Gra­di­jo za pri­ho­dnost

Nek­da­nji pr­va­ki so po spre­mem­bah, ki so okle­sti­le am­bi­ci­je, eki­po mo­ra­li se­sta­vi­ti na no­vo

Vecer - - ŠPORT - Anja Po­znič

VŠen­tjur­ju je ob­sta­jal rek: "Ne­koč se je nek­do ša­lil, da se bo­mo uvr­sti­li v pr­vo li­go. Po­tem se je nek­do ša­lil, da bo­mo pre­ma­ga­li Olim­pi­jo." Ob 30-le­tni­ci ko­šar­kar­ske­ga klu­ba 1999 so se uvr­sti­li v pr­vo li­go in de­se­tle­tje ka­sne­je pr­vič pre­ma­ga­li naj­tro­fej­nej­še slo­ven­sko mo­štvo. A ni­so se usta­vi­li pri tem, v se­zo­ni 2014/15 so se kot še­le če­tr­ti klub v Slo­ve­ni­ji pov­zpe­li na sam vrh. Na­sle­dnjo se­zo­no so sla­vi­li še v slo­ven­skem su­per­po­ka­lu, igra­li v li­gi ABA, na­to pa na lo­vo­ri­kah zaspali.

Pred to se­zo­no je v klu­bu za­pi­hal nov ve­ter. Iz­vo­li­li so no­ve­ga pred­se­dni­ka, pri­šli so no­vi igral­ci, no­vi tre­ner, kot ge­ne­ral­ni spon­zor se je uma­kni­lo pod­je­tje Tajfun. Re­zi v pro­ra­ču­nu so no­ve­mu tre­ner­ju An­dre­ju Ža­klju zo­ži­li mo­žno­sti pri se­sta­vi eki­pe. "Je uda­rec, eki­po smo se­sta­vi­li v okvi­ru de­nar­ja, ki ga ima­mo. Je do­kaj mla­da, po­treb­no bo še ne­kaj ča­sa, da se ui­gra­mo," je de­jal tre­ner. Ob pod­pi­su po­god­be je 38-le­tni Po­stojn­čan de­jal, da si že­li vklju­či­ti čim več do­ma­čih igral­cev. Uspe­lo mu je le del­no. "Ne­ka­te­ri ima­jo dru­gač­ne am­bi­ci­je ali so v tem tre­nut­ku pre­dra­gi. Če­bu­lar je že do­mač, da­li smo pri­li­ko Ži­gu De­be- la­ku." V pri­ho­dno­sti si že­li­jo še več igral­cev iz me­sta pod Re­sev­no. Ker je v oko­li­ci ve­li­ko manj­ših klu­bov, od Ro­ga­ške, La­ške­ga, Pod­če­trt­ka, Pol­ze­le, se Šen­tjur tež­ko po­ve­zu­je z ve­čji­mi sre­di­na­mi. Ra­je se osre­do­to­ča na šo­le v oko­li­ci, kjer je za­zna­ti po­ve­ča­nje za­ni­ma­nja za ko­šar­ko.

Kva­li­te­tno de­lo z mla­din­ci se lah­ko klu­bu po­vr­ne v na­sle­dnjih le­tih, le­tos pa Šen­tjur­ča­ni sta­vi­jo na mla­dost, saj ima eki­pa v pov­pre­čju manj kot 25 let. "Na krat­ki rok to ni pred­nost, saj se re­zul­ta­ti z mla­di­mi igral­ci tež­ko do­se­že­jo. A ko­šar­kar­ji, ki se še raz­vi­ja­jo, lah­ko čez le­ta da­jo več klu­bu," pra­vi Ža­kelj, ki je v prej­šnji se­zo­ni vo­dil Pod­če­tr­tek. Pred tem se je pre­iz­ku­sil na Polj­skem, pet let je bil po­moč­nik tre­ner­ja v Olim­pi­ji. Tam je so­de­lo­val z Ju­re­tom Zdov­cem, Me­mi­jem Be­či­ro­vićem, Ale­šem Pi­pa­nom, Sa­šo Fi­li­po­vskim. "Pred­vsem sem se na­u­čil, ka­ko ne re­a­gi­ra­ti v ne­ka­te­rih si­tu­a­ci­jah," pra­vi. Se­daj je pred iz­zi­vom, ka­ko po­ve­za­ti kom­bi­na­ci­jo mla­de in iz­ku­še­ne eki­pe. Ne­ko­li­ko mu de­lo ote­žu­je oko­li­šči­na, da vsi igral­ci ne ži­vi­jo od ko­šar­ke. Dva do­pol­dan ho­di­ta v služ­bo, dva sta štu­den­ta, eden še sre­dnje­šo­lec. Pr­vi cilj Šen­tjur­ča­nov je uvr­sti­tev med osem naj­bolj­ših. Klub, ki je pred dve­ma le­to­ma dvi­gnil po­kal, se le­tos ne vi­di pov­sem pri vr­hu, kar pri­zna­va tu­di Ža­kelj. "V tem tre­nut­ku ni­smo na tem ni­vo­ju, v bo­do­če je vse od­vi­sno od fi­nanc. Z ma­lo sre­če se vrh lah­ko do­se­že." Re­zul­ta­ti oko­li zma­go­val­ne se­zo­ne ka­že­jo, da so ci­lji po­sta­vlje­ni re­al­no, saj se rde­či v ve­či­ni uvr­šča­jo oko­li sre­di­ne le­stvi­ce.

I. SKL, 4. krog: Zla­to­rog – Olim­pi­ja 88:82; da­nes ob 19. uri: Šen­tjur – Ili­ri­ja, Kr­ka – He­li­os, Hop­si – Ro­ga­ška, Pri­mor­ska – Šen­čur.

"Ko­šar­kar­ji, ki se še raz­vi­ja­jo, lah­ko čez le­ta da­jo več klu­bu"

Fo­to: FPA

Mar­ko Po­pa­dić (le­vo) je pri 29 le­tih eden naj­sta­rej­ših v šen­tjur­ski eki­pi.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.