Pla­če­va­ti več ali za­me­nja­ti ban­ko

Ban­ke ob niž­jih obre­stnih mar­žah dra­ži­jo na­do­me­sti­la. Z no­vem­brom ne­ka­te­re uva­ja­jo no­va na­do­me­sti­la za vse dvi­ge in pla­či­la s kar­ti­ca­mi v dr­ža­vah, kjer ni va­lu­ta evro

Vecer - - VZARISCU - Sreč­ko Klapš Fo­to: Pro­fi­me­dia

Po­tem ko je Zve­za po­tro­šni­kov Slo­ve­ni­je (ZPS) ko­nec ok­to­bra na tri ban­ke, NLB, Uni­cre­dit in In­te­sa San­pa­o­lo, nek­da­njo Ban­ko Ko­per, na­slo­vi­la po­ziv k pre­kli­cu no­vih na­do­me­stil za pro­ce­si­ra­nje tran­sak­cij s pla­čil­ni­mi kar­ti­ca­mi, ki ni­so v evrih, smo ban­ke pov­pra­ša­li, ka­ko se bo­do od­zva­le. Naj­več ta­kih pla­čil opra­vi­mo Slo­ven­ci v so­se­dnji Hr­va­ški v ku­nah, od pri­ho­dnje­ga te­dna, ko so šol­ske po­či­tni­ce, bo­do ta­ko za ne­ka­te­re dvi­gi go­to­vi­ne in pla­či­la bla­ga v tu­jih va­lu­tah s kar­ti­ca­mi do 1,5 od­stot­ka draž­ji. Na ZPS, kjer so nam vče­raj po­ve­da­li, da še ni­so pre­je­li od­zi­va bank na nji­hov po­ziv, se bo­ji­jo, da bo­do ban­ke po no­vem za­ra­ču­na­va­le tu­di na­do­me­sti­la za kar­tič­ne sple­tne na­ku­pe v tu­ji­ni, kar bi lah­ko pri­za­de­lo sple­tna pla­či­la s kar­ti­ca­mi v bri­tan­skih fun­tih in do­lar­jih.

Z ZPS ban­kam v do­pi­su spo­ro­ča­jo še, da so pre­se­ne­če­ni nad od­lo­či­tvi­jo, da bo­do po­tro­šni­kom za­ra­ču­na­va­li sto­ri­tve, ki so bi­le pri upo­ra­bi ve­či­ne pla­čil­nih kar­tic do­slej pri slo­ven­skih ban­kah brez­plač­ne. "Ta­kšna na­do­me­sti­la nam ni­so zna­na iz dru­gih dr­žav čla­nic EU, pre­pri­ča­ni smo še, da vi­ši­na no­ve­ga na­do­me­sti­la ni v skla­du s stro­ški bank," še me­ni­jo na ZPS.

Uni­cre­dit pre­sta­vlja za­ra­ču­na­va­nje

NLB je na­po­ve­da­la za­ra­ču­na­va­nje no­ve­ga na­do­me­sti­la s 1. no­vem­brom za kar­ti­co NLB Ba Ma­e­stro in pla­čil­ne kar­ti­ce NLB v vre­dno­sti 1,5 od­stot­ka zne­ska dvi­ga go­to­vi­ne ali na­ku­pa, ka­dar ti ni­so opra­vlje­ni v evrih.

Od pri­ho­dnje­ga te­dna, ko so šol­ske po­či­tni­ce, bo­do za ne­ka­te­re dvi­gi go­to­vi­ne in na­ku­pi bla­ga v tu­jih va­lu­tah s kar­ti­ca­mi do 1,5 od­stot­ka draž­ji.

Na Uni­cre­dit Bank so nam po­ve­da­li, da zna­ša pred­vi­de­no na­do­me­sti­lo za pla­či­la in dvi­ge go­to­vi­ne na ban­ko­ma­tih 1,5 od­stot­ka od zne­ska, če pa stran­ka iz­be­re pre­ra­čun v evre na pro­daj­nih me­stih, ki to omo­go­ča­jo, na­do­me­sti­la ne za­ra­ču­na­va­jo. Moj­ca Ko­vač, vod­ja kor­po­ra­tiv­ne iden­ti­te­te in ko­mu­ni­ka­cij, nam je še po­ve­da­la, da no­ve­ga na­do­me­sti­la ne na­me­ra­va­jo uve­sti že s 1. no­vem­brom, kot so na­čr­to­va­li, no­vi da­tum pa še ni do­lo­čen. Na po­ziv ZPS na­me­ra­va­jo od­go­vo­ri­ti do ro­ka, ki po­te­če da­nes.

V ko­pr­ski In­te­sa San­pa­o­lo Bank so po­ziv ZPS pre­je­li to sre­do, za od­go­vor nanj pa ima­jo osem dni ča­sa. Igor Ra­do­vič, di­rek­tor sek­tor­ja za mar­ke­ting in kor­po­ra­tiv­no ko­mu­ni­ci­ra­nje, pra­vi, da na­do­me­sti­lo za ob­de­la­vo pla­čil in dvi­gov go­to­vi­ne v va­lu­ti dr­ža­ve, ki ni čla­ni­ca evro­o­b­mo­čja, in v va­lu­ti tre­tje dr­ža­ve za­ra­ču­na­va­jo za kar­ti­ce Ame­ri­can Express že več let, za kar­ti­ce iz dru­žin Ac­ti­va Vi­sa in Ac­ti­va Ma­ster­card pa so ga uve­dli 1. sep­tem­bra le­tos. Za kar­ti­ce Ame­ri­can Express zna­ša na­do­me­sti­lo 3,02 od­stot­ka, za Ac­ti­vi­ne pa 1,05-od­stot­ka od zne­ska tran­sak­ci­je. "Pre­pri­ča­ni smo, da je, nav­kljub uved­bi na­do­me­sti­la, za po­tro­šni­ka še ve­dno ugo­dne­je pla­če­va­ti s pla­čil­ni­mi kar­ti­ca­mi kot pa me­nja­ti go­to­vi­no v dru­go va­lu­to, pre­na­ša­ti in rav­na­ti z go­to­vi­no med po­to­va­njem v dru­gi dr­ža­vi ter pre­o­sta­nek de­nar­ja ob vr­ni­tvi do­mov po­nov­no me­nja­ti v do­ma­čo va­lu­to," je še po­ve­dal Ra­do­vič in do­dal da o spre­mem­bi cen dru­gih sto­ri­tev tre­nu­tno ne raz­mi­šlja­jo.

Le­tos naj­viš­je po­dra­ži­tve

Na ZPS v okvi­ru re­dne­ga spre­mlja­nja cen naj­bolj upo­ra­blja­nih ban­čnih sto­ri­tev opa­ža­jo še, da je bi­lo v pr­vi po­lo­vi­ci le­ta po­dra­ži­tev teh že več kot v ce­lo­tnem pre­te­klem le­tu. "Le­tos smo za­be­le­ži­li že sku­paj 35 po­dra­ži­tev pri Aban­ki, Ban­ki Spar­kas­se, De­la­vski hra­nil­ni­ci, Hra­nil­ni­ci Lon, In­te­si San­pa­o­lo, Go­renj­ski ban­ki, NLB, SKB in Uni­cre­dit Bank. Naj­viš­je so bi­le po­dra­ži­tve traj­ni­kov in di­rek­tnih obre­me­ni­tev: De­la­vska hra­nil­ni­ca je za 50 od­stot­kov dvi­gni­la na­do­me­sti­lo za di­rek­tno obre­me­ni­tev, NLB in In­te­sa San­pa­o­lo sta po­dra­ži­li traj­nik - pr­va za sla­bih 80 od­stot­kov, dru­ga pa za re­kor­dnih 140 od­stot­kov," ugo­ta­vlja­jo na ZPS in do­da­ja­jo, da so ban­ke svo­je sto­ri­tve na­za­dnje to­li­ko dra­ži­le ob uved­bi dav­ka na fi­nanč­ne sto­ri­tve, ko so stro­ške te davč­ne da­ja­tve v ce­lo­ti pre­ne­sle na po­tro­šni­ke.

Na ZPS opa­ža­jo tu­di, da po­tro­šni­ki za­ra­di ne­ja­snih po­i­me­no­vanj in ve­dno bolj ob­se­žnih ban­čnih ce­ni­kov vse tež­je raz­be­re­jo, ko­li­ko jim bo ban­ka za­ra­ču­na­la za po­slo­va­nje z ban­čnim ra­ču­nom. Ob tem ne­ka­te­re si­cer ob­ve­šča­jo stran­ke o zvi­ša­nju na­do­me­stil in ta­rif dva me­se­ca vna­prej, med­tem ko so pri ne­ka­te­rih ob­ve­sti­la ne­ja­sna, ce­ni­ki ban­čnih sto­ri­tev pa "skri­ti" na sple­tni stra­neh.

Od 50 do 140 od­stot­kov zna­ša­jo le­to­šnje po­dra­ži­tve di­rek­tnih obre­me­ni­tev in traj­ni­kov

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.