Go­re­nje in Pa­na­so­nic še so­de­lu­je­ta

Vecer - - VZARISCU - (sta)

Dej­stvo, da sta se v po­god­be­no do­go­vor­je­nem ro­ku iz­te­kli dve ko­mer­ci­al­ni po­god­bi o pro­da­ji iz­del­kov Pa­na­so­ni­cu, ne po­me­ni, da je po­slov­no so­de­lo­va­nje kon­ča­no, so vče­raj po­u­da­ri­li v Go­re­nju. Go­re­nje in Pa­na­so­nic še ve­dno po­slov­no so­de­lu­je­ta, so za­go­to­vi­li in s tem za­vr­ni­li po nji­ho­vem na­pač­no po­ro­ča­nje me­di­jev. So­de­lo­va­nje po­te­ka na osno­vi po­god­be o stra­te­škem so­de­lo­va­nju, ki po­leg osnov za ko­mer­ci­al­no in ra­zvoj­no so­de­lo­va­nje ure­ja tu­di so­de­lo­va­nje Pa­na­so­ni­ca v la­stni­ški struk­tu­ri Go­re­nja.

V le­tu 2017 so v Go­re­nju v po­slov­nem na­čr­tu pred­vi­de­li, da bo­do na osno­vi dveh ko­mer­ci­al­nih po­godb o pro­da­ji iz­del­kov Pa­na­so­ni­cu ustva­ri­li pri­bli­žno pol od­stot­ka pri­hod­kov sku­pi­ne Go­re­nje. Med ja­nu­ar­jem in sep­tem­brom le­tos je bil ob­seg ome­nje­nih po­godb v ce­lo­ti re­a­li­zi­ran, za­to v le­tu 2017 Go­re­nje iz te­ga na­slo­va ne bo za­be­le­ži­lo ni­ka­kr­šne­ga pad­ca pri­hod­kov, so po­u­da­ri­li. Ker je Pa­na­so­nic Go­re­nje pra­vo­ča­sno ob­ve­stil, da ome­nje­nih dveh po­godb v pri­ho­dnjem le­tu ne na­me­ra­va po­dalj­ša­ti, pri­hod­ki iz te­ga na­slo­va tu­di ne bo­do vklju­če­ni v le­tni na­črt sku­pi­ne Go­re­nje za le­to 2018.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.