Mla­din­ski film po av­stral­sko

Av­stral­ski film Rde­či pes Mo­dri re­ži­ser­ja Kri­va Sten­der­sa si­cer sle­di do­kaj stan­dar­dni pri­po­ve­dni pre­mi­si, a s pro­duk­cij­ske­ga vi­di­ka po­nu­ja več kot ve­či­na evrop­skih mla­din­skih fil­mov, na­me­nje­nih osnov­no­šol­ske­mu ob­čin­stvu

Vecer - - KULTURA - Ma­tic Maj­cen

Na slo­ven­skem film­skem tr­ži­šču se je v za­dnjih le­tih po­ja­vi­lo ve­li­ko šte­vi­lo mla­din­skih fil­mov z vse­ga sve­ta, pred­vsem po za­slu­gi vse de­jav­nej­ših film­sko­vzgoj­nih pro­gra­mov za mla­de, ka­kr­šna sta Ki­nod­vo­rov Ki­no­ba­lon in fe­sti­val Film na oko za­vo­da Vi­zo. S tem po­ve­ča­nim in­te­re­som za to­vr­stne fil­me se je tu­di v pro­gra­mu Ma­ri­bo­xa zdaj na­šel mla­din­ski film, ki ga dru­ga­če brž­ko­ne ne bi vi­de­li na re­dnem spo­re­du, saj ne gre za iz­de­lek, ki bi se po­na­šal z ve­li­ki­mi zvez­dni­ški­mi ime­ni ali s po­memb­ni­mi med­na­ro­dni­mi na­gra­da­mi. Rde­či pes Mo­dri (Red Dog: True Blue) je de­lo av­stral­ske­ga re­ži­ser­ja Kri­va Sten­der­sa, in če­prav gre v med­na­ro­dnih vo­dah za ne­zna­ne­ga ustvar­jal­ca, je ta re­ži­ser v do­ma­či dr­ža­vi uve­lja­vlje­no ime in je v ka­ri­e­ri osvo­jil že ne­ma­lo na­grad.

Rde­či pes Mo­dri pri­po­ve­du­je zgod­bo o dru­žin­skem oče­tu Mi­cha­e­lu ( Ja­son Isa­a­cs), ki se za­ra­di pre­o­bi­li­ce de­la od­tu­ji od svo­je­ga ne­sreč­ne­ga si­na Mic­ka (Le­vi Mil­ler). Ko gre­sta ne­ke­ga ve­če­ra sku­paj v ki­no, se v oče­to­vo ži­vlje­nje pri­kra­de zgod­ba iz pre­te­klo­sti, ki go­vo­ri o naj­de­nem psu, obar­va­nem v mo­dro bar­vo. Mi­cha­el ta­ko zač­ne pri­po­ve­do­va­ti pri­go­de, ki so za­zna­mo­va­le nje­go­vo otro­štvo, Mick pa spo­zna vzne­mir­lji­vo uso­do psa, ki so mu sta­ro­sel­ski do­ma­či­ni pri­pi­so­va­li ne­na­va­dne la­stno­sti. Film s tem sle­di po­go­sto vi­de­ne­mu mo­ti­vu mla­din­skih fil­mov, na­mreč ti­ste­mu o pri­ja­telj­stvu med otro­kom in nje­go­vo ži­va­ljo, vse­e­no pa v tem fil­mu to iz­ho­di­šče do­bi ne­ko­li­ko spe­ci­fi­čen av­stral­ski pri­dih, saj v ozad­ju vse­sko­zi tli tu­di te­ma­ti­ka od­no­sa med sta­ro­sel­skim, abo­ri­gin­skim pre­bi­val­stvom in an­glo­sa­kson­ski­mi pri­se­ljen­ci. Za raz­li­ko od ne­ka­te­rih ne­dav­nih uspe­šnih fil­mov na to te­mo, kot sta Char­li­e­je­va de­že­la (Char­lie's Co­un­try, 2013) in Pri­ja­zna de­že­la (Swe­et Co­un­try, 2017), do­bi tu­kaj ta te­ma ne­ko­li­ko bolj op­ti­mi­stič­no po­do­bo in še en­krat več pri­ka­že uni­ka­tnost av­stral­ske­ga kul­tur­ne­ga pro­sto­ra. V fil­mu ob Ja­so­nu Isa­a­csu (Har­ry Pot­ter, Se­stre­lje­ni Čr­ni ja­streb) si­cer na­sto­pa še eno zna­no ime av­stral­ske­ga fil­ma, in si­cer Bry­an Bro­wn, ki je po za­slu­gi fil­mov, kot sta Cock­ta­il (1988) in FX - umor s tri­kom (1986), za­slo­vel v 80-ih le­tih, te dni pa do­ži­vlja svo­jo dru­go igral­sko po­mlad.

A glav­ni ra­zlog, za­kaj Rde­či pes Mo­dri po­nu­ja bolj­šo film­sko iz­ku­šnjo kot ve­či­na evrop­skih mla­din­skih fil­mov, je nje­go­va pro­duk­cij­ska vre­dnost. Film je ob odlič­ni fo­to­gra­fi­ji po­snet v ču­do­vi­tem ana­morf­nem ši­ro­ko­za­slon­skem raz­mer­ju sli­ke, ki ga v po­pol­no­sti lah­ko pri­ča­ra sa­mo ve­li­ko film­sko pla­tno, med­tem ko nje­go­vo pred­va­ja­nje po te­le­vi­zij­skih za­slo­nih iz­gu­bi svoj uči­nek. Sne­ma­nje z ana­morf­ni­mi objek­ti­vi po­ve­zu­je­mo z ve­li­ko stu­dij­sko do­bo film­ske­ga ustvar­ja­nja in spek­ta­kli, kot so Lawren­ce Arab­ski (Lawren­ce of Ara­bia, 1962), ta re­fe­ren­ca pa v tem pri­me­ru ni­ti ni ta­ko od­da­lje­na, kot se zdi na pr­vi po­gled. Av­stral­sko ki­ne­ma­to­gra­fi­jo na­mreč po­go­sto spre­gle­da­mo kot moč­no si­lo na sve­tov­nem film­skem ze­mlje­vi­du, ki je te­sno vpe­ta v so­de­lo­va­nje z bri­tan­ski­mi in ame­ri­ški­mi stu­dii, ob tem pa film­sko sce­no ne­neh­no za­la­ga z vzne­mir­lji­vi­mi av­tor­ski­mi in igral­ski­mi ta­len­ti. Če­prav se Rde­či pes Mo­dri to­rej zdi kot film, ki je v slo­ven­ska ki­na pri­šel "od ni­ko­der", pa v re­sni­ci od­pi­ra vra­ta bolj­še­mu po­zna­va­nju im­pre­siv­ne av­stral­ske ki­ne­ma­to­gra­fi­je, ob tem pa po­nu­ja to­plo in pre­pri­člji­vo upri­zor­je­no zgod­bo, pri­mar­no na­me­nje­no dru­ži­nam z osnov­no­šol­ski­mi otro­ki.

Av­stral­ska ki­ne­ma­to­gra­fi­ja je moč­na in na sve­tov­nem film­skem ze­mlje­vi­du po­go­sto po kri­vi­ci spre­gle­da­na si­la

Fo­to: De­miurg

Film sle­di po­go­sto vi­de­ne­mu mo­ti­vu mla­din­skih fil­mov o pri­ja­telj­stvu med otro­kom in nje­go­vo ži­va­ljo, vse­e­no pa to iz­ho­di­šče do­bi spe­ci­fi­čen av­stral­ski pri­dih.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.