Po­ma­gaj­mo si z ra­stli­na­mi

"Ob­sta­ja­jo ple­ve­li, ki so pre­ven­ti­va in zdra­vi­lo pri šte­vil­nih bo­le­znih," opo­mni Ma­ria Ana Kol­man, go­stja no­vem­br­ske­ga sre­ča­nja Ve­čer v ži­vo, ki si je zna­nje o fi­to­me­di­ci­ni na­bi­ra­la tu­di v Si­bi­ri­jiHent mol

Vecer - - KALEJDOSKOP - Zdrav­je je na do­se­gu ro­ke Pre­pro­sti na­či­ni za po­ve­ča­nje šte­vi­la mla­dih ce­lic

Vel i ko re­či i ma­mo na do­se­gu ro­ke, sa­mo ve­de­ti je tre­ba in čas si mo­ra­mo vze­ti. "Čas si je res tre­ba vze­ti! Jaz se rav­nam po ver­zu Pa­bla Ne­ru­de iz nje­go­ve pe­smi Pro­šnja za mir: ' Zdaj naj me pu­sti­jo pri mi­ru, zdaj naj se na­va­di­jo, da me ni!' Vsak dan si vza­mem uro ali dve, ko me ni. Iz­sto­pim iz vseh ži­vljenj­skih vlog in od­i­dem v na­ra­vo. Re­s­da ni­ma­mo svo­bo­dne vo­lje, ima­mo pa svo­bo­do od­lo­ča­nja o svo­jem ži­vlje­nju." Ta­ko se lah­ko od­lo­či­mo tu­di, da na­me­sto aspi­ri­na upo­ra­blja­mo be­lo vr­bo in bre­sto­vo­li­stni oslad, ki ena­ko de­lu­je­ta in sta na­rav­na, a ni­ma­ta no­be­nih stran­skih učin­kov.

"Ve­či­ne stva­ri v ži­vlje­nju, ki so po­memb­ne za nas, sploh ne po­zna­mo. To je pa­ra­doks brez pri­me­re. Ta­ko pa­me­tni že­li­mo bi­ti, a po­memb­nih stva­ri ne ve­mo. Ne po­tre­bu­je­mo sis­te­mov, po­tre­bu­je­mo zna­nje! Pro­blem je tu­di v tem, da ima da­nes ve­či­na lju­di zo­že­no za­vest, med­tem ko ima­jo lju­dje, ki ohra­nja­jo pri­mar­no po­ve­za­vo z na­ra­vo, za­vest raz­šir­je­no nav­zven, to­rej raz­šir­je­no za­vest. V na­ra­vi lah­ko tak člo­vek po­dob­no kot ži­val in­tu­i­tiv­no pre­po­zna­va ra­stli­ne in tu­di do­lo­če­na me­sta, ki so za nje­ga zdra­vil­na," pra­vi Kol­ma­no­va, ki je v knji­gah Dre­ve­sa - mi­ti, le­gen­de, zdra­vil­nost pred­sta­vi­la dre­ve­sa kot zdra­vil­ce spe­ci­a­li­ste z na­me­nom, da zna­nja na­ših pred­ni­kov o zdra­vil­ni mo­či dre­ves ne uto­ne­jo v po­za­bo.

Če­prav far­ma­ci­ja vpli­va na za­ko­no­da­jo, ki je iz­ri­ni­la upo­ra­bo ra­stlin­skih zdra­vil, lju­dje ni­so ne­u­mni. "V za­dnjih le­tih se je pro­da­ja fi­to­me­di­cin­skih pri­prav­kov moč­no po­ve­ča­la. To je ver­je­tno tu­di po­sle­di­ca ne­u­čin­ko­vi­to­sti kon­ven­ci­o­nal­ne me­di­ci­ne, ci­to­to­ksič­no­sti, ne­že­le­nih učin­kov in ne­u­čin­ko­vi­to­sti sin­te­tič­nih drog. V Nem­či­ji je med zdra­vi­li na zdrav­ni­ški re­cept, ki ga pla­ča zdra­vstve­no za­va­ro­va­nje, kar 54 od­stot­kov fi­to­me­di­cin­skih iz­del­kov." Ka­ko si to­rej za­go­ta­vlja­ti zdrav­je, sta­bil­nost in du­hov­no moč, jo še pov­pra­šam. "Vsa pri­po­ro­či­la bi na krat­ko str­ni­la v ugo­to­vi­tev: tre­ba je ime­ti do­volj ka­ko­vo­stne ener­gi­je. Ener­gi­jo pa nam da­je hra­na, s ka­te­ro hra­ni­mo svo­je te­lo, ki ni le fi­zič­no, am­pak tu­di du­hov­no: ži­vi­la, vo­da, sve­tlo­ba, zrak, mi­sli, ču­stva, ci­lji, vo­lja, ra­dost in lju­be­zen. Od ka­ko­vo­sti vseh teh hra­nil so od­vi­sni na­še zdrav­je, na­ša ču­stve­na sta­bil­nost in na­ša du­hov­na moč. Lju­dje obi­čaj­no svo­je zdra­vstve­ne te­ža­ve re­šu­je­jo z usmer­je­no po­zor­no­stjo na hra­no, mor­da tu­di vo­do. Ve­dno več je do­ka­zov, da je ve­či­na bo­le­zni psi­ho­so­mat­ske­ga iz­vo­ra, kar eno­stav­no po­me­ni, da je vzrok v pod­hra­nje­no­sti z ra­do­stjo in lju­be­zni­jo, po­sle­di­ca so ta­ko ime­no­va­na de­pre­si­ja, ne­ga­tiv­ne mi­sli in dru­go." In v po­moč so ra­stli­ne. "Ob­sta­ja­jo pre­pro­sti na­či­ni za po­ve­ča­nje šte­vi­la mla­dih in zdra­vih ce­lic, to­rej na­rav­ni na­či­ni po­mla­je­va­nja s po­mo­čjo ra­stlin, ki spod­bu­ja­jo de­lo­va­nje hi­po­fi­ze ozi­ro­ma tvor­bo hor­mo­na so­ma­to­tro­pi­na, ki je ne­ka­kšen ohra­nje­va­lec mla­do­sti," po­ve še en pri­mer. Tu­di o tem bo go­vo­ri­la 13. no­vem­bra v Ma­ri­bo­ru. "Na pre­da­va­nju bom go­vo­ri­la o tem, kar je pre­po­ve­da­no pi­sa­ti," je na­po­ve­da­la Ma­ria Ana Kol­man. "Ra­zlo­ži­la bom zdra­vil­no de­lo­va­nje de­ve­tih naj­bolj po­memb­nih ra­stlin v fi­to­me­di­ci­ni - tu­di ta­kih, ki jih kot ple­vel me­če­mo proč, pa so znan­stve­ne in kli­nič­ne štu­di­je po­tr­di­le nji­ho­vo pro­ti­ra­ka­vo de­lo­va­nje; pred­sta­vi­la bom na­rav­ne na­či­ne zdra­vlje­nja de­ve­tih naj­bolj po­go­stih bo­le­zni in na­ve­dla de­vet pri­po­ro­čil ozi­ro­ma po­go­jev za zdrav­je te­le­sa, du­še in du­ha." Vsto­pni­ce za sre­ča­nje z Ma­rio Ano Kol­man, ki bo 13. no­vem­bra ob 18. uri v dvo­ra­ni Uni­on v Ma­ri­bo­ru, so na­pro­daj v od­del­ku Ma­li ogla­si v pri­zid­ku Ve­če­ra.

Fo­to: Oseb­ni ar­hiv

Ma­ria Ana Kol­man: "Ve­či­ne stva­ri, ki so po­memb­ne za nas, sploh ne po­zna­mo."

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.