Iz že­pov dav­ko­pla­če­val­cev

Vecer - - VZARISCU -

"Vla­da in SDH sta ta­ko dol­go od­la­ša­la s pro­da­jo NLB, da smo se­daj pod ča­sov­nim pri­ti­skom. Po­ten­ci­al­ni in­ve­sti­tor­ji ni­so ne­u­mni in bo­do to zna­li ze­lo do­bro iz­ko­ri­sti­ti, ta­ko da bo­mo za­ra­di iz­bra­ne­ga mo­de­la pri­va­ti­za­ci­je in za­vla­če­va­nja s pro­da­jo iz­tr­ži­li ne­kaj sto mi­li­jo­nov evrov manj, kot bi jih si­cer. Do­kler bo­sta vla­da in SDH vztra­ja­la na mo­de­lu pro­da­je, pri ka­te­rem dr­ža­va osta­ja naj­ve­čja kon­trol­na la­stni­ca, bo­do po­nud­be za na­kup del­nic ban­ke niz­ke. Ukre­pi Evrop­ske ko­mi­si­je v pri­me­ru ne­spo­što­va­nja za­vez so lah­ko ze­lo ostri, pred­vsem pa dra­gi za dav­ko­pla­če­val­ce. "Pr­vič, pro­da­je manj­še­ga (ali ve­čje­ga) de­le­ža NLB do kon­ca le­ta fi­zič­no ni mo­go­če iz­ve­sti, ker so po­stop­ki pro­da­je dol­go­traj­ni. Dru­gič, in­te­re­sen­tov za manj­šin­ski de­lež v ban­ki je iz­je­mno ma­lo ali nič, ker ta ne omo­go­ča kon­tro­le nad upra­vlja­njem ban­ke. Po­me­ni le, da nek­do ku­pi del­ni­ce, s ka­te­ri­mi ne mo­re ime­ti vpli­va na po­slo­va­nje ban­ke in jih ne mo­re pro­da­ti, to­rej se za­kle­ne v la­stni­štvo ban­ke. Spo­mni­mo se pri­me­ra ne­sreč­ne KBC in nje­ne­ga 34- od­sto­tne­ga de­le­ža," po­ja­sni Da­mi­jan, "ta pre­dlog vla­da lah­ko mir­no sprej­me, saj ve, da do pro­da­je de­le­ža do kon­ca le­ta ne mo­re pri­ti." "Pro­da­ja NLB je pre­ne­ha­la bi­ti eko­nom­sko vpra­ša­nje ob od­lo­či­tvi fi­nanč­ne­ga mi­ni­stra An­dre­ja Ba­ju­ka pred več kot de­se­ti­mi le­ti, da bel­gij­ski KBC ne pro­da oblju­blje­ne­ga de­le­ža, s ka­te­rim bi ta pre­vze­la nad­zor nad NLB, na­šo naj­ve­čjo ban­ko .

Sle­di­lo je ob­do­bje vle­če­nja vsak na svo­jo stran, do­kler dr­ža­va z od­ku­pom de­le­ža od KBC ni za­čr­ta­la na­dalj­njih pri­ča­ko­vanj gle­de pri­va­ti­za­ci­je na­še naj­ve­čje ban­ke. Od te­daj slo­ven­ska po­li­ti­ka išče re­ši­tev, po ka­te­ri bi lah­ko še na­prej ob­vla­do­va­li NLB, nje­ne te­ža­ve pa za­ra­ču­na­li dav­ko­pla­če­val­cem."

Ra­sto Ovin Do­ba fa­kul­te­ta

Jo­že P. Da­mi­jan Eko­nom­ska fa­kul­te­ta Lju­blja­na

Ma­tej La­hov­nik Eko­nom­ska fa­kul­te­ta Lju­blja­na

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.