Kaj bi sploh ra­di sve­tni­ki

Po več­le­tnih pri­pra­vah, po­ra­bi pro­ra­čun­ske­ga de­nar­ja za na­čr­te in ogle­de ter nav­kljub ju­ni­ja spre­je­te­mu skle­pu o ob­no­vi ko­pa­li­šča ra­den­ski ob­čin­ski svet ne­gi­ral svo­jo že spre­je­to od­lo­či­tev

Vecer - - POMURJE - Na­me­sto ob­no­ve za zdaj nič Ka­kšno ko­pa­li­šče, če sploh Na­rav­no ali ba­zen­sko?

Do se­daj so vsi po­stop­ki po­te­ka­li tran­spa­ren­tno in de­mo­kra­tič­no, je po­u­da­ril žu­pan Ja­nez Rih­ta­rič na za­dnji se­ji ob­čin­ske­ga sve­ta ob­či­ne Ra­den­ci, ko je pri­šla na vr­sto toč­ka dnev­ne­ga re­da z na­slo­vom Po­bu­da vo­liv­cev za ljud­sko ini­ci­a­ti­vo o skle­pu Ob­čin­ske­ga sve­ta Ob­či­ne Ra­den­ci, št. 3731 - 0001/2015-16, z dne 14. 6. 2017. Za tem skriv­no­stnim ime­nom se v re­sni­ci skri­va in­te­res na­spro­tni­kov na­čr­to­va­ne pre­u­re­di­tve sta­re­ga le­tne­ga ko­pa­li­šča v na­rav­no je­ze­ro z ure­je­nim par­kom. Če je bi­lo one­mo­go­či­ti na­da­lje­va­nje ure­ja­nja ob­mo­čja po na­rav­ni me­to­di edi­ni in­te­res pred­stav­ni­ka in po­bu- dni­ka te raz­pra­ve Mar­ka Krajn­ca, mu je uspe­lo. Sve­tni­ki so na­mreč z osmi­mi gla­so­vi za in še­sti­mi pro­ti iz­gla­so­va­li raz­ve­lja­vi­tev ju­ni­ja spre­je­te­ga skle­pa. Ta­kšna od­lo­či­tev je, kot ka­že, ustre­za­la tu­di žu­pa­nu in ob­čin­ski upra­vi, saj so se ta­ko iz­o­gni­li ne­po­treb­nim do­da­tnim stro­škom (okrog 15 ti­soč evrov) za­ra­di na­po­ve­da­ne­ga re­fe­ren­du­ma, ta­ko pa se bo­do lah­ko v mi­ru pri­pra­vi­li na se­li­tev ob­čin­ske upra­ve v so­se­dnjo stav­bo.

Kot smo že po­ro­čal i , bo­sta pra­zno ste­kle­no stav­bo Ra­den­ske (do­ma­či­ni ji re­če­jo kar Nukle­ar­ka), ki so jo pred le­ti pro­da­ja­li za 1,5 mi­li­jo­na evrov, za­se­dla dva la­stni­ka. Dve tre­tji­ni stav­be naj bi ku­pi­la ra­den­ska ob­či­na za 333 ti­soč evrov, eno tre­tji­no pa je že ku­pi­lo pod­je­tje Pro­grin iz Gor­nje Rad­go­ne, ki je v la­sti Mi­tje Žni­da­ri­ča, ukvar­ja pa se s pro- Pred dne­vi je pet ob­čin­skih sve­tni­kov po­da­lo pi­sno zah­te­vo za sklic iz­re­dne se­je ob­čin­ske­ga sve­ta. Že pred gla­so­va­njem na za­dnji se­ji je sve­tnik Zlat­ko Mir, za­go­vor­nik ob­no­ve kla­sič­ne­ga ko­pa­li­šča, opo­zar­jal, da so na ju­nij­ski se­ji spre­je­li prav­za­prav dva skle­pa: pr­vi je bil, da bo­do ob­no­vi­li ko­pa­li­šče, dru­gi pa se je na­na­šal na na­čin ob­no­ve. Tu­di sve­tni­ki Franc Hi­me­lrajh, Aleš Ka­u­čič, Kri­stjan Küčan, Jo­žef To­plak in Sa­šo Zi­dar so v zah­te­vi za sklic iz­re­dne se­je za­pi­sa­li: "Toč­ka dnev­ne­ga re­da bi bi­li raz­pra­va in od­lo­či­tev gle­de iz­gra­dnje ozi­ro­ma ob­no­ve ba­zen­ske­ga kom­ple­ksa, v konč­ni fa­zi pa ta­ko le gla­so­va­nje o tem, ali naj se pri­sto­pi k iz­gra­dnji kon­ven­ci­o­nal­ne­ga ozi­ro­ma kla­sič­ne­ga ba­ze­na. V ve­lja­vi je na­mreč še ve­dno že spre­je­ti sklep ob­čin­ske­ga sve­ta, da se k ob­no­vi ba­zen­ske­ga kom­ple­ksa pri­sto­pi, za kar so gla­so­va­li so­gla­sno vsi čla­ni ob­čin­ske­ga sve­ta ..." jek­ti­ra­njem, grad­be­ni­štvom in in­že­ni­rin­gom. Če­prav je žu­pan Rih­ta­rič na­spro­tni­ke ure­di­tve na­rav­ne­ga ko­pa­li­šča opo­zar­jal, da je la­stnik ze­mlji­šča ob ba­ze­nih Sa­va Tu­ri­zem, ki pa se ne stri­nja s po­nov­no ure­di­tvi­jo kla­sič­ne­ga ko­pa­li­šča (v Zdra­vi­li­šču Ra­den­ci je do­volj ba­zen­skih po­vr­šin, kjer ima­jo ob­ča­ni na vo­ljo vsto­pni­ce po ze­lo ugo­dnih ce­nah), je ve­lik del k od­lo­či­tvi sve­tni­kov pri­spe­val tu­di Ni­ko Brus, ki je iz­ve­del, da je Sa­va Tu­ri­zem po­slal ob­čin­ski upra­vi ta­kšno vse­bi­no po­god­be, ki ni­ka­kor ni spre­je­mlji­va - po nje­go­vem je oči­tno, da že­li Sa­va po­sta­ti la­stnik ce­lo­tne­ga ob­mo­čja le­tne­ga ko­pa­li­šča.

Rih­ta­rič je sve­tni­ke še spo­mnil, da je pred pol­dru­gim le­tom sam pre­dla­gal re­fe­ren­dum, na ka­te­rem bi se ob­ča­ni lah­ko naj­bolj de­mo­kra­tič­no od­lo­či­li, kaj že­li­jo s ko­pa­li­ščem. Ta­krat so bi­li ak­tu­al­ni tri­je pre­dlo­gi: na­rav­ni ali kla­sič­ni ba­zen ali za­si­pa­nje ko­rit in ure­di­tev več­na­men­ske­ga pro­sto­ra. Od­lo­či­li so se, da ne bo re­fe­ren­du­ma in da se bo­do od­lo­či­li za naj­bolj­ši idej­ni pre­dlog. Ob­čin­ski sve­tni­ki so se ju­ni­ja od­lo­či­li: vsi so se naj­prej stri­nja­li, da se ob­či­na lo­ti po­nov­ne ure­di­tve ko­pa­li­šča, ko so se od­lo­ča­li, ka­kšne, pa jih je bi­lo de­vet za na­rav­no ko­pa­li­šče, se­dem za gra­dnjo kla­sič­ne­ga ba­ze­na. Za­to je žu­pa­na zdaj ne­ma­lo za­ču­di­lo, da so se še­le po tej ju­nij­ski od­lo­či­tvi po­ja­vi­li po­bu­dni­ki ci­vil­ne ini­ci­a­ti­ve in gro­zi­li s pre­dlo­gom re­fe­ren­du­ma - po­bu­dni­ki so zbi­ra­li pod­pi­se tu­di pri ob­ča­nih, ki so sta­ri več kot 80 let in ki se za­go­to­vo več ne bo­do ko­pa­li v ba­ze­nih s klo­ri­ra­no vo­do. Rih­ta­rič je sve­tni­ke opo­zo­ril, da za­ra­di to­kra­tne od­lo­či­tve sve­tni­kov pri­ho­dnje le­to v Ra­den­cih za­go­to­vo še ne bo ko­pa­li­šča.

In kdo bo po­vr­nil stro­ške ob­čin­ske­ga pro­ra­ču­na za vse do­se­da­nje de­lo, po­ve­za­no z na­čr­to­va­njem ob­no­ve ko­pa­li­šča: idej­ne pro­jek­te, ogle­de v Slo­ve­ni­ji in Av­stri­ji ...? Kot je bi­lo oči­tno že po gla­so­va­nju na se­ji, z iz­i­dom in od­lo­či­tvi­jo, da se ob­či­na v pri­ho­dnje več ne bo in­ten­ziv­no ukvar­ja­la z ob­no­vo ba­ze­nov, ni­so bi­li za­do­volj­ni ni­ti po­bu­dni­ki ci­vil­ne ini­ci­a­ti­ve in za­go­vor­ni­ki kla­sič­ne­ga ko­pa­li­šča.

Fo­to: Pe­tra LES­JAK TU­ŠEK

Ne­koč pri­lju­blje­no ko­pa­li­šče že dalj ča­sa sa­me­va in pro­pa­da.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.