Ra­ču­na­jo na pa­siv­nost strank

Vecer - - VZARISCU -

Na Zve­zi po­tro­šni­kov Slo­ve­ni­je ugo­ta­vlja­jo, da lah­ko ban­ke pla­čil­ne sto­ri­tve v ta­kem ob­se­gu dra­ži­jo pred­vsem za­to, ker ra­ču­na­jo na pa­siv­nost svo­jih strank. "Vsem, ki za po­slo­va­nje z ban­čnim ra­ču­nom ne že­li­jo pla­ča­ti (pre)več, sve­tu­je­mo, naj v na­šem ban­čnem pri­mer­jal­ni­ku pre­ve­ri­jo mo­žno­sti pri­hran­kov." Po iz­ra­ču­nih ZPS lah­ko na­mreč pov­pre­čen po­tro­šnik, ki po­slu­je s sple­tno ban­ko, na le­tni rav­ni z za­me­nja­vo ban­ke pri­hra­ni do 77 evrov, po­tro­šnik, ki po­slu­je pri ban­čnem oken­cu, pa do 180 evrov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.