ECB in­fla­cij­sko ci­lja

Vecer - - VZARISCU -

Svet Evrop­ske cen­tral­ne ban­ke (ECB) se je od­lo­čil zmanj­ša­ti ob­seg sti­mu­la­tiv­ne­ga pro­gra­ma od­ku­po­va­nja ob­ve­znic s se­da­njih 60 na 30 mi­li­jard evrov me­seč­no. Spre­mem­ba bo za­če­la ve­lja­ti z ja­nu­ar­jem pri­ho­dnje le­to, pro­gram pa bo tra­jal naj­manj do kon­ca sep­tem­bra ozi­ro­ma do­kler svet ECB ne bo pre­so­dil, da se je gi­ba­nje in­fla­ci­je vzdr­žno pri­bli­ža­lo in­fla­cij­ske­mu ci­lju, ki je ma­lo pod dva od­stot­ka. ECB pa vče­raj ni spre­mi­nja­la obre­stnih mer. Ključ­na obre­stna me­ra za ob­mo­čje evra osta­ja pri nič od­stot­kih, obre­stna me­ra za de­po­ni­ra­nje pre­se­žne li­kvi­dno­sti bank pri -0,40 od­stot­ka in obre­stna me­ra za mej­no po­so­ja­nje pri 0,25 od­stot­ka. Svet ECB po po­ro­ča­nju STA osta­ja na sta­li­šču, da bo­do obre­stne me­re na se­da­nji rav­ni osta­le dalj­še ob­do­bje in pre­cej dlje, kot bo­do tra­ja­li na­ku­pi vre­dno­stnih pa­pir­jev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.