Za­ra­di kri­ze ra­ci­o­nal­ni

Vecer - - VZARISCU -

Ma­ri­ča Lah, pred­se­dni­ca Tr­go­vin­ske zbor­ni­ce Slo­ve­ni­je, v in­ter­vju­ju v De­lu: "Kri­za je po­tro­šni­ka na­re­di­la ra­ci­o­nal­ne­ga. Nje­go­vi de­po­zi­ti v ban­kah so enor­mno vi­so­ki, a kljub te­mu ne tro­ši kot pred kri­zo. Ne gle­de na dvig stan­dar­da in BDP bo še na­prej ostal pre­vi­den, pre­mi­šljen. Za po­spe­še­va­nje po­tro­šnje je bi­lo stor­je­ne­ga pre­ma­lo. Na­ša ku­pna moč je bi­la le­ta 2008 na 91 od­stot­kih evrop­ske­ga pov­pre­čja, zdaj pa že dve le­ti sto­ji­mo na 83 od­stot­kih. Za vla­do bi to mo­ral bi­ti alarm za ta­koj­šnje ukre­pa­nje. Po­tro­šnjo bi mo­ra­la spod­bu­di­ti de­ni­mo z ugo­dni­mi kre­di­ti, sub­ven­ci­ja­mi za na pri­mer ener­get­sko pre­no­vo stavb, za ele­k­trič­na vo­zi­la. Ti ko­ra­ki so iz­je­mno po­ča­sni in raz­ko­rak v ku­pni mo­či se še po­ve­ču­je." (dr)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.