Šte­vec

Vecer - - VZARISCU -

1. de­cem­bra 2013

je Evrop­ska ko­mi­si­ja odo­bri­la po­moč za re­še­va­nje NLB pod po­go­jem, da dr­ža­va do kon­ca le­ta 2017 pro­da 75 od­stot­kov mi­nus eno del­ni­co ban­ke.

2. mar­ca 2017

sta vla­da in SDH za­če­la is­ka­ti kup­ca za NLB.

3. apri­la 2017

je vla­da Evrop­sko ko­mi­si­jo za­pro­si­la za do­vo­lje­nje za pro­da­jo NLB v dveh ko­ra­kih.

4. ma­ja 2017

je Evrop­ska ko­mi­si­ja odo­bri­la pre­dlog vla­de z zah­te­vo, da 50 od­stot­kov NLB pro­da do kon­ca 2017.

5. ju­ni­ja 2017

vla­da usta­vi pro­da­jo NLB.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.