Ka­ta­lon­ska ne­od­vi­snost za Evro­po kot špan­ska vas

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Evrop­ska ko­mi­si­ja je po raz­gla­si­tvi ne­od­vi­sno­sti Ka­ta­lo­ni­je vče­raj prek ti­skov­ne pred­stav­ni­ce Mi­ne An­dre­e­ve po pi­sa­nju agen­ci­je Re­u­ters spo­ro­či­la, da ni­ma no­be­ne­ga no­ve­ga ko­men­tar­ja gle­de te špan­ske po­kra­ji­ne. Pred tem je An­dre­e­va na re­dnem bri­fin­gu no­vi­nar­je na­po­ti­la na prej­šnje ko­men­tar­je pred­se­dni­ka ko­mi­si­je Je­an-Cla­u­da Juncker­ja, ki je več­krat de­jal, da je raz­pra­va o ka­ta­lon­ski ne­od­vi­sno­sti no­tra­nja za­de­va Špa­ni­je.

"Nih­če v Evrop­ski uni­ji ne bi pri­znal ka­ta­lon­ske­ga gla­so­va­nja o ne­od­vi­sno­sti," je tvi­tnil pred­se­dnik Evrop­ske­ga par­la­men­ta An­to­nio Ta­ja­ni in do­dal, da je de­kla­ra­ci­ja v na­spro­tju z vla­da­vi­no pra­va, špan­sko usta­vio in sta­tu­tom av­to­no­mne Ka­ta­klo­ni­je, ki je del prav­ne­ga re­da EU. Bel­gij­ski pre­mi­er Char­les Mi­chel je po­zval Ma­drid in Bar­ce­lo­no k po­go­vo­rom ter po­zval k "mir­ni re­ši­tvi ob spo­što­va­nju na­ci­o­nal­ne in med­na­ro­dne ure­di­tve", po­ro­ča nem­ška ti­skov­na agen­ci­ja DPA. Pred­stav­nik nem­ške vla­de Stef­fen Se­i­bert je spo­ro­čil, da Nem­či­ja ne pri­zna­va eno­stran­ske ka­ta­lon­ske raz­gla­si­tve sa­mo­stoj­no­sti. Špa­ni­jo in Ka­ta­lo­ni­jo je po­zval k di­a­lo­gu. "Su­ve­re­nost in oze­melj­ska ce­lo­vi­tost Špa­ni­je sta in ve­dno bo­sta ne­do­ta­klji­vi," je do­dal po po­ro­ča­nju fran­co­ske ti­skov­ne agen­ci­je AFP. Fran­co­ski pred­se­dnik Em­ma­nu­el Ma­cron pa je med obi­skom v Fran­co­ski Gva­ja­ni de­jal, da špan­ski pre­mi­er Ma­ri­a­no Ra­joy uži­va nje­go­vo pol­no pod­po­ro: "Imam so­go­vor­ni­ka v Špa­ni­ji, to je pred­se­dnik vla­de Ra­joy. Špa­ni­ji je prav­na dr­ža­va z ustav­ni­mi pra­vi­li, ki jih že­li pre­mi­er uve­lja­vi­ti, in pri tem ima mo­jo pol­no pod­po­ro." Pred­se­dnik Evrop­ske ko­mi­si­je Juncker, ki se prav ta­ko mu­di v Fran­co­ski Gva­ja­ni, je v od­zi­vu po­sva­ril pred ne­var­no­stjo no­vih raz­pok v EU: "Ne bi se sme­li vple­ta­ti v to, kar je špan­ska no­tra­nja raz­pra­va, a ne že­lim, da bi EU v pri­ho­dno­sti se­sta­vlja­lo 95 dr­žav čla­nic."

Fo­to: RE­U­TERS

Špan­ski pre­mi­er Ra­joy uži­va pod­po­ro evrop­skih vo­di­te­ljev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.