Ban­ka že dru­gič le­tos tar­ča ro­pa

Ro­par­ja, ki sta si vče­raj za tar­čo iz­bra­la ban­čno po­slo­val­ni­co v Tur­ner­je­vi uli­ci v Ma­ri­bo­ru, sta bi­la obo­ro­že­na. Odne­sla sta ve­čjo ko­li­či­no de­nar­ja, po­li­ci­sti ra­ču­na­jo na to, da jim bo pri is­ka­nju sto­ril­cev v po­moč čr­na ka­pa, ki sta jo iz­gu­bi­la med be­gom

Vecer - - FRONT PAGE - Zo­ra Štok Ve­sna Lovrec

Ro­par­ja, ki sta vče­raj za tar­čo iz­bra­la ban­čno po­slo­val­ni­co v Tur­ner­je­vi uli­ci v Ma­ri­bo­ru, sta bi­la obo­ro­že­na. Odne­sla sta ve­čjo ko­li­či­no de­nar­ja.

Po­li­cij­ska za­se­da v Tur­ner­je­vi uli­ci v Ma­ri­bo­ru, pred ban­čno po­slo­val­ni­co No­ve KBM, je vče­raj do­pol­dne opo­mi­nja­la, da je šlo v ban­ki ne­kaj hu­do na­ro­be. Zgo­dil se je rop. "Alarm za­ra­di ro­pa je bil spro­žen ob 9.38. Na kraj smo ta­koj na­po­ti­li po­li­ci­ste, ki so ugo­to­vi­li, da je bil sto­ri­lec obo­ro­žen s pi­što­lo," je hi­tro po do­god­ku spo­ro­čil ti­skov­ni pred­stav­nik ma­ri­bor­ske po­li­ci­je Mi­ran Ša­dl. Na pri­zo­ri­šču ro­pa je po­ve­dal, da od usluž­ben­cev ban­ke nih­če ni bil po­ško­do­van. Po ne­ka­te­rih po­dat­kih naj bi bi­li oči­vid­ci tik pred ro­pom opa­zi­li pre­ri­va­nje dveh mo­ških in var­no­stni­ka, a Ša­dl te­ga vče­raj ni po­tr­dil. Spr­va iz ope­ra­tiv­nih ra­zlo­gov tu­di ni že­lel ko­men­ti­ra­ti, ali je bil sto­ri­lec sam ali s po­moč­ni­kom, po­pol­dne pa je spo­ro­čil, da sta bi­la ro­par­ja dva. Odne­sla sta ve­čjo vso­to de­nar­ja, na­tanč­ne vi­ši­ne oško­do­va­nja po­li­ci­ja za­ra­di in­te­re­sa pre­i­ska­ve no­če raz­kri­ti. Ša­dl je o sto­ril­cih spo­ro­čil, da sta sta­ra od 20 do 30 let: "Pr­vi je vi­sok med 165 in 170 cen­ti­me­tri, vit­ke po­sta­ve, te­mnej­ših las. V ča­su ro­pa je bil oble­čen v jo­pi­co te­mne bar­ve in tre­nir­ko. Dru­gi je vi­sok 170 cen­ti­me­trov, su­he po­sta­ve, oble­čen je bil v tre­nir­ko te­mne bar­ve." Mo­re­bi­tne oči­vid­ce do­god­ka po­li­ci­ja po­zi­va, da po­kli­če­jo na te­le­fon­sko šte­vil­ko 113 ali ano­ni­mni te­le­fon 080 1200. Ro­par­ja so vče­raj is­ka­li tu­di s he­li­kop­ter­jem, uni­for­mi­ran­ci so po­zor­no spre­mlja­li ce­stni pro­met, po­li­cij­ske blo­ka­de na ce­stah je bi­lo opa­zi­ti v sme­ri Vur­ber­ka, a Ša­dl, ra­zu­mlji­vo, no­tra­njih in­for­ma­cij o tem, kje naj bi se bi­la osu­mlje­na gi­ba­la, ni mo­gel iz­da­ti. Ob zi­du pred ban­ko so po­li­ci­sti na­šli čr­no ka­po, o ka­te­ri do­mne­va­jo, da jo je od­vr­gel člo­vek, vple­ten v rop. Če bo­do na njej na­šli upo­rab­ne sle­di, zna­jo te ko­ri­sti­ti pri is­ka­nju ro­par­jev. Zgod­ba o vče­raj­šnjem ro­pu je na las po­dob­na ro­pu, ki se je v is­ti ban­čni po­slo­val­ni­ci No­ve KBM zgo­dil pred sed­mi­mi me­se­ci. Bil je 29. ma­rec. Ura je bi­la 9.40, ko je v ban­ko v Tur­ner­je­vi uli­ci vsto­pil s pi­što­lo obo­ro­že­ni mo­ški, ki s pi­što­lo ni za­gro­zil ta­koj, am­pak jo je imel skri­to pod obla­či­li in pri­sto­pil do usluž­ben­ke s pre­tve­zo, da jo je pri­šel pro­sit, ali mu lah­ko ban­ko­vec za dvaj­set evrov za­me­nja za manj­še apo­e­ne. Banč­ni­ca je mo­ške­mu ustre­gla, ko je pri­če­la šte­ti de­nar, pa je ro­par iz­za pa­su iz­vle­kel pi­što­lo in pre­sko­čil ban­čni pult. Tam je po­bral go­to­vi­no, ne­u­ra­dno okrog 7000 evrov, in po­be­gnil s pri­zo­ri­šča. Oči­vid­ci so ga vi­de­li peš be­ža­ti v sme­ri Vr­ban­ske ce­ste. Sto­ri­lec med ro­pom ni­ko­gar od za­po­sle­nih ni po­ško­do­val, si je pa ban­čna usluž­ben­ka, med­tem ko je ro­par v njo in so­de­lav­ce me­ril s pi­što­lo, po­ško­do­va­la prst, ko je z njim za­de­la ob pre­dal mi­ze. Mar­če­vski ro­par je bil v ča­su sto­ri­tve ka­zni­ve­ga de­ja­nja oble­čen v ja­kno iz­ra­zi­to rde­če bar­ve, na­de­te je imel

Če bo­do ro­par­ja iz­sle­di­li in pri­je­li, ji­ma za­ra­di de­ja­nja v so­sto­ril­stvu pre­ti od tri do do pet­najst let za­po­ra

špor­tno če­pi­co z na­pi­som Fer­ra­ri, sonč­na oča­la in be­le špor­tne co­pa­te. Po­sne­la ga je var­no­stna ka­me­ra, na­me­šče­na v po­slo­val­ni­ci ban­ke. Vi­deo po­sne­tek ro­pa, s ka­te­rim raz­po­la­ga­jo kri­mi­na­li­sti, ni raz­kri­val le sto­ril­ca, pač pa tu­di ne­kaj dru­gih po­drob­no­sti do­ga­ja­nja, za­to se je pr­ve dni po tem ro­pu zde­lo, da so kri­mi­na­li­sti sto­ril­cu te­sno za pe­ta­mi. Tu­di šef ma­ri­bor­skih kri­mi­na­li­stov Ro­bert Mun­da je ta­krat iz­ja­vil, da ome­nje­ni po­sne­tek pred­sta­vlja ze­lo po­memb­no sled za ro­par­jem. Za­to se je po vče­raj­šnjem ro­pu na is­ti lo­ka­ci­ji sa­mo od se­be po­sta­vi­lo vpra­ša­nje, ali je mar­če­vski rop že raz­i­skan. Ša­dl je nanj od­go­vo­ril: "Po­li­ci­sti sto­ril­ca še ni­so pri­je­li."

Na­za­dnje pred šti­ri­mi le­ti

Za­dnji ro­par­ski pod­vig, pri ka­te­rem si je sto­ri­lec pred le­to­šnji­ma dve­ma ro­po­ma za tar­čo iz­bral ban­ko, se je na ob­mo­čju ma­ri­bor­ske po­li­cij­ske upra­ve zgo­dil le­ta 2013. Pre­cej je od­me­val tu­di ban­čni rop po­slo­val­ni­ce SKB na Kar­de­lje­vi ce­sti v Ma­ri­bo­ru, ki se je zgo­dil 20. ok­to­bra 2011. Ta­krat je ro­par, ki so ga po­sne­le vi­de­o­ka­me­re, usluž­ben­ce­ma za­gro­zil s pi­što­lo in v juž­nja­škem je­zi­ku od nji­ju ter­jal de­nar. Če­tu­di sta žr­tvi ro­pa tip­ko za alarm pri­ti­sni­li še is­ti hip, ko je ro­par zbe­žal sko­zi vra­ta, mu je pred po­li­ci­sti uspe­lo pra­vo­ča­sno po­be­gni­ti. Kma­lu se je iz­ka­za­lo, da je sto­ri­lec pred svo­jim pod­vi­gom sko­raj uro se­del v lo­ka­lu na­spro­ti ban­čne po­slo­val­ni­ce, oči­tno ča­ka­joč na svo­jo pri­lo­žnost. Pre­ve­ri­li smo, ali je po­li­ci­ja ta rop že pre­i­ska­la, in pri ma­ri­bor­ski po­li­ci­ji iz­ve­de­li, da so sto­ril­ca že iden­ti­fi­ci­ra­li, ni­so pa ga pri­je­li. Gre na­mreč za člo­ve­ka, ki ži­vi v tu­ji­ni in se ta­ko na­šim var­no­stim or­ga­nom že dol­go iz­mi­ka. Po­dob­no je s sto­ril­ci, ki so prav v le­tu 2011 na ob­mo­čju ma­ri­bor­ske po­li­cij­ske upra­ve iz­ve­dli ce­lo se­ri­jo ro­pov po­št.

Re­kor­dno

Po šte­vi­lu ro­pov bank in hra­nil­nic na ob­mo­čju ce­lo­tne Slo­ve­ni­je pred­nja­či le­to 2013. Po­li­ci­ja be­le­ži kar osem­najst to­vr­stnih ka­zni­vih de­janj. Naj­več ro­pov so v 2013. obrav­na­va­li kri­mi­na­li­sti kranj­ske po­li­cij­ske upra­ve, kar de­set, pet se jih je zgo­di­lo na ob­mo­čju lju­bljan­ske po­li­cij­ske upra­ve, dva na ob­mo­čju celj­ske in eden na ob­mo­čju ma­ri­bor­ske po­li­cij­ske upra­ve. Sku­paj so ro­par­ji iz ban­čnih usta­nov te­ga le­ta od­ne­sli 198.300 evrov. Po ško­di, ki so jo sto­ril­ci z ro­pi na­re­di­li ban­kam in hra­nil­ni­cam, pa v za­dnjem de­se­tle­tju pred­nja­či le­to 2011. To le­to se je v Slo­ve­ni­ji zgo­di­lo enajst ro­pov, sto­ril­ci pa so svo­je mal­he na­pol­ni­li s kar 689.300 evri.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Pre­i­sko­val­ci zbi­ra­jo do­ka­ze.

Fo­to: Po­li­ci­ja

pa mo­ški je rop v ban­ki iz­pe­ljal mar­ca le­tos.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.