Za za­por­ni­ke več kot za sta­rej­še

S tož­bo do bolj­še­ga pla­či­la zdra­vstve­nih sto­ri­tev. V do­mo­vih za sta­rej­še opo­zar­ja­jo na kri­vi­ce pri fi­nan­ci­ra­nju

Vecer - - POMURJE - Raz­o­ča­ra­ni nad dr­ža­vo Pet­najst evrov na dan

Po­mur­ski do­mo­vi za sta­rej­še so ali še bo­do zvi­ša­li ce­ne oskr­be. Ra­zlo­ga sta dvig plač za­po­sle­nih in pod­ce­nje­nost zdra­vstve­nih sto­ri­tev. Za­ra­di vse ve­čje­ga ne­sklad­ja med stro­ški in pre­je­tim pla­či­lom za sto­ri­tve zdra­vstve­ne ne­ge je Sku­pnost so­ci­al­nih za­vo­dov Slo­ve­ni­je že na­po­ve­da­la tož­bo zo­per Za­vod za zdra­vstve­no za­va­ro­va­nje Slo­ve­ni­je (ZZZS), saj pla­či­la na pod­la­gi splo­šne­ga do­go­vo­ra ne za­do­šča­jo za stro­ške de­la, za­dnje zvi­ša­nje cen oskr­be pa ne mo­re za­kr­pa­ti na­sta­ja­jo­če lu­knje.

To je na­mreč ju­li­ja še po­glo­bil do­go­vor vla­de s sin­di­ka­ti o od­pra­vi plač­nih ne­so­raz­me­rij do 26. plač­ne­ga ra­zre­da, ne da bi bi­lo prej ja­sno do­go­vor­je­no, iz ka­te­re mal­he se bo za to vzel de­nar. V do­mo­vih za sta­rej­še za­to ugo­ta­vlja­jo, da je dr­ža­va stro­ške od­pra­ve plač­nih ne­so­raz­me­rij pre­va­li­la na iz­va­jal­ce dom­ske­ga var­stva in s tem tu­di na nji­ho­ve sta­no­val­ce, svoj­ce in ob­či­ne.

"Ce­ne oskr­be bo­mo zvi­ša­li s pr­vim no­vem­brom, in si­cer na pod­la­gi do­pi­sa, ki smo ga pre­je­li z mi­ni­str­stva, in kot po­sle­di­co do­go­vo­ra o dvi­gu osnov­nih plač," je po­ve­dal Zo­ran Ho­blaj, di­rek­tor Do­ma sta­rej­ših Ra­ki­čan in pred­se­dnik uprav­ne­ga od­bo­ra Sku­pno­sti so­ci­al­nih za­vo­dov Slo­ve­ni­je. Kot je po­u­da­ril, je de­lež pri­hod­kov iz zdra­vstve­ne bla­gaj­ne v le­tu 2008 v sku­pni struk­tu­ri pri­hod­kov do­ma pred­sta­vljal 44,4 od­stot­ka, ob kon­cu le­ta 2016 pa le še 30 od­stot­kov vseh pri­hod­kov. "Že po tem vi­di­mo, da pla­či­la iz zdra­vstve­ne bla­gaj­ne ne­neh­no upa­da­jo," je po­u­da­ril Ho­blaj, ho­te ali ne­ho­te pa se bre­me iz­gu­be pre­na­ša na ce­ne oskr­be. "Do­mo­vi smo ne­ka­ko pri­si­lje­ni vlo­ži­ti tož­be, saj je v splo­šnem do­go­vo­ru na­ve­de­no, da mo­ra zdra­vstve­na za­va­ro­val­ni­ca upo­šte­va­ti spre­mem­be na po­dro­čju stro­škov de­la, te­ga pa že dol­go ne poč­ne. Do­mo­vi ta­ko že vr­sto let ustvar­ja­mo iz­gu­bo na po­dro­čju zdra­vstve­ne ne­ge in na­prej ne gre več."

Ra­zlog za po­dra­ži­tev oskr­be je zvi­ša­nje plač za­po­sle­nih za­ra­di vla­dne­ga do­go­vo­ra o od­pra­vi plač­nih ne­so­raz­me­rij, no­va ce­na pa še ve­dno ne po­kri­je vseh stro­škov plač za­po­sle­nih, ki opra­vlja­jo zdra­vstve­no oskr­bo, je po­ve­dal Franc Špi­lak, di­rek­tor Do­ma sta­rej­ših ob­ča­nov Len­da­va. Ugo­ta­vlja tu­di, da sta­no­val­ci sa­mi ze­lo tež­ko pla­ču­je­jo oskr­bo, saj ima­jo le red­ki ta­ko vi­so­ko po­koj­ni­no, za­to pa mo­ra­jo več pri­spe­va­ti svoj­ci ozi­ro­ma ob­či­ne. "Za­ra­di te­ga je bre­me vsak dvig ce­ne, če­prav gre Dom sta­rej­ših Lju­to­mer Gor­nja Rad­go­na Ra­ki­čan - ma­tič­na eno­ta Ra­ki­čan - eno­ta Eli­za­be­ta Ra­ki­čan - Cen­ter za sta­rej­še M. So­bo­ta Dom sta­rej­ših Len­da­va sa­mo za ne­kaj evrov," je še po­ve­dal Špi­lak

Ob tem je spo­mnil, da v Slo­ve­ni­ji že de­set let ča­ka­mo na spre­je­tje za­ko­na o dol­go­traj­ni oskr­bi, s ka­te­rim bi zbi­ra­li de­nar, ki bi ga po na­če­lu so­li­dar­no­sti na­me­ni­li za vsaj del­no kri­tje stro­škov oskr­be sta­rej- ših. Špi­lak tu­di pra­vi, da pri­hod­ki za iz­va­ja­nje zdra­vstve­ne oskr­be sta­no­val­cev že la­ni ni­so po­kri­li vseh stro­škov. Pri­manj­kljaj, ki na­sta­ja v tem de­lu, pa bo le­tos še viš­ji in ga ne mo­re­jo več po­kri­va­ti s sred­stvi, ki bi jih mo­ra­li na­me­ni­ti so­ci­al­ne­mu var­stvu. Lju­to­mer­ski dom za sta­rej­še ce­ne oskr­be le­tos ne bo dvi­go­val, se bo pa to zgo­di­lo z ja­nu­ar­jem, ko bo­do ce­ne oskr­be dvi­gni­li za 1,5 od­stot­ka. Tu­di pri njih ugo­ta­vlja­jo, da stro­ški zdra­vstve­ne ne­ge pre­se­ga­jo pri­hod­ke v ta na­men, ven­dar na­tanč­ne­ga po­dat­ka, za ko­li­ko, ni­ma­jo za­ra­di ne­iz­de­la­ne me­to­do­lo­gi­je lo­če­va­nja stro­škov. Di­rek­tor To­mi­slav Ne­mec tu­di opo­zar­ja na ve­li­ko raz­li­ko v pri­zna­ni ce­ni zdra­vstve­ne oskr­be med bol­ni­šni­ca­mi in do­mo­vi, če­prav je ne­ga sta­ro­stni­ka, ki po­tre­bu­je po­seb­no ne­go in po­moč, pov­sod ena­ka.

Gor­nje­rad­gon­ski dom sta­rej­ših je s pr­vim ok­t­o­brom ce­ne oskr­be zvi­šal za dva od­stot­ka. Sta­no­val­ci so to spre­je­li z ra­zu­me­va­njem, je po­ve­dal di­rek­tor Mar­jan Žu­la, ven­dar je za­ra­di niz­kih po­koj­nin to zme­raj tež­ko. Sta­no­val­ci so raz­o­ča­ra­ni nad rav­na­njem dr­ža­ve, saj je ne­po­šte­no, da mo­ra­jo, po­tem ko so vse ži­vlje­nje pri­spe­va­li za zdra­vstve­no za­va­ro­va­nje, zdaj pla­če­va­ti več, kot sploh ima­jo. Kri­vič­no je tu­di, pra­vi Žu­la, da ne­go­val­na bol­ni­šni­ca prej­me za bol­ni­ka sto evrov na dan, ko pa ga sprej­me­jo v do­mu, ta zanj do­bi pet- Ce­na oskr­be v dvo­po­stelj­ni so­bi (v EUR na dan)

Oskr­ba 3b 31,94 37,72 38,58 36,88 38,58 31,54 krat manj. Še za dan oskr­be za­por­ni­ka dr­ža­va na­me­nja ve­li­ko več kot za lju­di, ki so vse ži­vlje­nje tr­do de­la­li, je še ne­po­sre­den Žu­la, od­lo­čen, da mo­ra o tem nek­do tu­di jav­no spre­go­vo­ri­ti. Dvig plač za­po­sle­nim, ki opra­vlja­jo zdra­vstve­no ne­go v do­mo­vih, de­jan­sko ni za­jet v pri­zna­ni ce­ni sto­ri­tev, je po­ve­dal Ivan Ti­baut, di­rek­tor mur­sko­so­bo­ške eno­te ZZZS. Sku­pni zne­sek, ki ga zdra­vstve­na za­va­ro­val­ni­ca v tem le­tu na­me­nja za zdra­vstve­no ne­go ta­ko v po­mur­skih do­mo­vih kot po­seb­nih so­ci­al­nih za­vo­dih (Dom Lu­kav­ci in VDC Mur­ska So­bo­ta), je 7,8 mi­li­jo­na evrov ali v pov­pre­čju do­brih 15 evrov na dan za sta­no­val­ca, s tem da za­va­ro­val­ni­ce do­mo­vom po­se­bej pla­ču­je­jo še zdra­vi­la in po­treb­ni sa­ni­te­tni ma­te­ri­al.

Raz­li­ke med do­mo­vi gle­de pri­zna­ne ce­ne zdra­vstve­ne ne­ge na dan na­sta­ja­jo za­ra­di raz­lik v zah­tev­no­sti opra­vlje­ne zdra­vstve­ne ne­ge. To po­me­ni, da dom, ki ima več sta­no­val­cev, ki po­tre­bu­je­jo zah­tev­nej­šo zdra­vstve­no ne­go, v pov­pre­čju do­se­že viš­jo ce­no, naj­zah­tev­nej­še oskr­be za sta­no­val­ca pa mo­ra­jo do­mo­vi po­se­bej pri­ja­vlja­ti plač­ni­ku. Ta ce­na pa je sko­raj 50 evrov na dan in je ena­ka ce­ni pa­li­a­tiv­ne oskr­be bol­ni­ka v bol­ni­šni­ci, je še po­ve­dal Ti­baut. Do­mo­vi pla­či­la ne prej­me­jo za čas, ko je sta­no­va­lec v bol­ni­šni­ci in se zanj zdra­vstve­na ne­ga in oskr­ba pla­ča­ta bol­ni­šni­ci.

Fo­to: Na­ta­ša JUHNOV

Viš­je ce­ne de­la in sto­ri­tev na kon­cu bre­me­ni­jo sta­no­val­ce do­mov.

Fo­to: Ve­stnik

Mar­jan Žu­la

Fo­to: Ve­stnik

To­mi­slav Ne­mec

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.