Nič več glob za ne­plač­ni­ke

Mar­prom pre­vze­ma ne le upra­vlja­nje in nad­zor par­ki­rišč na be­lih co­nah, pač pa tu­di za­pr­ta par­ki­ri­šča in uva­ja pre­pro­sto pla­če­va­nje na da­lja­vo. Na­me­sto glob za ne­plač­ni­ke ce­lo­dnev­na par­kir­ni­na

Vecer - - FRONT PAGE -

Na­me­sto rde­čih ob­ve­stil re­dar­jev bo­do po­slej ne­plač­ni­ki par­kir­ni­ne na par­kir­nih me­stih v ta­ko ime­no­va­ni be­li co­ni v Ma­ri­bo­ru pre­je­li vi­jo­lič­na ob­ve­sti­la nad­zor­ni­kov Mar­pro­ma, ki z no­vem­brom pre­vze­ma upra­vlja­nje jav­nih par­ki­rišč in par­kir­nih mest v be­li co­ni. V ob­ve­sti­lih pa, na­me­sto glo­be v vi­ši­ni 40 evrov (20 evrov za pla­či­lo v osmih dneh), po­ziv k pla­či­lu ce­lo­dnev­ne par­kir­ni­ne v vi­ši­ni 13,5 evra. Prav ta­ko v osmih dneh. Če par­kir­ni­na ne bo pla­ča­na, bo Mar­prom do­ku­men­ta­ci­jo pre­dal Med­ob­čin­ske­mu in­špek­to­ra­tu in re­dar­stvu Ma­ri­bor in te­daj bo glo­ba viš­ja. (msa)

Nad­zor­ni­ki na­me­sto re­dar­jev, za ne­plač­ni­ke pla­či­lo ce­lo­dnev­ne par­kir­ni­ne na­me­sto glo­be. Pred­vsem pa eno­stav­nej­še pla­či­lo par­kir­ni­ne, tu­di nje­no po­dalj­ša­nje, kar na da­lja­vo, pre­ko mo­bil­ne­ga te­le­fo­na, s pre­pro­stim spo­ro­či­lom SMS ali z brez­plač­no apli­ka­ci­jo. To so, str­nje­no, no­vo­sti, ki jih pri­na­ša par­ki­ra­nje na par­ki­ri­ščih ta­ko ime­no­va­nih be­lih con, ko kon­ce­si­jo za nji­ho­vo upra­vlja­nje in nad­zor od ob­či­ne, re­dar­stva in In­do­me pre­vze­ma Mar­prom.

"No­vi pri­stop z iz­va­ja­njem pre­ko kon­ce­si­je je bil na me­stnem sve­tu spre­jet 13. apri­la 2017. V tem ča­su smo na me­stni upra­vi iz­ve­dli vse po­stop­ke po­de­lje­va­nja kon­ce­si­je in po­sta­vi­li po­go­je za de­lo­va­nje," je pod­la­go za no­vo­sti po­ja­snil di­rek­tor me­stne upra­ve Si­mon Štran­car. No­va kon­ce­sij­ska po­god­ba, ki jo je Me­stna ob­či­na Ma­ri­bor (MOM) skle­ni­la z jav­nim pod­je­tjem Mar­prom, ve­lja do 20. apri­la 2026, no­vo­sti na jav­nih par­ki­ri­ščih v me­stu pa zač­no ve­lja­ti 2. no­vem­bra le­tos, to­rej pri­ho­dnji če­tr­tek. Mar­prom bo po­slej (do­slej je to po­če­la In­do­ma) upra­vljal šti­ri z za­por­ni­co za­pr­ta par­ki­ri­šča (v So­dni uli­ci, Mlin­ski uli­ci, Lo­ški uli­ci in na Ra­ku­še­vem tr­gu), kjer je sku­paj 437 par­kir­nih mest, pla­či­lo (ob de­lov­ni­kih med 6. in 22. uro) pa osta­ja ure­je­no kot do­slej.

Pre­vze­li pre­iz­ku­še­ni sis­tem

Eno­stav­ne­je pa bo od­slej pla­če­va­ti par­kir­ni­no na par­ki­ri­ščih ta­ko ime­no­va­ne be­le co­ne, gre za sku­paj 2070 par­kir­nih mest. Pla­či­lu na par­ko­ma­tih se na­mreč pri­dru­žu­je­ta dve no­vi mo­žno­sti, in si­cer pla­či­lo s po­sla­nim krat­kim spo­ro­či­lom (SMS) ali z upo­ra­bo apli­ka­ci­je mo­bi­le­Park (na vo­ljo za ope­ra­cij­ska sis­te­ma iOS in An­dro­id). Tu­di po­dalj­še­va­ti bo mo­go­če par­kir­ni­no kar na da­lja­vo, s tem pa se Ma­ri­bor pri­dru­žu­je šte­vil­nim me­stom po dr­ža­vi, ki že upo­ra­blja­jo tak sis­tem pod­je­tja Ze­le­no me­sto.

Ze­le­no me­sto je ti­sti po­nu­dnik, ki ga je Mar­prom iz­bral s po­stop­kom jav­ne­ga na­ro­ča­nja kot po­nu­dni­ka, ki sto­ri­tev po­nu­ja za naj­niž­jo pro­vi­zi­jo, 4,8 od­stot­ka, od pla­ča­ne par­kir­ni­ne. "Če bi sa­mi raz­vi­ja­li apli­ka­ci­jo, bi nas to sta­lo več," po­u­dar­ja Si­mon Štran­car. "Sis­tem je pre­iz­ku­šen v dru­gih me­stih in pri­ja­znej­ši tu­di za ti­ste, ki ne pla­ča­jo par­kir­ni­ne, tem bo nad­zor­nik po­nu­dil mo­žnost pla­či­la ce­lo­dnev­ne par­kir­ni­ne in ne glo­be kot do­slej," je do­dal Da­ni­jel Že­le­znjak iz ob­čin­ske­ga ura­da za ko­mu­na­lo, pro­met in pro­stor. Gre za po­memb­no no­vost, ki ustvar­ja pri­ja­znej­še po­go­je za pla­člji­vo par­ki­ra­nje.

Nič manj pri­hod­kov za ob­či­no

Osem Mar­pro­mo­vih nad­zor­ni­kov (šti­ri je pod­je­tje že za­po­sli­lo, šti­ri še bo, no­si­li bo­do pre­po­znav­ne uni­for­me) bo nad­zi­ra­lo pla­če­va­nje par­kir-

nin v be­lih co­nah, na­me­sto glob (zdaj zna­ša­jo 40 evrov ozi­ro­ma 20 evrov za pla­či­lo v osmih dneh) pa bo­do ti­stim, ki par­kir­ni­ne ni­so pla­ča­li ali jim je ta po­te­kla, iz­da­li ob­ve­sti­lo nad­zor­ni­ka (v vi­jo­lič­nih ma­pah z be­lim na­pi­som), s tem pa jih po­zva­li k pla­či­lu ce­lo­dnev­ne par­kir­ni­ne (13,5 evra) v osmih dneh. S tem pa vo­z­ni­ki pri­do­bi­jo tu­di mo­žnost ce­lo­dnev­ne­ga par­ki­ra­nja kjer­ko­li v me­stu. Še­le če vo­z­ni­ki te­ga zne­ska ne bo­do po­rav­na­li, bo Mar­prom do­ku­men­ta­ci­jo pre­dal Med­ob­čin­ske­mu in­špek­to­ra­tu in re­dar­stvu Ma­ri­bor, kjer bo­do iz­pe­lja­li pre­kr­škov­ni po­sto­pek. Re­dar­je zdaj v 18 ob­či­nah, kjer de­lu­je­jo, po be­se­dah di­rek­tor­ja med­ob­čin­ske­ga in­špek­to­ra­ta in re­dar­stva Iva­na

Ko­ba­la ča­ka vr­sta dru­ge­ga de­la, ki bi ga bi­li mo­ra­li opra­vlja­ti že do­slej, a je bi­lo, ta­ko Ko­bal, za jav­nost naj­bolj oči­tno prav iz­va­ja­nje nad­zo­ra pla­člji­ve­ga par­ki­ra­nja.

Ob­čin­ski pri­ho­dek od par­kir­nin, ki zdaj do­se­ga pri­bli­žno 1,3 mi­li­jo­na evrov bru­to (od te­ga je tre­ba pla­ča­ti še da­vek), se z no­vim na­či­nom naj ne bi bi­stve­no spre­me­nil. Vse par­kir­ni­ne, pla­ča­ne na par­ko­ma­tih, gre­do tu­di po­slej ob­či­ni, Mar­prom bo za­dr­žal del par­kir­nin, pla­ča­nih pre­ko mo­bil­nih oblik, in par­kir­ni­ne z za­pr­tih par­ki­rišč (kot je to ve­lja­lo za In­do­mo), bo pa imel več stro­škov iz na­slo­va de­la (za­ra­di za­po­sli­tve nad­zor­ni­kov). Iz po­lo­vi­ce par­kir­nin na za­pr­tih par­ki­ri­ščih pa bo­do po­kri­va­li stro­ške upra­vlja­nja in vzdr­že­va­nja, ki do­se­že­jo od 200 do 250 ti­soč evrov le­tno.

Mar­prom pre­vze­ma šti­ri z za­por­ni­co za­pr­ta par­ki­ri­šča: v So­dni uli­ci, Mlin­ski uli­ci, Lo­ški uli­ci in na Ra­ku­še­vem tr­gu, kjer je sku­paj

437 par­kir­nih mest. V upra­vlja­nje in nad­zor nad pla­če­va­njem pre­vze­ma Mar­prom 2070 par­kir­nih mest be­le co­ne. Pla­či­lo par­kir­ni­ne v be­lih co­nah bo po­slej mo­go­če s krat­kim spo­ro­či­lom SMS ali z mo­bil­no apli­ka­ci­jo, še ve­dno pa tu­di na par­ko­ma­tih. Na­me­sto 40 evrov glo­be ča­ka ne­plač­ni­ke pla­či­lo 13,5 evra ce­lo­dnev­ne par­kir­ni­ne.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Par­ki­ri­šče z za­por­ni­co v Lo­ški uli­ci je eno od šti­rih, ki jih v upra­vlja­nje in vzdr­že­va­nje pre­vze­ma Mar­prom.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.