Več­krat na ko­lo in peš

V me­stni ob­či­ni Slo­venj Gra­dec si že­li­jo, da bi v pri­ho­dnjih le­tih za­čel de­lo­va­ti sis­tem so­u­po­ra­be ele­k­trič­nih vo­zil

Vecer - - KOROSKA - V treh le­tih 13 ki­lo­me­trov So­u­po­ra­ba av­to­mo­bi­lov

Slo­ve­nj­gra­ška ob­či­na je po be­se­dah Aljo­še Kriv­ca, vod­je re­fe­ra­ta za med­ob­čin­sko re­dar­stvo in pro­met, za ukre­pe traj­no­stne mo­bil­no­sti la­ni po­ra­bi­la do­bre­ga pol mi­li­jo­na evrov. To­li­ko de­nar­ja so lah­ko na­me­ni­li tu­di za­to, ker so 350 ti­soč evrov pri-

Za pre­bi­val­ce spo­dnje­ga na­se­lja Do­bja vas je bil prah, ki so ga za se­boj dvi­ga­la vo­zi­la ob vo­žnji, vr­sto let del vsak­da­na. Po 40 le­tih pa konč­no tu­di pe­ska, na­pla­vlje­ne­ga ob moč­nej­ših na­li­vih, ne bo več, saj bo­do še do kon­ca le­to­šnje­ga ure­di­li od­sek ma­ka­dam­ske ce­ste in jo as­fal­ti­ra­li. To, da je za­de­va konč­no ste­kla, so omo­go­či­li tu­di pre­bi­val­ci sta­no­vanj­skih hiš ob pri­bli­žno 300-me­tr­ski ce­sti, saj so po­ma­ga­li pri za­go­to­vi­tvi ze­mljišč za raz­ši­ri­tev ce­ste in ure­di­tev jav­ne ka­na­li­za­ci­je. "Pro­jekt vse­bu­je tu­di iz­gra­dnjo vo­do­vo­da ter fe­kal­ne in me­te­or­ne ka­na­li­za­ci­je, za kar sta mo­go­či dve va­ri­an­ti iz­ved­be (s pre­čr­pa­va­njem ali gra­vi­ta­cij­sko), re­ši­tev pa bo od­vi­sna pred­vsem od so­gla­so­da­jal­cev, " po­ve­do na ob­či­ni Rav­ne na Ko­ro­škem. "Za­to bo pre­no­va ce­ste iz­ve­de­na le do pro­fi­la 15 ozi­ro­ma do po­lo­vi­ce, kjer se lah­ko iz­ved­ba fe- var­če­va­li s spre­mem­ba­mi in op­ti­mi­za­ci­jo šol­skih pre­vo­zov. Med nji­mi iz­po­sta­vlja­jo ure­di­tev mi­ni kro­ži­šča pri av­to­bu­sni po­sta­ji, kjer so do­da­tno ure­di­li po­vr­ši­ne za ko­le­sar­je, na no­vo so zgra­di­li ploč­nik v na­se­ljih Pa­me­če in Šmar­tno pri Slo­venj Grad­cu ...

Le­tos so v okvi­ru te­dna mo­bil­no­sti iz­ve­dli pre­ko 30 do­god­kov in kal­ne ka­na­li­za­ci­je pri­la­go­di gle­de na mo­žni va­ri­an­ti. De­lo bo opra­vlje­no, do ko­der so bi­le teh­nič­ne re­ši­tve zna­ne. V pro­gra­mu oce­nje­na vre­dnost in­ve­sti­ci­je na 80 ti­so­ča­kov pa so­vpa­da s pro­ra­čun­sko po­stav­ko ob­či­ne za ob­no­vo cest v le­tu 2017," po­ja­snju­je­jo na ob­či­ni.

Pre­bi­val­ci na­se­lja prav ta­ko opo­zar­ja­jo na raz­pa­da­jo­či as­falt, manj­ka­jo­če ploč­ni­ke in pre­ho­de za pe­šce. "Ce­ste res ni­so v naj­bolj­šem sta­nju, za­to jih po­sto­po­ma po­sku­ša­mo sa­ni­ra­ti v skla­du s pro­ra­čun­ski­mi sred­stvi. V str­nje­nem na­se­lju vr­stnih hiš v Do­bji va­si bo­mo še le­tos pre­pla­sti­li tri no­tra­nje uli­ce," po­ve­do na ob­či­ni. V te­mi pro­ble­ma­tič­ni naj bi bi­li ste­bri raz­sve­tlja­ve, ki so pre­več od­da­lje­ni drug od dru­ge­ga, za­to je pre­več de­lov ce­ste ne­o­sve­tlje­nih. Na ob­či­ni pra­vi­jo, da o po­slab­ša­nju pro­me­tne var­no­sti od le­ta 2013, ko so iz­ve­dli pre­no­vo jav­ne raz­sve­tlja- opra­vi­li ne­ka­te­re na­lož­be. Zne­sek za ukre­pe s po­dro­čja traj­no­stne mo­bil­no­sti bo si­cer ne­ko­li­ko niž­ji, kot je bil la­ni. Med naj­ve­čji­mi in­ve­sti­ci­ja­mi slo­ve­nj­gra­ški žu­pan An­drej Čas iz­po­sta­vlja ure­di­tev mo­stu čez Su­ho­dol­ni­co, ki po­ve­zu­je po­ko­pa­li­šče in ob­sto­je­čo peš­pot na le­vi stra­ni Su­ho­dol­ni­ce in je na­me­njen tu­di ko­le- ve na pod­la­gi Ured­be o mej­nih vre­dno­stih sve­tlob­ne­ga one­sna­že­va­nja oko­lja, še ni­so bi­li ob­ve­šče­ni.

V okvi r u pro­jek­ta Ur­ba­na opre­ma in traj­no­stna mo­bil­nost bo­do v spo­dnjem de­lu na­se­lja Do­bja vas še do kon­ca le­ta po­sta­vi­li po­sta­jo za iz­po­so­jo ko­les, med nji­mi bo­do tri na pre­sta­ve in eno ele­k­trič­no ko­lo, do­da­li pa bo­do še ste­bri­ček z orod­ji in pol­nil­ni­co za zrač­ni­ce. Po­leg t. i. self ser­vi­ce ozi­ro­ma sa­mo­po­pra­vljal­ni­ce ko­les pa bo­do do­da­li še pol­nil­ni­co za ele­k­trič­ne av­to­mo­bi­le. Pro­jekt Zdrav ži­vljenj­ski slog pa sar­jem. Po v ma­ju spre­je­ti ce­lo­stni pro­me­tni stra­te­gi­ji, v ka­te­ri so opre­de­lje­ni tu­di šte­vil­ni ukre­pi, bo­do pri­ho­dnje le­to za­če­li čr­pa­ti sred­stva ce­lo­stnih te­ri­to­ri­al­nih na­ložb. Pri­do­bi­li bo­do oko­li 2,4 mi­li­jo­na evrov, ki jih bo­do v treh le­tih po­ra­bi­li za do­gra­di­tev in ure­di­tev manj­ka­jo­čih od­se­kov ko­le­sar­ske in­fra­struk­tu­re in po­vr­šin za pe­šce zno­traj me­stne­ga na­se­lja.

Pe­ter Zajc iz Re­gi­o­nal­ne ra­zvoj­ne agen­ci­je Ko­ro­ške, si­cer pro­jek­tni vod­ja Ce­lo­stne pro­me­tne stra­te­gi­je Ob za­ključ­ku evrop­ske­ga te­dna mo­bil­no­sti je Slo­venj Gra­dec go­stil lo­kal­ne in re­gi­o­nal­ne ko­or­di­na­tor­je evrop­ske­ga te­dna mo­bil­no­sti, ti so med dru­gim ovre­dno­ti­li ak­tiv­no­sti so­de­lu­jo­čih ob­čin in si iz­me­nja­li iz­ku­šnje. Ude­le­žen­cem so po­ka­za­li tu­di ne­ka­te­re pri­me­re do­bre pra­kse, med dru­gim so si v Šmar­tnem pri Slo­venj Grad­cu ogle­da­li šte­vec za ko­le­sar­je. Ob tej pri­lo­žno­sti so raz­gla­si­li naj­bolj ak­tiv­no ob­či­no v tem le­tu. Le­tos so iz­bi­ra­li med me­stni­mi in ne­me­stni­mi ob­či­na­mi. V ka­te­go­ri­ji me­stnih ob­čin je zma­go­val­ka ob­či­na No­vo me­sto, med pre­o­sta­li­mi pa Kr­ško. Do­b­jo vas bo­do te­me­lji­to ob­no­vi­li. bo obo­ga­til otro­ško igri­šče v zgor­njem (Hof) in spo­dnjem de­lu na­se­lja Do­bja vas, ki bo ve­čje, z ogra­jo. Na­me­stil bo­do de­fi­bri­la­tor in po­sta­vi­li le­se­no hi­ši­co s klop­co in mi­zi­co za otro­ke. Obe igri­šči pa bo­sta ime­li po no­vem tu­di fi­tnes orod­ja v na­ra­vi in no­vo otro­ško igra­lo ža­bi­co na vzmet. Do­da­li bo­do še ne­kaj ur­ba­ne opre­me: klo­pi, koš za od­pad­ke, sto­ja­la za ko­le­sa in ele­k­trič­no oma­ri­co. slo­ve­nj­gra­ške ob­či­ne, je po­ve­dal, da na­čr­tu­je­jo ure­di­tev 13 ki­lo­me­trov ko­le­sar­skih po­ve­zav v me­stu, po­sta­vi­li bo­do ko­le­sar­ni­ce pri osnov­nih šo­lah in tu­di ure­di­li ne­ka­te­re ploč­ni­ke. Med dru­gim bo­do zgra­di­li no­vo brv za ko­le­sar­je in pe­šce pri Spa­ru, nov most bo tu­di pri ska­te par­ku pri Mer­ca­tor­ju, ob goz­dni po­ti in na Celj­ski ce­sti bo­do do­gra­di­li po­vr­ši­ne za ko­le­sar­je in pe­šce ... Med na­čr­ti ob­či­ne je žu­pan iz­po­sta­vil še uva­ja­nje sis­te­ma car sha­ring ozi­ro­ma so­u­po­ra­be vo­zil, ki je na­me­njen krat­ko­traj­nej­še­mu na­je­mu vo­zil za kraj­še raz­da­lje. Tre­nu­tno opra­vlja­jo ana­li­zo v me­stni upra­vi in v vseh ob­čin­skih jav­nih za­vo­dih, ki upo­ra­blja­jo la­stna vo­zi­la, in bi jih vklju­či­li v sis­tem de­li­tve av­to­mo­bi­lov.

Ob­či­na bi na­je­la vo­zi­la pod­je­tja Avant car in bi jih do­pol­dne upo- ra­blja­li usluž­ben­ci ob­či­ne in jav­nih za­vo­dov, v po­pol­dan­skih urah pa bi bi­la na vo­ljo ob­ča­nom. "V okvi­ru ana­li­ze bo­mo pre­ve­ri­li po­tre­be, kar bo osno­va za to, ko­li­ko ele­k­trič­nih vo­zil bo­mo na­je­li," je po­ve­dal Čas. S tem že­li­jo zmanj­ša­ti šte­vi­lo av­to­mo­bi­lov v me­stu. Svet slo­ve­nj­gra­ške splo­šne bol­ni­šni­ce, ki se je ta te­den pr­vič se­šel v no­vi se­sta­vi, je od­lo­čil o ob­ja­vi raz­pi­sa za de­lov­ni me­sti di­rek­tor­ja in stro­kov­ne­ga di­rek­tor­ja bol­ni­šni­ce. Ob­ja­vlje­na bo­sta da­nes, kan­di­da­ti bo­do ime­li 15 dni ča­sa za pri­ja­vo.

Zdaj­šnji vr­ši­lec dol­žno­sti di­rek­tor­ja Ja­nez La­vre, ki se mu man­dat iz­te­če ko­nec le­ta, je na­po­ve­dal, da se bo pri­ja­vil na raz­pis za po­slov­ne­ga di­rek­tor­ja bol­ni­šni­ce. Slo­ve­nj­gra­ška bol­ni­šni­ca bo po iz­bo­ru dveh di­rek­tor­jev pre­šla z eno­tir­ne­ga sis­te­ma vo­de­nja na dvo­tir­ne­ga. Z ok­t­o­brom je v Splo­šni bol­ni­šni­ci Slo­venj Gra­dec za­čel man­dat no­vi svet za­vo­da. Na usta­nov­ni se­ji ta te­den so za man­da­tno ob­do­bje 2017-2021 iz­vo­li­li no­ve­ga pred­se­dni­ka sve­ta slo­ve­nj­gra­ške bol­ni­šni­ce. To je Si­mon Je­vši­nek, ki je v sve­tu pred­stav­nik usta­no­vi­te­lja, nje­go­va na­me­stni­ca pa je Ma­ri­ja­na Pla­znik, si­cer pred­stav­ni­ca za­po­sle­nih v sve­tu. ( jd)

Fo­to: Ni­ka HÖLCL PRAPER

Ko­le­sar­ska pot po Mi­slinj­ski do­li­ni pri­va­blja ko­le­sar­je, zdaj jih bo­do sku­ša­li več pri­te­gni­ti še v me­sto.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.