Za eno­tno Špa­ni­jo

Vecer - - V ŽARIŠČU -

"Katalonija je se­stav­ni del Špa­ni­je in ZDA pod­pi­ra­jo ustav­ne ukre­pe špan­ske vla­de za ohra­ni­tev eno­tne in moč­ne Špa­ni­je," je vče­raj de­ja­la ti­skov­na pred­stav­ni­ca ame­ri­ške­ga Sta­te De­part­men­ta He­a­ther Na­u­ert.

Iz­po­sta­vi­la je "ve­li­ko pri­ja­telj­stvo in traj­no par­tner­stvo s Špa­ni­jo, za­ve­zni­co v Na­tu" ter te­sno var­no­stno in go­spo­dar­sko so­de­lo­va­nje med dr­ža­va­ma. Ti­skov­ni pred­stav­nik bri­tan­ske pre­mi­er­ke The­re­se May je med­tem spo­ro­čil, da Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja "ne pri­zna­va in tu­di ne bo pri­zna­la" eno­stran­ske raz­gla­si­tve ka­ta­lon­ske ne­od­vi­sno­sti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.