Pre­po­zno so se za­če­li ukvar­ja­ti s pro­da­jo

Slo­ven­ska po­li­ti­ka je po če­trt­ko­vih po­go­vo­rih o NLB v Bru­slju pri­ča­ko­va­no ne­e­no­tna

Vecer - - V ŽARIŠČU - Er­ja­vec: ka­zen bolj spre­je­mlji­va SMC o sta­li­šču še raz­mi­šlja

Ve­či­na pre­dlo­gov gle­de No­ve lju­bljan­ske ban­ke (NLB), s ka­te­ri­mi je mi­ni­stri­ca za fi­nan­ce Ma­te­ja Vra­ni­čar Er­man v če­tr­tek od­šla na po­go­vo­re z Evrop­sko ko­mi­si­jo v Bru­selj, v ko­a­li­ci­ji ni bi­la uskla­je­na. Splo­šno so­glas­je je ime­la le za pre­dlog za od­log pri­va­ti­za­ci­je ban­ke, te­ga pa je Evrop­ska ko­mi­si­ja za­vr­ni­la in za­tr­di­la, da ne pri­de v po­štev. Ko­mi­si­ja bi se bi­la pri­pra­vlje­na po­go­var­ja­ti zla­sti o mo­žno­sti pro­da­je manj­še­ga de­le­ža ban­ke zna­ne­mu kup­cu do kon­ca le­ta pa o mo­žno­sti, da NLB na­me­sto pro­da­je bank na Bal­ka­nu pla­ča dr­ža­vi fi­nanč­no ka­zen. Med ko­a­li­cij­ski­mi stran­ka­mi so se na po­go­vo­re v Bru­slju od­zva­li v De­su­su in SD. Pred­se­dnik De­su­sa Karl Er­ja­vec pra­vi, da v nje­go­vi stran­ki pr­ve re­ši­tve ne bo­do pod­pr­li, fi­nanč­na ka­zen se zdi bolj spre­je­mlji­va. V De­su­su na­spro­tu­je­jo pro­da­ji NLB, tu­di le manj­še­ga de­le­ža zna­ne­mu kup­cu, o ka­te­ri bi se bi­la pri­pra­vlje­na po­go­var­ja­ti Evrop­ska ko­mi­si­ja. "Mi­sli­mo, da se je tre­ba gle­de za­vez, ki jih je Slo­ve­ni­ja da­la le­ta 2013 ob sa­na­ci­ji NLB, z Evrop­sko ko­mi­si­jo po­ga­ja­ti še na­prej," je za STA po­ve­dal Er­ja­vec.

V SD pri­ča­ku­je­jo i nfor­ma­ci­jo mi­ni­stri­ce za fi­nan­ce o po­go­vo­rih v Bru­slju. "Še­le ta­krat se bo­mo lah­ko kon­kre­tno opre­de­li­li. Splo­šno pa lah­ko po­ve­mo: sum, da smo bi­li dav­ko­pla­če­val­ci pre­va­ra­ni s pre­ko­mer­no do­ka­pi­ta­li­za­ci­jo bank, je tre­ba raz­ja­sni­ti. Pro­da­ja NLB v tre­nut­ku, ko za­ra­di zu­na­njih ra­zlo­gov (hr­va­ško kr­še­nje med­na­ro­dnih do­go­vo­rov o var­če­val­nih vlo­gah v ban­kah), za­ra­di ka­te­rih je lah­ko vre­dnost ban­ke pre­niz­ko oce­nje­na, bi lah­ko bi­la dru­go za­po­re­dno oško­do­va­nje slo­ven­skih dav­ko­pla­če­val­cev. Na­lo­ga dr­ža­ve je, da to pre­pre­či," so nam po­ja­sni­li v SD.

"Izid če­trt­ko­ve­ga se­stan­ka je do­kaz, da eti­ka in mo­ra­la ni­sta do­volj za do­bro vo­de­nje dr­ža­ve. Sa­ma bi si že od pr­ve­ga dne man­da­ta pri­za­de­va­la za to, da bi NLB pro­da­li za čim več, ozi­ro­ma iz­po­ga­ja­la od­log pro­da­je. Vla­do Mi­ra Ce­rar­ja pa smo mo­ra­li po­slan­ci prav pros­ja­či­ti, naj se z ban­ko zač­ne ukvar­ja­ti. Tri le­ta ni bi­lo nič, zbu­di­li so se še­le tik pred iz­te­kom ro­ka za pro­da­jo. Od­loč­no pre­po­zno. In ka­ko naj bi v Bru­slju sploh do­se­gli pre­boj, ko pa eno­tno­sti gle­de pro­da­je NLB še ve­dno ni ni­ti v ko­a­li­ci­ji," spra­šu­je po­slan­ka Alen­ka Bra­tu­šek. Za Le­vi­co sta obe op­ci­ji, ki sta po če­trt­ko­vih po­go­vo­rih osta­li na mi­zi, ne­spre­je­mlji­vi. "Bo­lje je, da NLB pro­da ban­ke na Bal­ka­nu, kot pa da Slo­ve­ni­ja pri­va­ti­zi­ra NLB," so nam po­ja­sni­li v Le­vi­ci. Pred­se­dnik vla­de Mi­ro Ce­rar in nje­go­va stran­ka SMC o sta­li­šču oči­tno še raz­mi­šlja­ta. Ce­rar je ju­ni­ja, po­tem ko je vla­da usta­vi­la po­sto­pek pro­da­je NLB, v dr­žav­nem zbo­ru za­tr­dil, da nje­go­va vla­da že ves čas sle­di ci­lju, da se s pri­va­ti­za­ci­jo bank do­bi ku­pni­na, ki bo po­kri­la dav­ko­pla­če­val­ska sred­stva, ki so bi­la upo­ra­blje­na na za­čet­ku te­ga de­se­tle­tja za sa­na­ci­jo bank.

Po­slan­ka SDS Su­za­na Lep Ši­men­ko je, kot so na­ve­dli na sple­tni stra­ni stran­ke, Ce­rar­je­vi vla­di po­sla­la po­slan­sko vpra­ša­nje. "Slo­ve­ni­ja je za­ra­di evrop­skih pra­vil o ne­do­vo­lje­nih dr­žav­nih po­mo­čeh za­ve­za­na pro­da­ti NLB, za­to je tu­di z vi­di­ka kre­di­bil­no­sti in ugle­da dr­ža­ve v med­na­ro­dni jav­no­sti po­memb­no, da dr­ža­va spo­štu­je evrop­ska pra­vi­la in svo­je za­ve­ze tu­di iz­pol­ni," je na­ve­dla po­slan­ka SDS.

Po mne­nju Nsi je tre­ba NLB pro­da­ti, po­nov­no iz­mi­ka­nje pro­da­ji je ne­spre­je­mlji­vo in ne­od­go­vor­no. "Glav­ni ra­zlog za pro­da­jo NLB ne bi sme­la bi­ti le za­ve­za, ki smo jo da­li Evrop­ski uni­ji, am­pak dej­stvo, da je dr­ža­va ne­od­go­vo­ren la­stnik. Ni po­memb­no, kdo je la­stnik ban­ke, am­pak, da je do­bro upra­vlja­na in je v služ­bi po­tre­bam pre­bi­val­stva in go­spo­dar­stva. En­krat za vse­lej mo­ra­mo pre­pre­či­ti vpliv po­li­ti­ke na ban­čni­štvo ter usta­vi­ti usta­lje­no pra­kso, da NLB pred­sta­vlja ban­ko­mat za do­lo­če­ne in­te­re­sne sku­pi­ne. Slo­ven­ski dav­ko­pla­če­val­ci so do­slej za kr­pa­nje ban­čnih lu­kenj ozi­ro­ma do­ka­pi­ta­li­za­ci­je NLB za­pra­vi­li že 2,7 mi­li­jar­de evrov, kar go­vo­ri v prid tr­di­tvi, da je tre­ba ta­kšno ban­ko čim prej pro­da­ti," so nam po­ja­sni­li v No­vi Slo­ve­ni­ji.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Evrop­ska ko­mi­si­ja se je bi­la pri­pra­vlje­na po­go­var­ja­ti zla­sti o mo­žno­sti pro­da­je manj­še­ga de­le­ža ban­ke zna­ne­mu kup­cu do kon­ca le­ta.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.