Pr­stan pr­va­ki­nji

Bor,tni­kov pr­stan Sa,i lav:ek, naj­bolj,a upri­zo­ri­tev fe­sti­va­la pa je pred­sta­va je­mo:

Vecer - - FRONT PAGE - Bran­ka Bez­jak

Sa­ša Pav­ček, pr­va­ki­nja lju­bljan­ske Dra­me, je si­no­či pre­je­la Bor­štni­kov pr­stan. Na­gra­do za ži­vljenj­sko de­lo vi­di kot pri­zna­nje "v znak zve­sto­be gle­da­li­šču in igra­nju", kot je de­ja­la na od­ru ma­ri­bor­ske­ga gle­da­li­šča. Za­hva­li­la se je "vsem, s ka­te­ri­mi sku­paj ustvar­ja gle­da­li­šče", tu­di ob­čin­stvu za "moč, ki pri­ha­ja iz dvo­ra­ne", mla­dim pa da je tre­ba da­ti po­gu­ma za zma­ge.

Stro­kov­na ži­ri­ja je kot naj­bolj­šo upri­zo­ri­tev 52. Bor­štni­ko­ve­ga sre­ča­nja pre­po­zna­la pred­sta­vo Ne­moč, kjer je re­ži­ser Pri­mož Ekart Klov­no­ve po­gle­de He­i­nri­cha Böl­la skom- bi­ni­ral z Glo­bal­nim mi­no­ta­vrom Ja­ni­sa Va­ru­fa­ki­sa, obo­je pa je za­ži­ve­lo v in­ter­pre­ta­ci­ji Ni­ka Škr­le­ca. Ne pre­se­ne­ča, da je ta do­bil tu­di Bor­štni­ko­vo na­gra­do za mla­de­ga igral­ca. Mlad je tu­di re­ži­ser upri­zo­ri­tve Člo­vek, ki je gle­dal svet - Ži­ga Div­jak, ki je do­bi­tnik na­gra­de za naj­bolj­šo re­ži­jo. Po­seb­na na­gra­da po pre­so­ji ži­ri­je pa je šla ce­lo­tne­mu ume­tni­ške­mu ko­lek­ti­vu pred­sta­ve Lju­do­žer­ci po dra­mi Gre­gor­ja Str­ni­še v re­ži­ji Ivi­ce Bu­lja­na in v iz­ved­bi ma­ri­bor­ske Dra­me. Stro­kov­na ži­ri­ja je bi­la si­cer iz­je­mno kri­tič­na do vi­de­ne pro­duk­ci­je. (kr)

Naj bo to nov za­če­tek, je le­to­šnji pre­je­mni­ci Bor­štni­ko­ve­ga pr­sta­na Sa­ši Pav­ček na si­noč­njem, skle­pnem de­ja­nju 52. Bor­štni­ko­ve­ga sre­ča­nja, ko ji je na­del pr­stan, za­že­lel Vla­do No­vak, igra­lec, prav ta­ko že na­gra­jen s pr­sta­nom, si­cer pa član ko­mi­si­je, ki je od­lo­ča­la o pre­je­mni­ku pr­sta­na. Dram­ska in film­ska igral­ka, pe­sni­ca, ese­jist­ka in dra­ma­ti­čar­ka, re­dna pro­fe­so­ri­ca na Aka­de­mi­ji za gle­da­li­šče, ra­dio, film in te­le­vi­zi­jo v Lju­blja­ni, v pr­vi vr­sti pa pr­va­ki­nja SNG Dra­me Lju­blja­na, že od svo­jih štu­dent­skih let na­bi­ra ob­ši­ren opus vr­hun­skih vlog.

V svo­jem go­vo­ru je si­no­či de­ja­la, da so ji s pr­sta­nom iz­ka­za­li ve­li­ko čast. Ka­kor zme­raj je tu­di to­krat po­u­da­ri­la, da je to prav­za­prav na­gra­da sku­pi­ni. Za­to se je za­hva­li­la igral­cem za "pr­vin­sko no­rost, re­ži­ser­jem za pra­vo smer, dra­ma­tur­gi­njam, lek­to­ri­cam ... - vsem, ki ste za od­rom kot be­le pti­ce po­mo­či". In pa se­ve­da svo­jim naj­bliž­jim. "Že­lim, da bi iz gle­da­li­šča, iz te čr­ne klet­ke, na­re­di­li luč. Kaj­ti gle­da­li­šče ni le ogle­da­lo, am­pak je živ obraz sle­her­ne­ga člo­ve­ka," je še po­u­da­ri­la ob kon­cu.

V ve­če­ru na­grad, aplav­zov in za­hval pa je bi­la ži­ri­ja fe­sti­va­la do le­to­šnje be­re tek­mo­val­nih pred­stav kri­tič­na. Če­mur pa je Ro­bert Wal­tl, ume­tni­ški vod­ja in di­rek­tor Mi­ni te­a­tra Lju­blja­na, ki je z Ima­gi­nar­ni­mi pro­du­cent pred­sta­ve Ne­moč, pre­je­mni­ce na­gra­de za naj­bolj­šo upri­zo­ri­tev, opo­re­kal: "Slo­ven­ski te­a­ter je v odlič­ni for­mi, ima­mo do­bre pred­sta­ve." Je pa iz­ra­zil bo­ja­zen, da bo po tej na­gra­di Mi­ni te­a­ter spet do­bil manj de­nar­ja mi­ni­str­stva za kul­tu­ro. Re­ži­ser pred­sta­ve Pri­mož Ekart pa ni mo­gel skri­ti pre­se­ne­če­nja. "Že kot štu­dent igra­lec ob­ča­sno sa­nja, da bo ne­koč do­bil Bor­štni­kov pr­stan, za­to že de­la osnut­ke go­vo­ra. Te­ga pa ni­ti v sa­njah ni­sem pri­ča­ko­val, za­to ni­sem pri­pra­vljen, za­hva­la je iz sr­ca," je de­jal v za­hva­li ži­ri­ji, se­lek­to­ri­ci, da jih je opa­zi­la, eki­pi so­de­lav­cev, pri tem pa iz­po­sta­vil, da ima­jo sre­čo, da ima­jo ta­ko iz­je­mne­ga igral­ca. In Nik Škr­lec je tu­di pre­je­mnik na­gra­de za mla­de­ga igral­ca v pred­sta­vi Ne­moč. Mla­di igra­lec pa je že prej iz­po­sta­vil prav Ekar­ta za "na­gra­ju­jo­čo, po­gla­blja­jo­čo, ne­ver­je­tno iz­ku­šnjo". Ob tem pa si je še za­že­lel, da bi lah­ko še dol­go iz­ra­žal svo­jo ustvar­jal­nost. "Za­to si že­lim no­vih iz­zi­vov, pe­skov­ni­ka, kjer ni pre­prek, ker sa­mo usmer­je­nost v pro­i­zvo­dnjo je smrt za ustvar­jal­nost," je še do­dal.

Ob­ra­zlo­ži­tve na­grad in se­znam vseh na­gra­jen­cev z mne­njem ži­ri­je fe­sti­va­la ob­šir­ne­je ob­ja­vlja­mo na stra­ni 10.

Fo­to: Igor NAPAST

Eki­pa na­gra­je­ne upri­zo­ri­tve Ne­moč

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.