Za­po­sta­vlje­nost za­ra­di na­pač­ne­ga vi­de­za

Pred­sta­va Pla­tno­mer v Lut­kov­nem gle­da­li­šču Ma­ri­bor je me­ša­ni­ca raz­lič­nih upri­zo­ri­tve­nih praks

Vecer - - KULTURA - Bar­ba­ra Vol­čjak

Pred­sta­ve, ki na­sta­ne­jo po pri­po­ve­dnih de­lih, v osno­vi ni­so lut­kov­ne pred­sta­ve, prej bi jih ozna­či­li za pred­sta­ve z lut­ka­mi. Z li­kov­ni­mi in gi­bal­ni­mi ele­men­ti se zgolj tru­di­jo pri­ka­za­ti ti­sto, kar je si­cer ube­se­de­no. In če je pri­po­ved ube­se­dil Lev Ni­ko­la­je­vič Tol­stoj v svo­ji zna­čil­ni ep­ski ru­ski ma­ni­ri, bo­ga­ti pri­mer in na ši­ro­ko za­sta­vlje­ni kot šir­na ru­ska ste­pa, po ka­te­ri se po­di­jo ple­me­ni­ti ko­nji, je tre­ba bi­ti pri pre­va­ja­nju v vi­zu­al­ni je­zik lut­kov­ne­ga gle­da­li­šča nad­vse pre­vi­den.

Na­slov pred­sta­ve po­me­ni ime ko­nja, ki ga ime­nu­je­jo Pla­tno­mer za­ra­di ši­ro­ke­ga, dol­ge­ga ko­ra­ka, s ka­te­rim bi lah­ko me­ril pla­tno. Kljub ple­me­ni­te­mu po­re­klu ga lju­dje ne ma­ra­jo, ker za­ra­di lis po te­le­su ne ustre­za nji­ho­vim le­po­tnim me­ri­lom. Kot dir­kal­ne­ga ko­nja ga ku­pi raz­uz­dan mlad ofi­cir, a ga ne­ko noč ta­ko pre­ga­nja, da konj sko­raj shi­ra. Na­sle­dnji la­stni­ki rav­na­jo z njim vse gr­še in gr­še, hkra­ti pa so tu­di sa­mi zme­raj bolj za­ne­mar­je­ni. Pro­pad ko­nja se ta­ko v pri­po­ve­di po­ve­že s pro­pa­dom člo­ve­ka. Skla­dno z dru­gač­no­stjo na­slov­ne­ga li­ka je tu­di upri­zo­ri­tev ne­ko­li­ko dru­gač­na. Lut­ke se, kot re­če­no, po­ja­vlja­jo bolj ilu­stra­tiv­no, saj glav­ne li­ke pred­sta­vlja­jo igral­ci. Prav­za­prav dva igral­ca, kaj­ti glas­be­nik, ki glas­be­no spre­mlja­vo iz­va­ja v ži­vo, je bolj

Skla­dno z dru­gač­no­stjo li­ka je tu­di upri­zo­ri­tev dru­gač­na

po­sre­dno vklju­čen v do­ga­ja­nje. Pač pa je re­ži­ser iz­ko­ri­stil dru­ge ve­šči­ne in afi­ni­te­te so­de­lav­cev. Ra­vil in Na­ta­ša Sul­ta­no­va, ki sta di­plo­mi­ra­la na mo­sko­vski Dr­žav­ni šo­li za cir­ku­ško in gle­da­li­ško ume­tnost, sta v Slo­ve­ni­ji na­mreč med red­ki­mi, ki vple­ta­jo v svo­je de­lo ele­men­te cir­ku­ške­ga ar­tiz­ma. Nju­no so­de­lo­va­nje za­to vsa­ki upri­zo­ri­tvi da zna­či­len pe­čat.

Tu­di Pla­tno­mer je ne­ka­kšna me­ša­ni­ca raz­lič­nih tra­di­cij, saj se v pred­sta­vi pre­ple­ta­jo ele­men­ti dram­ske igre, gle­da­li­šča objek­tov, do­da­nih je ne­kaj cir­ku­ških mo­men­tov in pev­skih vlož­kov. Ko­stu­mo­gra­fi­ja, pe­tje in de­li be­se­di­la v ru­šči­ni nas pre­sta­vi­jo v drug čas in pro­stor, kar pa ne po­me­ni, da se z ob­čut­kom od­tu­je­no­sti in za­po­sta­vlje­no­sti za­ra­di fi­zič­ne po­jav­no­sti ne mo­re­mo iden­ti­fi­ci­ra­ti tu­di gle­dal­ci tu­kaj in zdaj.

Fo­to: Lut­kov­no gle­da­li­šče Ma­ri­bor

Pla­tno­mer je me­ša­ni­ca raz­lič­nih tra­di­cij, saj se v pred­sta­vi pre­ple­ta­jo ele­men­ti dram­ske igre, gle­da­li­šča objek­tov, do­da­nih je ne­kaj cir­ku­ških mo­men­tov in pev­skih vlož­kov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.