Ma­ri­bor­čan­ke bolj­še od pr­va­kinj

Vecer - - ŠPORT - Zma­go Go­m­zi

Ma­ri­bor­ske od­boj­ka­ri­ce so uspe­šno za­če­le na­sto­pe v sre­dnje­e­vrop­ski li­gi. V vče­raj­šnji pr­vi tek­mi tri­dnev­ne­ga tur­nir­ja v dvo­ra­ni Lu­kna so s 3:1 (25:23, 21:25, 25:21, 25:15) pre­ma­ga­le ma­džar­sko eki­po Li­na­mar Be­ke­scsa­bai, bra­nil­ko na­slo­va v tem tek­mo­va­nju.

V uvo­dnem ni­zu so ve­či­del za toč­ko ali dve vo­di­le go­stje, pri re­zul­ta­tu 22:22 pa je sle­dil pre­o­brat. Ma­ri­bor­čan­ke so za­i­gra­le zbra­no in od­loč­no, po­ve­dle 24:22 in pri 24:23 osvo­ji­le od­lo­čil­no toč­ko. Dru­gi niz se je za ma­džar­sko eki­po za­čel po­ra­zno, kon­čal pa zma­go­slav­no. Ma­ri­bor­ska eki­pa je za­i­gra­la na vso moč in po­ve­dla 10:2. To­da v na­da­lje­va­nju je za­čel še­pa­ti spre­jem, blok je bil lu­knji­čast in go­stje so pri 15:15 iz­ni­či­le pred­nost go­sti­te­ljic. Te so v na­da­lje­va­nju za­i­gra­le za spo­zna­nje bolj­še, v pre­lo­mnih tre­nut­kih pa pre­ma­lo zbra­no in Li­na­mar je iz­e­na­čil re­zul­tat v ni­zih.

V tre­tjem ni­zu so slo­ven­ske pr­va­ki­nje spet str­ni­le svo­je vr­ste. Iza Mla­kar je do­se­ga­la toč­ke kot za sta­vo, učin­ko­vi­ta je bi­la tu­di Ani­ta So­bo­čan. Ma­ri­bor­čan­ke so sre­di ni­za po­ve­dle za pet točk, pred­no­sti pa do kon­ca ni­za ni­so več iz­pu­sti­le iz rok.

"Za­do­vo­ljen sem, da smo za­če­li z zma­go. Igral­ke so z iz­je­mo dru­ge­ga ni­za pri­ka­za­le ze­lo do­bro igro, ta­ko da z op­ti­miz­mom zrem na na­sle­dnji zah­tev­ni tek­mi," je po­ve­dal tre­ner Ma­ri­bor­čank Sa­mo Mi­klavc. "Eki­pi sem se pri­dru­ži­la še­le pred pe­ti­mi dne­vi. Tre­ba se bo še ui­gra­ti. Ma­ri­bor­čan­ke so me pre­se­ne­ti­le. Zma­ga­le so za­slu­že­no," pa je de­ja­la igral­ka Li­na­mar­ja Kse­ni­ja Iva­no­vić.

Po­zno si­no­či je bi­la še tek­ma med eki­pa­ma če­ške­ga Olo­mo­u­ca in av­strij­ske­ga So­ko­la Post. Raz­po­red - da­nes ob 17. uri: Bra­nik - So­kol; ob 20. uri: Li­na­mar - Olo­mo­uc; ju­tri ob 17. uri: Bra­nik- Olo­mo­uc; ob 20. uri: Li­na­mar - So­kol.

Fo­to: Igor NAPAST

Ma­džar­ke ob raz­i­gra­nih go­sti­te­lji­cah ni­so na­šle od­go­vo­ra.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.