Zdrav­ni­ki: šest ob­so­dil­nih sodb v pet­let­ki

Vecer - - VZARISCU -

Za­dnja sod­ba zdrav­ni­ku za­ra­di ma­lo­mar­ne­ga zdra­vlje­nja je bi­la iz­re­če­na na ma­ri­bor­skem okraj­nem so­di­šču mi­nu­lo sre­do. Zdaj že upo­ko­je­na zdrav­ni­ca Ol­ga Krajnc je bi­la za­ra­di smr­ti 16-me­seč­ne de­kli­ce v UKC Ma­ri­bor le­ta 2009 ob­so­je­na na de­set me­se­cev za­por­ne ka­zni, sod­ba pa še ni prav­no­moč­na. Iz po­dat­kov vr­hov­ne­ga dr­žav­ne­ga to­žil­stva je bi­lo med le­to­ma 2012 in 2016 za ka­zni­vo de­ja­nje ma­lo­mar­ne­ga zdra­vlje­nja iz­da­na po ena ob­so­dil­na sod­ba na le­to, to­rej sku­paj pet, ena opro­stil­na sod­ba, tri za­vr­ni­tve, tri­je po­stop­ki pa so bi­li usta­vlje­ni. V is­tem ča­sov­nem ob­do­bju je si­cer bi­lo ve­li­ko za­vr­že­nih ka­zen­skih ovadb - od 124 ovadb 89. Za ka­zni­vo de­ja­nje opu­sti­tve zdra­vstve­ne po­mo­či je bi­la v ob­do­bju 2012-2016 ena ob­sod­ba le­ta 2012. De­lež za­vr­že­nih ovadb je tu­di v po­ve­za­vi s tem ka­zni­vim de­ja­njem vi­sok: od 18 ka­zen­skih ovadb jih je bi­lo za­vr­že­nih 13.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.