Mi­ni­stri­ca: Jav­ne­ga zdra­vstva ne dam

Med­tem ko je slo­ven­ska po­li­ti­ka ta te­den za­vr­ni­la po­ziv k dr­žav­ni in­ter­ven­ci­ji z na­ku­pom Mer­ca­tor­ja, na hr­va­škem re­še­va­nje Agro­kor­ja pre­ra­šča v re­sno po­li­tič­no kri­zo

Vecer - - FRONT PAGE - Ur­ban Čer­vek

Opo­zi­ci­ja v hr­va­škem par­la­men­tu je v če­tr­tek na­po­ve­da­la in­ter­pe­la­ci­jo zo­per vla­do An­dre­ja Plen­ko­vića za­ra­di raz­kri­tja o po­seb­nem kre­di­tu, ki ga je v ime­nu Agro­kor­ja na­jel vla­dni po­o­bla­šče­nec An­te Ra­mljak. Ju­tar­nji list je na­mreč raz­kril spor­na do­lo­či­la ta­ko ime­no­va­ne­ga roll up po­so­ji­la, po ka­te­rem se za vsak evro no­ve­ga po­so­ji­la upni­kom omo­go­či pred­no­stno po­pla­či­lo ena­ke­ga zne­ska sta­re­ga po­so­ji­la.

Ce­lo­tni kre­di­tni aran­žma je v njem zna­šal 1,06 mi­li­jar­de evrov, med več po­so­ji­lo­da­jal­ci je naj­ve­čji de­lež pri­spe­val ame­ri­ški in­ve­sti­cij­ski sklad Kni­gh­the­ad Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment, s ka­te­rim je An­te Ra­mljak v pre­te­klo­sti po­slov­no so­de­lo­val, kar je na Hr­va­škem vzbu­di­lo šte­vil­ne su­me o mo­re­bi­tnih ne­pra­vil­no­stih.

Vi­so­ka ce­na po­so­ji­la Agro­kor­ju

Po­leg te­ga naj bi po­god­ba po­lo­žaj iz­re­dne­ga po­o­bla­ščen­ca hr­va­ške vla­de v Agro­kor­ju Ra­mlja­ka po­se­bej za­va­ro­va­la, saj pred­vi­de­va, da lah­ko upni­ki, če bi ga vla­da že­le­la od­sta­vi­ti, zvi­ša­jo obre­sti ali zah­te­va­jo ta­koj­šnje iz­pla­či­lo po­so­ji­la v ce­lo­ti. Opo­zi­ci­ja me­ni, da so in­ve­sti­tor­ji s ta­kšno po­god­bo pre­vze­li nad­zor nad pro­ce­som pre­struk­tu­ri­ra­nja Agro­kor­ja. Prah dvi­gu­je tu­di do­lo­či­lo, da se spor v pri­me­ru teh po­so­jil re­šu­je po bri­tan­skem pra­vu, za­ra­di če­sar opo­zi­ci­ja vla­di oči­ta, da je iz­gu­bi­la su­ve­re­nost nad re­še­va­njem naj­ve­čje­ga pod­je­tja v dr­ža­vi, Ra­mlja­ka pa ob­to­žu­je iz­da­je.

Plen­ko­vić očit­ke za­vra­ča in tr­di, da je lex Agro­kor nad po­god­be­ni­mi do­lo­či­li o po­so­ji­lu Agro­kor­ju in da sam ni ve­del za po­go­vo­re Ra­mlja­ka s pred­stav­ni­ki skla­da Kni­gh­the­ad pred nje­go­vim ime­no­va­njem na če­lo Agro­kor­ja. Po­ve­dal je, da je bi­la po­god­ba v ča­su, ko je bi­lo tre­ba za­go­to­vi­ti svež de­nar za pre­mo­sti­tev Agro­kor­je­vih fi­nanč­nih in po­slov­nih te­žav, naj­bolj­ša mo­žna re­ši­tev.

Pre­dlo­gi Le­vi­ce brez pod­po­re

O Mer­ca­tor­ju, uso­da ka­te­re­ga je ne­po­sre­dno ve­za­na na te­ža­ve nje­go­ve­ga la­stni­ka Agro­kor­ja, so ta te­den raz­pra­vlja­li tu­di v slo­ven­skem par­la­men­tu, na po­bu­do po­slan­ske sku­pi­ne Le­vi­ca se je na iz­re­dni se­ji se­stal od­bor za fi­nan- ce, ki pa ni spre­jel pre­dla­ga­ne­ga skle­pa, po ka­te­rem bi dr­žav­ni SDH pri­pra­vil stra­te­gi­jo za dr­žav­ni na­kup Mer­ca­tor­ja.

Kot je v če­tr­tek po­ve­dal go­spo­dar­ski mi­ni­ster Zdrav­ko Po­či­val­šek, Mer­ca­tor tre­nu­tno ni na­pro­daj, vla­da je za za­šči­to Mer­ca­tor­ja že ukre­pa­la in ukre­pa, o pri­ho­dnjih po­te­zah pa ni že­lel go­vo­ri­ti. Ide­jo Le­vi­ce, da bi v la­stni­štvo Mer­ca­tor­ja pre­ko za­dru­ge vsto­pi­li slo­ven­ski do­ba­vi­te­lji, ki jim Mer­ca­tor dol­gu­je de­nar, je za­vr­nil kme­tij­ski mi­ni­ster De­jan Ži­dan. Po nje­go­vih be­se­dah se je ži­vil­ski in­du­stri­ji uspe­lo pre­struk­tu­ri­ra­ti, se­daj pa mo­ra do­bič­ke vla­ga­ti v ra­zvoj, po­so­do­bi­tve in vstop na no­ve tr­ge, ne pa so­de­lo­va­ti v za­dru­žnem na­ku­pu Mer­ca­tor­ja.

Ru­si na oko­pih

V ne­u­ra­dnih špe­ku­la­ci­jah se si­cer po­ja­vlja več sce­na­ri­jev, ka­kšna bi bi­la lah­ko uso­da Mer­ca­tor­ja za­ra­di ve­li­ke kri­ze, v ka­te­ri se je zna­šel nje­gov la­stnik Agro­kor. Po eni raz­li­či­ci bi Mer­ca­tor pre­vze­la ru­ska ban­ka Sber­bank, ki si tre­nu­tno naj­bolj agre­siv­no pri­za­de­va za po­pla­či­lo svo­jih ter­ja­tev - Agro­kor ji dol­gu­je pri­bli­žno mi­li­jar­do evrov in Sber­bank je že spro­ži­la po­stop­ke za za­se­go Agro­kor­je­vih de­le­žev v pod­je­tjih, tu­di Mer­ca­tor­ju. Ra­mljak je mi­nu­li te­den pred sa­bo­rom po­ve­dal, da se s Sber­ban­ko še po­ga­ja­jo, saj da je pre­mo­že­nja za po­pla­či­lo iz mo­re­bi­ti za­se­že­nih de­le­žev pre­ma­lo.

Po dru­gi raz­li­či­ci bi Agro­kor pre­ko upni­ške­ga od­bo­ra sam po­sto­po­ma raz­pro­dal svo­je pre­mo­že­nje, tu­di Mer­ca­tor, pri če­mer se zno­va od­pi­ra mo­žnost na­ku­pa pre­ko Slo­ven­ske­ga dr­žav­ne­ga hol­din­ga. Zno­va se go­vo­ri tu­di o mo­žno­sti po­ve­zo­va­nja s Tu­šem, ki je prav ta­ko vi­so­ko za­dol­žen in za na­kup ka­te­re­ga se za­ni­ma na­lož­be­ni sklad zna­ne­ga vla­ga­te­lja in mi­li­jar­der­ja Ge­or­gea So­ro­sa.

Sber­bank si tre­nu­tno naj­bolj agre­siv­no pri­za­de­va za po­pla­či­lo svo­jih ter­ja­tev

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Go­spo­dar­ski mi­ni­ster Zdrav­ko Po­či­val­šek pra­vi, da Mer­ca­tor tre­nu­tno ni na­pro­daj.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.