Pre­mio Euro­pa Jer­ne­ju Lo­ren­ci­ju

Se­znam do­bi­tni­kov Evrop­skih gle­da­li­ških na­grad je se­znam le­gend so­dob­ne­ga evrop­ske­ga in sve­tov­ne­ga gle­da­li­šča

Vecer - - KULTURA - Pe­tra Vi­da­li

Na dan evrop­skih zgo­do­vin­skih gle­da­lišč, 25. ok­to­bra, so bi­li raz­gla­še­ni no­vi do­bi­tni­ki na­grad Evrop­ske ko­mi­si­je za gle­da­li­šče, zna­nih kot Pre­mio Euro­pa. Na­gra­do za "no­vo gle­da­li­ško re­al­nost" so raz­de­li­li med pe­te­ri­co re­ži­ser­jev, ki s pre­boj­ni­mi in ino­va­tiv­ni­mi upri­zo­ri­tve­ni­mi pra­ksa­mi za­zna­mu­je­jo in pre­mi­ka­jo evrop­sko gle­da­li­šče. Ob nem­ški re­ži­ser­ki Su­san­ne Ken­ne­dy, av­strij­sko-izra­el­ski re­ži­ser­ki Ya­el Ro­nen, ita­li­jan­skem ko­re­o­gra­fu

Ales­san­dru Sci­ar­ro­ni­ju in ru­skem re­ži­ser­ju Ki­ri­lu Se­re­bre­ni­ko­vu je do­bi­tnik te pre­sti­žne na­gra­de tu­di slo­ven­ski re­ži­ser Jer­nej Lo­ren­ci.

Tu­di fi­nanč­ni del na­gra­de ni ne­po­men­ljiv ( ker si bo­do 30.000 evrov re­ži­ser­ji raz­de­li­li, le­tos si­cer ni ta­ko pre­se­žen), a bolj po­mem­ben je "sim­bol­ni na­boj".

Glav­na na­gra­da, ki jo po na­va­di tu­di prej­me­jo re­ži­ser­ji, pa gre to­krat, še­le dru­gič v zgo­do­vi­ni po­de­lje­va­nja, v ro­ke igral­ce­ma, Isa­bel­le Hu

ppert in Je­re­my­ju Iron­su. (Do­slej jo je do­bil sa­mo Mi­chel Picco­li le­ta 2001).

Jer­nej Lo­ren­ci se je ta­ko s svo­jo gle­da­li­ško po­e­ti­ko - do ute­me­lji­tve na­gra­de se žal še ni­smo pre­bi­li, go­to­vo pa bo zna­na do po­de­li­tve, ki bo v okvi­ru fe­sti­va­la med 12. in 17. de­cem­brom v Ri­mu - pre­bil med naj­u­gle­dnej­še re­ži­ser­je. Se­znam do­bi­tni­kov glav­nih na­grad je brez dvo­ma se­znam le­gend, kot so

Na­gra­do za no­vo gle­da­li­ško re­al­nost so med dru­gim do­slej pre­je­li Pe­ter Bro­ok, Hei­ner Mül­ler, Ro­bert Wil­son, Pi­na Ba­u­sch, Ha­rold Pin­ter in Pe­ter Ste­in

Pe­ter Bro­ok, Hei­ner Mül­ler, Ro­bert Wil­son, Pi­na Ba­u­sch, Ha­rold Pin­ter ali Pe­ter Ste­in.

Jer­nej Lo­ren­ci vče­raj ni bil do­se­gljiv, kar pa nas ni­ti ni pre­se­ne­ti­lo. Si­no­či je bi­la v Me­stnem gle­da­li­šču lju­bljan­skem pre­mi­e­ra Sha­ke­spe­ar­je­ve­ga Sna kre­sne no­či v nje­go­vi re­ži­ji, na Bor­štni­ko­vem sre­ča­nju je go­sto­va­la nje­go­va Bi­bli­ja, pr­vi po­skus (SNG Dra­ma Lju­blja­na), da­nes pa si lah­ko prav tam ogle­da­te še av­tor­ski pro­jekt Ste­ni­ca (Pre­šer­no­vo gle­da­li­šče Kranj), prav ta­ko v nje­go­vi re­ži­ji.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Jer­nej Lo­ren­ci ob pre­je­tju na­gra­de za naj­bolj­šo upri­zo­ri­tev (Uče­ne žen­ske) na lan­skem Fe­sti­va­lu Borštnikovo sre­ča­nje

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.