li na dru­ge­ga žu­pa­na. upan An­drej Fi­štra­vec bo da­nes, po­tem ko so me­stni sve­tni­ki boj­ko­ti­ra­li v pe­tek skli­ca­no do­pi­sno se­jo, o uskla­je­nem pro­gra­mu pro­da­je Far­ma­den­ta ob­čin Ma­ri­bor, Ho­če - Sliv­ni­ca in Du­plek ven­dar­le omo­go­čil raz­pra­vo in skli­cal iz­re­dno se­jo me­stne­ga sve­ta. Do­go­vor o tem je bil do­se­žen vče­raj na de­lov­nem se­stan­ku me­stne­ga sve­ta, ki pa so se ga ude­le­ži­li le pred­stav­ni­ki De­su­sa, SD in SMC. V pri­me­ru, da tu­di iz­re­dna se­ja ne bi bi­la sklep­čna, bo žu­pan še da­nes skli­cal no­vo do­pi­sno se­jo, saj se s pro­daj­nim po­stop­kom po mne­nju me­stne upra­ve iz­je­mno mu­di. "Far­ma­dent je v skla­du z za­ko­nom o le­kar­ni­ški de­jav­no­sti tre­ba pro­da­ti do 27. ja­nu­ar­ja 2018. Tak sklep so spre­je­li vla­da, mi­ni­str­stvo za zdrav­je, od­bor za zdra­vstvo pri dr­žav­nem zbo­ru (DZ) in re­sor­na dr­žav­na se­kre­tar­ka. Kaj je še po­treb­no, da bi pre­pri­ča­li me­stne sve­tni­ke?" se je vpra­šal Fi­štra­vec.

Če bi se še pra­vo­ča­sno po­dalj­šal rok za pro­da­jo za dve le­ti, pro­ce­du­ro za spre­mem­bo za­ko­na naj bi v DZ vlo­žil po­sla­nec De­sus Uroš Pri­kl, lah­ko ob­či­na pro­daj­ni po­sto­pek pri­la­go­di, je za­go­to­vi­la vod­ja ob­čin­ske prav­ne služ­be Li­di­ja Krebs Vu­ko­vić. "Tu­di če bi po­sto­pek bil ta­ko da­leč, da bi po­ten­ci­al­ni ku­pec že od­dal za­ve­zu­jo­čo po­nud­bo, to ne bi ime­lo po­sle­dic za ob­či­no, saj je ta­kšna po­nud­ba za­ve­zu­jo­ča le za in­te­re­sen­ta in ne za pro­da­jal­ca," je do­da­tno po­ja­snil di­rek­tor me­stne upra­ve Si­mon Štran­car. Pred vra­ti so pr­ve po­či­tni­ce v tem šol­skem le­tu. V po­ne­de­ljek, če­tr­tek in pe­tek se lah­ko otro­ci od­pra­vi­jo na ustvar­jal­no dru­že­nje z vr­stni­ki v Dom ustvar­jal­no­sti mla­dih, ka­mor va­bi ZPM Ma­ri­bor. Iz­bi­ra­ti je mo­go­če med de­lav­ni­ca­mi na ze­lo raz­lič­ne te­me. V po­ne­de­ljek bo­do lah­ko spo­zna­va­li spre­mlje­val­ce ča- V vče­raj ob­ja­vlje­nem pri­spev­ku Po­tok naj bo osre­dnji ele­ment par­ka smo po­mo­to­ma za­pi­sa­li, da je šlo za sa­mo­o­kli­ca­ni če­tr­tni sku­pno­sti Rad­va­nje in No­va vas. Šlo je za sa­mo­or­ga­ni­zi­ra­ni če­tr­tni sku­pno­sti. Za na­pa­ko se opra­vi­ču­je­mo. (mbk)

Ma­te­ja Žmav­ca (SD) je ob tem za­ni­ma­lo, po ka­kšni ce­ni se bo Far­ma­dent pro­da­jal, saj ce­ni­tev še ni bi­la opra­vlje­na: "Prav ta­ko me za­ni­ma, kaj je s hče­rin­skim GoPhar­mom." Da bo vre­dnost te­ga oce­nje­na zno­traj ce­ni­tve Far­ma­den­ta, je od­go­vo­ri­la Vu­ko­viće­va, Štran­car pa, da je ob­či­na v pro­ra­ču­nu od pro­da­je obeh pod­je­tij pred­vi­de­la 6,8 mi­li­jo­na evrov. Ma­tic Kra­mar iz druž­be KPMG, ki za ob­či­no vo­di pro­daj­ni po­sto­pek, je k te­mu do­dal: "Bo pa ce­ni­tev iz­ve­de­na po tem, ko bo po­ten­ci­al­ni ku­pec iz­ve­del skrb­ni pre­gled. Pri­pra­vlje­na bo ta­ko, da bo re­zul­tat vre­dno­sti ne­ki raz­pon, ki bo me­stne­mu sve­tu vo­di­lo, ko se bo od­lo­čal, ali bo na kon­cu po­tr­dil pro­daj­no po­god­bo ali ne."

Žmavc je opo­zo­ril tu­di, da Far­ma­dent sploh ni la­stnik ze­mlji­šča, na ka­te­rem sto­ji: "Druž­ba v po­slov­nih knji­gah ze­mlji­šče si­cer vo­di kot la­stni­ško, ven­dar ji je me­stni svet za ze­mlji­šče po­de­lil le stavb­no pra­vi­co za 50 let." Da v tem ne vi­di no­be­ne­ga pro­ble­ma, je od­go­vo­ril Fi­štra­vec: "Ves New York sto­ji na ze­mlji­ščih v sta­tu­su stavb­ne pra­vi­ce in ni no­be­ne­ga pro­ble­ma. Se bo pač pre­ne­sla na kup­ca."

Na skrb za ohra­ni­tev de­lov­nih mest in de­jav­no­sti v me­stu, ki jo je iz­ra­zil Da­mir Ore­ho­vec (SMC), pa je Vu­ko­viće­va od­go­vo­ri­la: "Že v pro­gra­mu pro­da­je je na­ve­de­no, da že­li­mo de­lov­na me­sta in de­jav­nost ohra­ni­ti. Vsi po­ten­ci­al­ni kup­ci so o tem to­rej se­zna­nje­ni." (ise) rov­nic in ustvar­ja­li pe­sem, v če­tr­tek in pe­tek pa ustvar­ja­li od­ti­se iz je­sen­skih plo­dov, ri­sa­li ka­li­graf­ske čr­ke in gra­fi­te in iz le­sa iz­de­lo­va­li av­to­mo­bil­čke, na­kit ali no­že in žlič­ke (za to de­lav­ni­co je pri­spe­vek 10 evrov ozi­ro­ma 15 evrov za obe), v pe­tek bo na vr­sti ustvar­jal­ni ples. Lah­ko pa se od­pra­vi­jo na po­te­pa­nja. V po­ne­de­ljek na je­sen­ski po­hod po ma­ri­bor­skih gri­čih, v če­tr­tek se bo­do s ho­du­lja­mi spre­ha­ja­li med dre­ve­si v par­ku, v pe­tek pa bo­do lah­ko v Cen­tru ek­s­pe­ri­men­tov ek­s­pe­ri­men­ti­ra­li. (mbk)

Fo­to: Igor NAPAST

kb­či­na od pro­da­je pri­ča­ku­je RHT mi­li­jo­na evrov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.