Od­sto­pil za­ra­di Ča­rob­ne­ga de­cem­bra

Kot ra­zlog za od­hod pred­se­dnik sve­ta za­vo­da Mi­lan Raz­de­v­šek na­va­ja pre­drag pred­pra­znič­ni pro­gram in nav­zkriž­je in­te­re­sov ne­ka­te­rih čla­nov sve­ta za­vo­da

Vecer - - MARIBOR - Na dveh sto­lih "Stre­mi­mo k več, ne manj"

Svet Za­vo­da za tu­ri­zem Ma­ri­bor - Po­hor­je je ostal brez pred­se­dni­ka Mi­la­na Raz­devška. Ta je na­mreč na se­ji mi­nu­li če­tr­tek ne­pre­klic­no od­sto­pil. Po­vod je bi­lo če­trt­ko­vo po­tr­je­va­nje na­čr­ta za ma­ri­bor­ski pra­znič­ni pro­gram Ča­rob­ni de­cem­ber, ki je oce­njen na do­brih 315 ti­soč evrov, kar se Raz­devšku zdi pre­dra­go, pro­gram pa pre­ob­se­žen in "iz­je­mno po­manj­klji­vo pri­pra­vljen". Za ne­smo­tr­no oce­nju­je, da kon­cer­ti na Tr­gu Le­o­na Štu­klja ne bo­do več le za­dnjih ne­kaj dni v le­tu, pač pa vsak dan že od 24. no­vem­bra. Za na­sto­pa­jo­če je za­vod pred­vi­del 115 ti­so­ča­kov (pre­o­sta­nek pa za dru­go lo­gi­sti­ko na Tr­gu Le­o­na Štu­klja in dr­sa­li­šče na Tr­gu svo­bo­de). V pre­te­klih le­tih je za­vod za tu­ri­zem Ča­rob­ne­mu de­cem­bru na­me­njal oko­li sto ti­so­ča­kov, ven­dar mo­ra­mo upo­šte­va­ti, da je bi­la or­ga­ni­za­ci­ja de­lje­na med več par­tner­jev, pri če­mer je bi­la ze­lo ak­tiv­na Ni­gra­do­va Ni­pa. Raz­de­v­šek na­va­ja, da je bi­lo de­lo v sve­tu za­vo­da iz­je­mno tež­ko. "Med čla­ni, ki naj bi nad­zi­ra­li za­ko­ni­tost de­lo­va­nja za­vo­da in po­sle­dič­no po­ra­bo pro­ra­čun­skih sred­stev, na­mreč se­di­jo po­sa­me­zni­ki, ki so v mno­gih ak­tiv­no­stih tu­di iz­va­jal­ci ali po­di­z­va­jal­ci po­sa­me­znih ak­tiv­no­sti za­vo­da. Ta­ko se me­ša­ta nad­zor­na in iz­va­jal­ska funk­ci­ja, kar je za­ra­di V do­brih pet te­dnov tra­ja­jo­čem pro­gra­mu so na spo­re­du ve­či­no­ma kon­cer­ti, ki se bo­do za­če­li ob 19. uri. Na se­zna­mu na­sto­pa­jo­čih so med dru­gim Vla­do Kre­slin & Ma­li bo­go­vi, Dan D, Ma­no­u­che, Pe­ro Lo­všin & Špan­ski bor­ci, Mu­ff, Mo­dri­ja­ni, Psi­ho­mo­do Pop, Ta­bu in Pop De­sign. Za bo­žič je na­čr­to­va­na Sidd­har­ta, za­dnji dan le­ta pa Ta­nja Ža­gar. nav­zkriž­ja in­te­re­sov tu­di spor­no. Ve­čji del še po­seb­no naj­po­memb­nej­ših od­lo­či­tev sve­ta je bil ta­ko pri­do­bljen s pre­gla­so­va­njem," je po­ja­snil. Ko­ga toč­no je mi­slil, v po­go­vo­ru za Ve­čer ni že­lel po­ve­da­ti, je pa oči­tno, da vsaj čla­na sve­ta za­vo­da Mi­ra­na Fer­ka (znan je po or­ga­ni­zi­ra­nju pri­prav špor­tnih klu­bov v Ma­ri­bo­ru), ki je v na­čr­tu Ve­se­le­ga de­cem­bra na­ve­den kot del or­ga­ni­za­cij­ske eki­pe, si­cer pa je ime­la nje­go­va hčer­ka za­dnja le­ta na osre­dnjem pri­re­di­tve­nem tr­gu svo­jo go­stin­sko stoj­ni­co. "Pro­gram, ki ga je obrav­na­val svet za­vo­da, ne mo­re opre­de­lje­va­ti iz­va­jal­cev, ker je za­vod ob­ve­zan k jav­ne­mu na­ro­ča­nju," se je na očit­ke od­zval Ferk in do­dal, da je pre­pri­čan, da bo­do čla­ne sve­ta za­vo­da na mo­re­bi­tna nav­zkriž­ja in­te­re­sov opo­zo­ri­le stro­kov­ne služ­be. Zanj je bil Raz­devškov od­stop pri­ča­ko­van. "Ško­da le, da je kot ra­zlog na­ve­del tr­di­tve, ki ni­ma­jo pod­la­ge."

Odzivi dru­gih pred­stav­ni­kov sve­tu za­vo­da so bi­li raz­lič­ni. Pod­pred­se­dnik or­ga­na Pe­ter Co­kan, ki se če­trt­ko­ve se­je ni ude­le­žil, de­li mne­nje z Raz­devškom, brez ko­men­tar­ja je bil Želj­ko Vo­grin, ki je de­jal le, da se z očit­ki o kon­flik­tu in­te­re­sov ne stri­nja. "Me­nim, da zne­sek za Ča­rob­ni de­cem­ber ni pre­vi­sok, je pa ab­so­lu­tno pre­vi­sok za pro­gram, kot je pred­vi­den. Z Raz­devškom se stri- njam, da v pro­gra­mu ni na­pred­ka, sa­mo kon­cer­ti so za več tu­ri­stov v Ma­ri­bo­ru pre­ma­lo," pa je pre­pri­ča­na čla­ni­ca sve­ta Ta­tja­na Mi­le­ta. Di­rek­to­ri­ca za­vo­da Do­ris Ur­ban­čič Win­di­sch od­sto­pa ni že­le­la ko­men­ti­ra­ti. V pi­snih od­go­vo­rih je po­ja­sni­la, da sta­ti­sti­ka v Ma­ri­bo­ru no­vem­bra be­le­ži 40- od­sto­tni po­rast go­stov. Le­tos naj bi bi­li kon­cer­ti na Tr­gu Le­o­na Štu­klja sko­raj vsak dan od 24. no­vem­bra do vr­hun­ca za sil­ve­stro­vo. Raz­de­v­šek me­ni, da je pro­gram pre­ob­se­žen, ne­smo­tern in pre­drag.

Ne stri­nja se z Raz­devško­vim sta­li­ščem, da naj se pra­znič­ne ak­tiv­no­sti skr­či­jo na čim kraj­še ob­do­bje, saj si "ob­ča­ni Ma­ri­bo­ra, re­gi­je in tu­ri­sti za­slu­ži­jo pro­gram ter ak­tiv­no­sti, ki bi se po­ča­si pri­bli­že­va­le pri­mer­lji­vim me­stom v Evro­pi". Za­ve­da se, da je mo­žno­sti za iz­bolj­ša­ve pro­gra­ma še ve­li­ko. Te bo­do tu­di sle­di­le, saj da na za­vo­du stre­mi­jo k več in ne manj, kot od njih zdaj zah­te­va­jo ne­ka­te­ri čla­ni za­vo­da. Po­hva­li­la je po­ve­čan fi­nanč­ni vlo­žek ma­ri­bor­ske ob­či­ne v Ča­rob­ni de­cem­ber. Po nje­nih in­for­ma­ci­jah je bi­lo la­ni, ko so si pro­jekt de­li­li tri­je par­tner­ji, po­ra­blje­nih več kot 200 ti­soč evrov.

Za zdaj si­cer še ni ja­sno, ali je bil pra­znič­ni pro­gram na se­ji za­vo­da po­tr­jen ali ne, saj so bi­li štir­je čla­ni za, tri­je vzdr­ža­ni, eden pa pro­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.