Ge­za Er­ni­ša,

Obrat za či­šče­nje s tež­ki­mi ko­vi­na­mi obre­me­nje­ne ze­mlje v Do­bji va­si po dol­go­traj­nih po­stop­kih in za­ple­tih ven­dar­le v po­gon. Še pred upo­rab­nim do­vo­lje­njem de­vet­me­seč­no po­sku­sno obra­to­va­nje

Vecer - - FRONT PAGE - Pe­tra Les­jak Tu­šek

ča­stni škof avan­ge­li­čan­ske cer­kveV "V druž­bi, ki jo ži­vi­mo in ustvar­ja­mo, bo­mo mo­ra­li slej ko prej spo­zna­ti, da za na­še do­bro in do­bro ge­ne­ra­cij, ki bo­do še pri­šle, mo­ra vre­dno­ta člo­ve­ko­vo do­sto­jan­stvo bi­ti naš naj­viš­ji cilj, ki ga ni mo­go­če ku­pi­ti za no­ben de­nar."

Obrat za či­šče­nje s svin­cem one­sna­že­ne ze­mlje, ki sta ga na Pre­va­ljah ozi­ro­ma v obr­tni co­ni Do­bja vas vzpo­sta­vi­la lju­bljan­ska in­ve­sti­tor­ja Ar­hel in En­vit, bo po vseh za­ple­tih in od­mi­ka­njih za­go­na pro­jek­ta ven­dar­le za­čel de­lo­va­ti. Ino­va­tiv­no teh­no­lo­gi­jo za či­šče­nje one­sna­že­ne ze­mlje, ki so jo pred­stav­ni­ki Ar­he­la in En­vi­ta na Rav­nah in Pre­va­ljah pr­vič pred­sta­vlja­li že pred dve­ma le­to­ma, bo­do po­sku­sno po­gna­li no­vem­bra. Uprav­na eno­ta (UE) Rav­ne je na­mreč in­ve­sti­tor­ju po pre­je­ti vlo­gi za iz­da­jo upo­rab­ne­ga do­vo­lje­nja od­re­di­la de­vet­me­seč­no po­sku­sno obra­to­va­nje.

"In­ve­sti­tor mo­ra pred po­te­kom ob­do­bja po­sku­sne­ga obra­to­va­nja pri­stoj­ne­mu uprav­ne­mu or­ga­nu za grad­be­ne za­de­ve pre­dlo­ži­ti po­ro­či­la o pr­vih me­ri­tvah obra­to­val­ne­ga mo­ni­to­rin­ga, iz ka­te­rih ne­spor­no iz­ha­ja, da emi­si­je pri obra­to­va­nju objek­ta ne pre­se­ga­jo pred­pi­sa­nih mej­nih vre­dno­sti ter da objekt iz­pol­nju­je s pred­pi­si o var­stvu oko­lja in dru­gi­mi pred­pi­si do­lo­če­ne pa­ra­me­tre gle­de vpli­vov na oko­lje," po­ja­snju­je­jo na UE Rav­ne. Ta bo po­ro­či­lo o pr­vih me­ri­tvah po­sre­do­va­la Agen­ci­ji RS za oko­lje (Ar­so) in jo po­zva­la, naj po­da mne­nje, ali emi­si­je pri obra­to­va­nju objek­ta pre­se­ga­jo pred­pi­sa­ne mej­ne vre­dno­sti in ali objekt iz­pol­nju­je pred­pi­se o var­stvu oko­lja. Še­le po pre­dlo­ži­tvi po­ro­čil o pr­vih me­ri­tvah bo UE Rav­ne ugo­ta­vlja­la, ali so po­go­ji za iz­da­jo upo­rab­ne­ga do­vo­lje­nja iz­pol­nje­ni.

Uspe­la tož­ba ni spre­me­ni­la nič

Prav okolj­ska vpra­ša­nja, ki jih je od­prl na­čr­to­va­ni pro­jekt, so ra­zlog, da se je po­sto­pek od iz­gra­dnje obra­ta do pred­vi­de­ne­ga za­go­na zna­tno po­dalj­šal. Šte­vil­ni v lo­kal­nem oko­lju so iz­po­sta­vlja­li vr­sto vpra­šanj o mo­re­bi­tnih vpli­vih či­šče­nja svin­če­ve ze­mlje na oko­lje, zla­sti v bli­ži­ni sta­no­vanj­skih hiš, in iz­ra­ža­li po­mi­sle­ke o okolj­ski ne­spor­no­sti. Med dru­gim tu­di ob­či­na Rav­ne, ki je, ker ji Ar­so ni pri­znal sta­tu­sa stran­ke v po­stop­ku iz­da­je oko­lje­var­stve­ne­ga do­vo­lje­nja za pre­de­la­vo od­pad­kov, spro­ži­la uprav­ni spor. Tož­bo je na so­di­šču tu­di do­bi­la, a to po in­for­ma­ci­jah žu­pa­na To­ma­ža Ro­že­na vse­e­no ni spre­me­ni­lo nič.

Ar­so je na­mreč ob­či­no tu­di v dru­go za­vr­nil, na­kar se je ob­či­na spet pri­to­ži­la. Kot zdaj po­ja­snju­je Ar­so, so pri­tož­bo ob­či­ne že od­sto­pi­li mi­ni­str­stvu za oko­lje in pro­stor (MOP). Ro­žen vse­e­no oce­nju­je, da so kljub te­mu vsaj ne­kaj do­se­gli in da bo po­sle­dič­no omo­go­čen bolj­ši vpo­gled v obra­to­va­nje. Hkra­ti so po nje­go­vi oce­ni tu­di in­ve­sti­tor­ji na­to in prav za­to pri­sto­pi­li z ve­čjo druž­be­no sen­zi­bil­no­stjo kot v iz­ho­di­šču. Na ob­či­ni ta­ko ra­ču­na­jo, da se bo tu­di v po­sku­snem obra­to­va­nju po­ka­za­lo, ali vsa za­go­to­vi­la o ne­ga­tiv­nih vpli­vih na oko­lje dr­ži­jo.

Za­če­tek z mi­ni­mal­ni­mi ko­li­či­na­mi

Žu­pan še ra­ču­na, da bo­do iz­va­jal­ci či­šče­nja one­sna­že­ne ze­mlje v obra­tu od­pr­ti in tran­spa­ren­tni, še po­seb­no gle­de na iz­po­sta­vlja­nje znan­stve­no­raz­i­sko­val­nih vi­di­kov. O pro­jek­tu, pod­pr­tem z evrop­skim de­nar­jem, se je, kot smo že po­ro­ča­li, po na­ro­či­lu ob­či­ne Pre­va­lje opre­de­li­la tu­di so­dna iz­ve­den­ka za ge­o­lo­gi­jo in var­stvo oko­lja doc. dr. Mar­ta Sveti­na Ve­der. Iz­ve­den­ka je iz­po­sta­vi­la, da je "pro­jekt okolj­sko pri­me­ren in po­pol­no­ma brez za­drž­kov spre­je­mljiv, se­ve­da ob do­sle­dnem upo­šte­va­nju za­ko­no­da­je in zah­tev Ar­sa. Sveti­na Ve­dro­va ta­ko skle­ne, da bi v bi­stvu mo­ra­li de­jav­nost objek­ta opre­de­li­ti ta­ko, da bi opi­sa­la pri­spe­vek k oko­lju in ne obre­me­ni­tev.

Ne­ža Fin­žgar, di­rek­to­ri­ca En­vi­ta, pa pra­vi, da so na UE Rav­ne in MOP po­sla­li na­me­ro, da bo­do po­sku­sno obra­to­va­nje de­mon­stra­cij­ske­ga obra­ta za­če­li 8. no­vem­bra. "Po­sku­sno obra­to­va­nje bo­mo pri­če­li z mi­ni­mal­ni­mi ko­li­či­na­mi ze­mlje in jih v ro­ku pol le­ta dvi­gni­li na na­čr­to­va­no pol­no ka­pa­ci­te­to šest ton na dan. V pr­vi vr­sti bo­mo oči­sti­li po­vr­ši­ne v ne­po­sre­dni oko­li­ci objek­ta, kjer bo­mo tu­di v so­de­lo­va­nju z Bi­o­teh­ni­ško fa­kul­te­to Uni­ver­ze v Lju­blja­ni ure­di­li de­mon­stra­cij­ski vrt, ki bo na­me­njen pred­vsem pred­sta­vi­tvi ob­ča­nom," raz­la­ga Fin­žgar­je­va. Vse v oko­lju, ki jih de­mon­stra­cij­ski vr­ta za­ni­ma, va­bi, da se ogla­si­jo in se vklju­či­jo že v pro­ce­su na­čr­to­va­nja vr­ta.

Po­sku­sno obra­to­va­nje se zač­ne 8. no­vem­bra

Fo­to: Pe­tra LES­JAK TU­ŠEK

Teh­no­lo­gi­ja je v obra­tu na­red že lep čas, zdaj jo bo­do tu­di za­gna­li.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.