Pa­hor na vr­hu, a ne ze­lo tr­dno

V dru­gem kro­gu bi za se­da­nje­ga pred­se­dni­ka gla­so­va­la ne­kaj več po­lo­vi­ca ti­stih, ki se bo­do vo­li­tev ude­le­ži­li

Vecer - - V ŽARIŠČU - Rok Kaj­zer

Na­po­ve­da­no raz­mer­je mo­či med fa­vo­ri­to­ma v dru­gem kro­gu, ki ga je za Ve­čer in Dnev­nik pred pr­vim kro­gom vo­li­tev iz­me­ri­la Ni­na­me­dia, je po­ka­za­lo pre­cej­šnjo pred­nost Bo­ru­ta Pa­hor­ja pred Mar­ja­nom Šar­cem. Pa­hor se je gi­bal ma­len­kost pod ali nad 55 od­stot­ki, Ša­rec pri 27 od­stot­kih. A v ča­su teh me­ri­tev so bi­li v igri še dru­gi kan­di­da­ti, če­prav brez mo­žno­sti za vstop v fi­na­le. Zdaj so se oko­li­šči­ne spre­me­ni­le, kan­di­da­ta sta osta­la le dva. Naj­no­vej­ša me­ri­tev, po ka­te­ri bi za Pa­hor­ja v dru­gem kro­gu gla­so­va­lo ne­kaj več kot 51 od­stot­kov vo­liv­cev (ki se bo­do vo­li­tev ude­le­ži­li), zanj ni več ta­ko ugo­dna; ta­ko sla­be­ga re­zul­ta­ta v mer­je­njih pred pr­vim kro­gom ni imel. Če po­gle­da­mo še gla­so­ve ti­stih, ki so za­go­to­vi­li, da bo­do na vo­li­šče pri­šli sto­od­sto­tno, se de­lež dvi­gne na 54,6 od­stot­ka, kar je bli­zu re­zul­ta­tom, ki jih je do­se­gal v raz­i­ska­vah pred pr­vim kro­gom. To že lah­ko na­ka­zu­je, da Pa­hor pred dru­gim kro­gom ni bi­stve­no po­ve­čal pod­po­re; je pa za zdaj še na­prej tr­dno na pr­vem me­stu. Ša­rec je pred­nost po­ve­čal po tem, ko so z vo­lil­ne­ga pri­zo­ri­šča iz­gi­ni­li osta­li kan­di­da­ti. Zanj bi v dru­gem kro­gu gla­so­va­lo 34 od­stot­kov vo­liv­cev. Če upo­šte­va­mo gla­so­ve ti­stih, ki bo­do na vo­li­šča pri­šli za­go­to­vo, pa še od­sto­tek in pol več. Ša­rec se je pred pr­vim kro­gom, ko smo me­ri­li raz­mer­je mo­či med fa­vo­ri­to­ma v mo­re­bi­tnem dru­gem kro­gu, usta­vil pri 27 od­stot­kih; še naj­bo­lje mu je ka­za­lo v pr­vi raz­i­ska­vi, ko bi zanj gla­so­va­lo 32,5 od­stot­ka vpra­ša­nih.

Da bo boj, kot ka­že, od­prt do vo­li­tev, na­ka­zu­je­ta še dva po­dat­ka. Pr­vi je: sko­raj 15 od­stot­kov ti­stih, ki še ne ve­do, ko­ga bi vo­li­li v dru­gem kro­gu, se ne mo­re­jo od­lo­či­ti, ne po­ve­do ali ne bi gla­so­va­li za no­be­ne­ga od nji­ju. Dru­gi po­da­tek je po­ve­zan z vpra­ša­njem, po­sta­vlje­nim ti­stim, ki še ne ve­do, za ko­ga bi gla­so­va­li. Na vpra­ša­nje, ali jim je bliž­je ozi­ro­ma bolj sim­pa­ti­čen Pa­hor ali Ša­rec, je pr­vi po­bral 19 od­stot­kov, dru­gi 13, več kot 68 od­stot­kov an­ke­ti­ra­nih pa ni da­lo ja­sne­ga od­go­vo­ra. Raz­mer­je se spre­me­ni pri ena­kem vpra­ša­nju pri ti­stih vo­liv­cih, ki se bo­do dru­ge­ga kro­ga ude­le­ži­li s sto­od­sto­tno ver­je­tno­stjo. Za Pa­hor­ja bi jih bi­lo 24 od­stot­kov, za Šar­ca se­dem, osta­li pa ne ve­do, ne že­li­jo od­go­vo­ri­ti, ne po­ve­do ali jim ne Pa­hor ne Ša­rec ni­sta bli­zu ali sim­pa­tič­na.

Na­po­ved ude­lež­be - ta­ko kot pred pr­vim kro­gom. Ta­krat se je na­po­ve­do­va­la ude­lež­ba krep­ko nad 50 od­stot­ki, de­jan­ska pa pri­sta­la pri sla­bih 44. Tu­di to­krat an­ke­ti­ra­ni na­po­ve­du­je­jo, da bo ude­lež­ba pre­cej­šnja, krep­ko nad 50 od­stot­ki. Da­nes ob­ja­vlja­mo še pri­lju­blje­nost po­li­tič­nih strank med vo­liv­ci.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.