Pa­pir­na pra­vi­ca

Vecer - - V ŽARIŠČU - Pe­tra Les­jak Tu­šek

Za­gon obra­ta za či­šče­nje s svin­cem one­sna­že­ne ze­mlje v Me­ži­ški do­li­ni pre­se­ga le lo­kal­no spo­pa­da­nje z one­sna­že­no­stjo s tež­ki­mi ko­vi­na­mi, na­ka­zu­je in od­pi­ra šir­ša, po­memb­na vpra­ša­nja skr­bi za oko­lje, to­rej ustav­no va­ro­va­ne ka­te­go­ri­je, ki vsem lju­dem za­go­ta­vlja­jo pra­vi­co do bi­va­nja v zdra­vem ži­vljenj­skem oko­lju. Dol­žnost dr­ža­ve v raz­mer­ju do te pra­vi­ce je, da ne­spor­no (po)skr­bi za zdra­vo ži­vljenj­sko oko­lje. A pri ure­sni­če­va­nju, iz­ved­bi te pra­vi­ce je te­ren za raz­gla­blja­nja pre­cej bolj spol­zek kot pri sa­mem pre­po­zna­va­nju nje­ne­ga na­čel­ne­ga ob­sto­ja.

Če­prav se na Ko­ro­škem po pre­cej dol­go­traj­nih za­ple­tih za lju­bljan­ske in­ve­sti­tor­je, po­ve­za­nih prav z okolj­ski­mi di­le­ma­mi ci­vil­ne sfe­re in tu­di stro­ke, za­če­nja oko­lje­var­stve­ni in z iz­da­tnim evrop­skim de­nar­jem pod­pr­ti okolj­ski pro­jekt z raz­i­sko­val­ni­mi, znan­stve­ni­mi na­me­ni, ga v tem oko­lju ni­so spre­je­li z od­pr­ti­mi ro­ka­mi in mu plo­ska­li, kot bi kdo pri­ča­ko­val pred­vsem za­ra­di ino­va­tiv­no­sti iz­je­mne teh­no­lo­gi­je. Pred­vsem so obrat spre­je­li z na­spro­to­va­nji ali vsaj za­drž­ki za­ra­di nje­go­ve ne­pri­mer­ne ume­sti­tve v pro­stor in na sploh z dvo­mi za­ra­di pre­iz­ku­ša­nja teh­no­lo­gi­je. Dvo­me so in­ve­sti­tor­ji raz­bli­nja­li le po­sto­pno, s spre­men­lji­vi­mi po­ja­sni­li in pre­ma­lo pre­pri­člji­vo. Zdaj ovir za či­šče­nje one­sna­že­ne ze­mlje, če­tu­di vsaj za zdaj ne v sklo­pu dr­žav­nih sa­na­cij­skih okolj­skih ukre­pov, ni več. Vpra­ša­nje pa je, ali s tem tu­di di­lem ne. Z nji­mi so na­če­lo­ma res raz­či­sti­li v vseh po­gle­dih, tu­di v iz­da­nem oko­lje­var­stve­nem do­vo­lje­nju. Po­sku­sno obra­to­va­nje do upo­rab­ne­ga do­vo­lje­nja bo na­dalj­nje prak­tič­no me­ri­lo, ki bo raz­gr­ni­lo vse pa­ra­me­tre de­jan­skih vpli­vov na oko­lje.

Tu pa je tu­di toč­ka, ki pre­se­ga lo­kal­ni pro­jekt. Vpra­ša­nje mo­žno­sti vklju­če­va­nja ci­vil­ne sfe­re, od in­sti­tu­cij do po­sa­me­zni­kov, v iz­da­jo oko­lje­var­stve­nih do­vo­ljenj na­mreč. Ko­li­ko in­te­re­sa ima mi­ni­str­stvo za oko­lje in pro­stor de­jan­sko od­pi­ra­ti in spre­mi­nja­ti ute­če­ne po­stop­ke v prid "zu­na­njim" in­te­re­sen­tom, zla­sti ne­vla­dni sfe­ri, je po­na­zo­ri­lo že s kva­zi jav­no raz­pra­vo pred no­ve­lo za­ko­na o var­stvu oko­lja. Že res, da ve­li­ko lju­di po­go­sto vse­vprek na­spro­tu­je pro­jek­tom v svo­jem oko­lju, a pre­po­go­sto tu­di ar­gu­men­ti­ra­ni in kva­li­fi­ci­ra­ni po­mi­sle­ki ni­ma­jo do­sti mo­žno­sti uve­lja­vi­tve.

Pred za­go­nom obra­ta v Me­ži­ški do­li­ni se je v po­sto­pek iz­da­je oko­lje­var­stve­ne­ga do­vo­lje­nja za pre­de­la­vo od­pad­kov ne­u­spe­šno vklju­če­va­la ce­lo ra­ven­ska ob­či­na. Po za­vr­ni­tvi pri­zna­nja sta­tu­sa stran­ke v po­stop­ku je spro­ži­la in do­bi­la uprav­ni spor, ki pa mu je sle­dil nov hla­dni tuš z Agen­ci­je RS za oko­lje. Ob­či­na men­da kljub iz­ra­že­ni skr­bi za či­sto oko­lje svo­jih ob­ča­nov ni iz­ka­za­la prav­nih ko­ri­sti in ne ute­me­lji­la ra­zlo­gov za pri­zna­nje sta­tu­sa. Nje­ne na­ved­be so opre­de­li­li za pa­všal­ne.

Pre­cej zgo­vor­na ilu­stra­ci­ja, ka­kšne so mo­žno­sti za vklju­če­va­nje v po­stop­ke po­ten­ci­al­nih dru­gih, ki ima­jo bi­stve­no šib­kej­še vzvo­de od ob­čin.

Tu­di ar­gu­men­ti­ra­ni po­mi­sle­ki ni­ma­jo mo­žno­sti uve­lja­vi­tve

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.