Okr­nje­na za­sed­ba na pr­vem star­tu

Da­na­šnji žen­ski in ju­tri­šnji mo­ški ve­le­sla­lom za sve­tov­ni po­kal na le­de­ni­ku Ret­ten­bach bo­sta po­ka­za­la, kdo je naj­bolj­še iz­ko­ri­stil po­le­tne pri­pra­ve

Vecer - - ŠPORT -

sto­pnič­ke. Ju­tri bo na star­tu z re­pre­zen­tanč­nim ko­le­gom Šte­fa­nom Ha­da­li­nom, si­cer spe­ci­a­li­stom za sla­lom, ki bo po­sku­šal ulo­vi­ti pr­ve ve­le­sla­lom­ske toč­ke v ka­ri­e­ri. Tu­di mo­ška tek­ma se bo za­če­la ob 10. uri, dru­ga vo­žnja je na spo­re­du ob 13. uri.

Tu­di če se Il­ka Štu­hec, ki so jo v če­tr­tek uspe­šno ope­ri­ra­li v ba­sel­ski bol­ni­šni­ci, ne bi bi­la po­ško­do­va­la, da­nes ne bi na­sto­pi­la, saj so iz nje­ne­ga ta­bo­ra pred po­škod­bo spo­ro­či­li, da v ve­le­sla­lo­mu še ni do­volj pri­pra­vlje­na. Ne­smi­sel­no je raz­pre­da­ti, ali bi mor­da no­vo se­zo­no za­če­la s sla­lo­mom v fin­skem Le­vi­ju v sre­di­ni pri­ho­dnje­ga me­se­ca ali pa še­le s smu­kom v La­ke Lu­i­su. Po­leg Il­ke Štu­hec bo na uvo­dnih tek­mah za­ra­di po­škodb ali ne­u­stre­zne pri­pra­vlje­no­sti manj­ka­lo še kar ne­kaj iz­vr­stnih smu­čark in smu­čar­jev. Na star­tu ne bo Av­strijk Eva- Ma­rie Brem in An­ne Ve­i­th. Pre­se­ne­ti­la je La­ra Gut, ki se je po­ško­do­va­la le­tos med ogre­va­njem pred kom­bi­na­cij­skim sla­lo­mom na sve­tov­nem pr­ven­stvu v St. Mo­ri­t­zu. "Tež­ko je za­dr­ža­ti le­va v klet­ki, se vi­di­mo v Söl­dnu," je na­vi­ja­čem spo­ro­či­la Švi­car­ka. Med fa­vo­ri­ti­nje na da­na­šnji tek­mi uvr­šča­jo Fran­co­zi­njo Tes­so Wor­ley, Ame­ri­čan­ko Mi­ka­e­lo Shi­ffrin in Ita­li­jan­ko So­fio Go­ggia. Av­stri­jec Mar­cel Hir­scher se je po zlo­mu gle­žnja že vr­nil na be­le str­mi­ne, ven­dar ju­tri še ne bo tek­mo­val. No­vo se­zo­no naj bi za­čel v Le­vi­ju. Söl­dnu sta se od­po­ve­da­la tu­di Car­lo

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Za Ža­na Kranj­ca bo v Söl­dnu po­mem­ben re­zul­tat, ne druž­ba.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.