Ho­stel na­je­li za­ra­di pov­pra­še­va­nja

Ptuj­ski ho­stel Ku­rent je po dveh le­tih zno­va od­prl vra­ta. Če­prav bo­do mo­ra­li na­je­mni­ki vlo­ži­ti še kar ne­kaj de­nar­ja v ob­no­vo, so pre­pri­ča­ni o uspe­hu

Vecer - - PODRAVJE - Iz­ku­šnje v go­stin­stvu in tu­riz­mu Tu­di se­mi­nar­ji in za­ba­ve

Vpo­ne­de­ljek so po sko­raj dveh le­tih, od­kar so nek­da­nja Mla­din­ska pre­no­či­šča Ku­rent na Ptu­ju za­pr­la vra­ta, v stav­bi zno­va pre­no­či­li go­sti. Go­sti­nec in ho­te­lir Slav­ko Vilč­nik in nje­gov po­slov­ni par­tner De­nis Or­nik sta pre­pri­ča­na, da te­žav z za­se­de­no­stjo ho­stla Ku­rent, kot se se­daj ime­nu­je, ne bo­sta ime­la.

Stav­ba je si­cer, kot so po­ja­sni­li na ptuj­ski ob­či­ni, v 62,5- od­sto­tni la­sti dr­ža­ve in 37,5-od­sto­tni la­sti ob­či­ne. Od le­ta 2003 pa je z dr­žav­nim de­lom in ka­sne­je tu­di z ob­čin­skim go­spo­da­ril Cen­ter šol­skih in ob­šol­skih de­jav­no­sti (CŠOD), in si­cer z na­me­nom raz­vi­ja­nja mla­din­ske­ga tu­riz­ma na Ptu­ju. V stav­bi pa naj bi bi­le or­ga­ni­zi­ra­ne šo­le v na­ra­vi. A pred do­bri­ma dve­ma le­to­ma so pre­no­či­šča do­konč­no za­pr­li. Kot je po­ja­snil se­da­nji di­rek­tor CŠOD Bran­ko Ku­mer pra­vi, da so se nje­go­vi pred­ho­dni­ki za to od­lo­či­li, ker je ob­seg de­la moč­no pa­dal, vse manj otrok je pri­ha­ja­lo v šo­lo v na­ra­vi in se je objekt vse bolj spre­mi­njal le v mla­din­sko pre­no­či­šče in ho­stel. Stro­ški, po­ja­snju­je Ku­mer, pa so s tem na­ra­šča­li, saj mo­ra bi­ti ho­stel od­prt do­lo­če­no šte­vi­lo ur. CŠOD prav ta­ko ni re­gi­stri­ran za to­vr­stno de­jav­nost.

Apri­la le­tos so raz­dr­li po­god­bo, ta­ko da je upra­vlja­nje ob­čin­ske­ga de­le­ža zno­va pre­vze­la ob­či­na sa­ma. Ku­mer pra­vi, da so raz­mi­šlja­li o mo­žno­stih, da bi v pro­sto­rih kak kon­ce­si­o­nar opra­vljal dru­ge de­jav­no­sti, a tu­di o pro­da­ji. Na­to pa so pro­sto­re sku­paj z ob­či­no da­li v na­jem. Kot pra­vi Vilč­nik, si je iz­ku­šnje v tu­riz­mu na­bi­ral pred­vsem z od­da­ja­njem apart­ma­jev na Hr­va­škem. Pod­je­tje Tri­bo, ka­te­re­ga so­la­stnik je od ne­dav­ne­ga, kar, kot pra­vi, lah­ko do­ka­že tu­di z no­tar­sko po­god­bo, je od ja­nu­ar­ja na­je­mnik ptuj­ske­ga Fri­ki Ba­ra, ki je si­cer od­prt že 17 let. Za ob­do­bje de­se­tih let pa je pod­je­tje v na­jem vze­lo tu­di Park ho­tel na Ptu­ju. In kot za­tr­ju­je Vilč­nik, za zdaj do­bro po­slu­je­jo.

Prav­za­prav naj bi od­lo­či­tev za pet­le­tni na­jem ho­stla spod­bu­di­lo dej­stvo, da ima­jo ve­li­ko­krat več pov­pra­še­va­nja kot na­sta­ni­tve­nih mo­žno­sti. V Park ho­te­lu je na­mreč le 30 le­žišč, kar po­me­ni, da tam ne mo­re­jo na­sta­ni­ti ni­ti ene­ga av­to­bu­sa tu­ri­stov. "Do zdaj smo jih po­ši­lja­li v dru­ge ho­te­le, po­go­sto pa so se od- lo­či­li pre­no­či­ti dru­gje. Za­to bo­mo v ho­stlu ure­di­li ne­kaj sob ozi­ro­ma apart­ma­jev ne­ko­li­ko viš­je­ga ce­nov­ne­ga ra­zre­da, ki ima­jo spo­daj dnev­ni pro­stor z majh­no ku­hi­njo, v zgor- njem nad­stro­pju pa spal­ni­co," raz­la­ga Vilč­nik.

V ce­no te na­sta­ni­tve bo vklju­čen tu­di zaj­trk, ki ga bo­do za zdaj pri­pra- vi­li v ho­te­lu, ka­sne­je pa naj bi ga v ku­hi­nji, ki je na vo­ljo v ho­stlu. Pred­nost ho­stla Vilč­nik vi­di pred­vsem v niž­jih ce­nah, saj pre­no­či­tev v ve­či­no­ma šti­ri­po­stelj­nih so­bah z la­stno ko­pal­ni­co sta­ne 25 evrov, kar je po nje­go­vem zla­ta sre­di­na ce­nov­ne­ga raz­po­na za pre­no­či­šča na Ptu­ju. Nek­da­nja mla­din­ska pre­no­či­šča so po­nu­ja­la 56 le­žišč, se­daj jih bo 50. Ve­či­na je na­me­šče­nih v šti­ri­po­stelj­nih so­bah v dveh nad­stro­pjih. Od po­ne­delj­ka pa je že mo­go­če bi­va­nje v ho­stlu re­zer­vi­ra­ti tu­di na sple­tni stra­ni. Ho­stel, ki so ga do­bi­li v na­jem po­le­ti, so že­le­li od­pre­ti že prej, a so se, kot pra­vi Vilč­nik, nuj­na de­la in po­pra­vi­la v stav­bi, ki je dve le­ti sa­me­va­la, za­vle­kla: "Pri ve­li­ko oknih za­te­ka, za­to jih bo­mo v krat­kem za­me­nja­li. Uni­če­no je bi­lo ve­li­ko sa­ni­tar­ne ke­ra­mi­ke, tu­di sa­ni­tar­na opre­ma je bi­la po­ško­do­va­na in do­tra­ja­na. Na ste­nah so bi­le ži­ve bar­ve, za­to smo mo­ra­li bar­va­ti tu­di po šest­krat."

V oko­li 1000 kva­dra­tnih me­trov ve­li­ko stav­bo naj bi do se­daj za naj­nuj­nej­ša de­la vlo­ži­li oko­li osem ti­so­ča­kov. Ra­ču­na­jo pa, da bo za ure­di­tev sku­pno po­treb­nih oko­li 30 ti­soč evrov, saj na­me­ra­va­jo so­be do po­le­tja opre­mi­ti še s kli­mat­ski­mi na­pra­va­mi. Stav­ba pa je tu­di pri­lo­žnost za do­da­ten za­slu­žek. Pre­cej ve­li­ka dvo­ra­na, ki jo je mo­go­če pre­gra­di­ti, bo po Vilč­ni­ko­vih na­čr­tih na­me­nje­na za se­mi­nar­je pa tu­di otro­ške za­ba­ve in po­roč­na slav­ja, saj je ob njej tu­di pro­stor­na in do­bro opre­mlje­na ku­hi­nja. Kot po­ja­snju­je Vilč­nik, so za po­tre­be na­je­ma ho­stla Ku­rent od lju­bljan­ske od­ve­tni­ške pi­sar­ne ku­pi­li pred tre­mi le­ti usta­no­vlje­no pod­je­tje Or­li­com. Do­slej je ime­lo ura­dni se­dež na ptuj­ski Za­greb­ški ce­sti, a so ga že pre­ne­sli na Osoj­ni­ko­vo ce­sto, kjer je ho­stel. La­stnik je pod­je­tje Tri­bo, ka­te­re­ga di­rek­tor je De­nis Or­nik, Vilč­nik pa je vod­ja po­slov­ne eno­te Park ho­tel. V ho­stlu naj bi za­po­sli­li šti­ri lju­di. V Park ho­te­lu, ki ima šti­ri zvez­di­ce, je za­ra­di dalj­še­ga de­lov­ne­ga ča­sa šest za­po­sle­nih, ki de­la­jo v treh iz­me­nah. Vilč­nik na­čr­tu­je še od­pr­tje tu­ri­stič­ne agen­ci­je, s ka­te­ro naj bi imel več mo­žno­sti za obli­ko­va­nje pa­ke­tnih po­nudb, ki jih na Ptu­ju pri­manj­ku­je. "To po­me­ni, da bo­mo go­sta za­dr­ža­li naj­manj pet dni ali več s pre­no­či­tva­mi v na­šem Park ho­te­lu. Ob tem mu bo­mo vsak dan z na­šim pre­vo­zom omo­go­či­li ogled dru­ge de­sti­na­ci­je po Slo­ve­ni­ji pa tu­di Hr­va­ški." To je po nje­go­vem re­cept za za­se­de­nost pre­no­čišč v me­se­cih, ko je tu­ri­stov manj. V ho­te­lu naj bi tak na­čin po­nu­ja­nja sto­ri­tev že pre­iz­ku­si­li in men­da so na­le­te­li na iz­je­men od­ziv go­stov.

Fo­to: Hoj­ka BERLIČ

Slav­ko Vilč­nik je pre­pri­čan, da Ptuj po­tre­bu­je pred­vsem več le­žišč niž­je­ga ce­nov­ne­ga ra­zre­da.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.