Pr­ve ob­to­žni­ce za­ra­di Ru­si­je

Do­mnev­no ru­sko vple­ta­nje v ame­ri­ške pred­se­dni­ške vo­li­tve ute­gne še bolj za­ma­ja­ti Do­nal­da Trum­pa in lju­di okrog nje­ga

Vecer - - PO SVETU - Pri­pra­vil Po­grom pr­ve­ga pre­i­sko­val­ca Trump in so­de­lav­ci pod lu­po

Več me­di­jev, med nji­mi te­le­vi­zi­ja CNN, ti­skov­na agen­ci­ja Reuters in re­vi­ja Wall Stre­et Jo­ur­nal, je po­ro­ča­lo, da so bi­le vlo­že­ne pr­ve ob­to­žni­ce v okvi­ru pre­i­ska­ve ru­ske­ga vple­ta­nja v lan­ske ame­ri­ške pred­se­dni­ške vo­li­tve in mo­re­bi­tne­ga skriv­ne­ga so­de­lo­va­nja čla­nov Trum­po­ve pred­se­dni­ške kam­pa­nje z ru­ski­mi oblast­mi ter da ute­gne­jo kma­lu sle­di­ti pr­ve are­ta­ci­je. Ve­li­ka po­ro­ta naj bi že bi­la po­tr­di­la ob­to­žni­ce, ki so jih pre­i­sko­val­ci pod vod­stvom po­seb­ne­ga sve­to­val­ca Ro­ber­ta Mu­el­ler­ja vlo­ži­li zo­per naj­manj eno ose­bo. Zve­zni so­dnik je ob­to­žni­ce za­pe­ča­til, za­to nji­ho­va vse­bi­na ni zna­na, je pa po po­ro­či­lih so­deč pov­sem mo­go­če, da bo(do) ob­to­že­ni že da­nes are­ti­ran(i). S tem se ute­gne ob­se­žna pre­i­ska­va o vlo­gi Ru­si­je pri ame­ri­ških pred­se­dni­ških vo­li­tvah, ki vi­si nad pred­se­dni­ko­va­njem Do­nal­da Trum­pa, od­kar se je za­če­lo, dvi­gni­ti na no­vo ra­ven, ob če­mer se za­sta­vlja vpra­ša­nje, ka­ko se bo­do na to od­zva­li Be­la hi­ša in nje­ni za­ve­zni­ki. Trump in nje­go­vi pri­vr­žen­ci so Mu­el­ler­ja kri­ti­zi­ra­li ter ga po­sku­ša­li pri­ka­za­ti kot sim­pa­ti­zer­ja Hil­lary Clin­ton in Ja­me­sa Co­mey­ja, di­rek­tor­ja FBI, ki ga je Trump od­pu­stil.

Ne­ka­te­ri re­pu­bli­kan­ci so v pe­tek Mu­el­ler­ja po­zva­li k od­sto­pu. "Če bo eki­pa te­ga člo­ve­ka ta ko­nec te­dna iz­vr­ši­la za­por­ne na­lo­ge, po­tem bi mu mo­ra­li od­vze­ti vse pri­stoj­no­sti in bi mo­ra­li spro­ži­ti pre­i­ska­vo zo­per nje­ga," je na tvi­ter­ju za­pi­sal Se­ba­sti­an Gor­ka, nek­da­nji Trum­pov sve­to­va­lec, ki na te­le­vi­zi­ji po­go­sto na­sto­pa kot pred­se­dni­ko­vo tro­bi­lo. Prej­šnji pred­se­dnik ZDA Ba­rack Oba­ma se bo kma­lu zna­šel na so­di­šču - a le za­to, ker je bil vpo­kli­can za po­ro­tni­ka na so­di­šču v zve­zni dr­ža­vi Il­li­no­is. Oba­ma je že na­po­ve­dal, da se na­me­ra­va od­zva­ti pro­šnji so­di­šča, po­ro­ča bri­tan­ski BBC. Oba­ma ima pre­bi­va­li­šče ta­ko v Wa­shing­to­nu kot v Chi­ca­gu - in v obeh me­stih se ga lah­ko po­kli­če za po­ro­tni­ka na ci­vil­nih ali ka­zen­skih so­dnih pro­ce­sih. Kot po­ro­tni­ka sta si­cer po kon­cu man­da­ta so­de­lo­va­la tu­di bi­vša pred­se­dni­ka Bill Clin­ton in Ge­or­ge Bu­sh mlaj­ši. To­da vsak Trum­pov po­skus, da bi se zne­bil Mu­el­ler­ja, bi spro­žil hu­do po­li­tič­no kri­zo. Ame­ri­ške za­ve­zni­ce so tu­di vse bolj za­skr­blje­ne gle­de te­ga, ka­ko ute­gne Trump, med­tem ko se do­ma so­o­ča s ta­ki­mi ob­tož­ba­mi, rav­na­ti na sve­tov­nem od­ru, zla­sti na za­ho­dnem Pa­ci­fi­ku, kjer se vse bolj za­o­stru­je je­dr­ski spor s Se­ver­no Ko­re­jo. Ame­ri­ške ob­ve­šče­val­ne služ­be so ja­nu­ar­ja oce­ni­le, da se je Ru­si­ja vple­ta­la v ame­ri­ške pred­se­dni­ške vo­li­tve, da bi Trum­pu po­ma­ga­la po­ra­zi­ti Clin­to­no­vo, in si­cer s kam­pa­njo he­ker­skih vdo­rov ter ob­ja­vo in raz­šir­ja­njem ne­pri­je­tnih e-spo­ro­čil po so­ci­al­nih me­di­jih. Mu­el­ler, bi­vši di­rek­tor FBI in Co­mey­jev pred­ho­dnik, pre­i­sku­je, ali so čla­ni Trum­po­ve pred­se­dni­ške kam­pa­nje na skri­vaj pod­pi­ra­li ta ru­ska pri­za­de­va­nja ozi­ro­ma ali so ovi­ra­li pra­vi­co s pri­kri­va­njem te­ga skriv­ne­ga so­de­lo­va­nja. V okvi­ru pre­i­ska­ve se osre­do­to­ča tu­di na vpra­ša­nja, po­ve­za­na s pra­njem de­nar­ja, uta­je­va­njem dav­kov in dru­gi­mi fi­nanč­ni­mi ka­zni­vi­mi de­ja­nji.

Ena od tarč Mu­el­ler­je­ve pre­i­ska­ve je men­da Paul Ma­na­fort, ki je la­ni po­le­ti vo­dil Trum­po­vo pred­se­dni­ško kam­pa­njo. Ju­li­ja so pre­i­ska­li nje­go­vo hi­šo, nje­gov gla­snik pa se ni od­zval na pro­šnje, naj ko­men­ti­ra po­ro­či­la o tem, da je ve­li­ka po­ro­ta po­tr­di­la ob­to­žni­co zo­per nje­ga. Tar­ča po­drob­ne pre­i­ska­ve sta še Car­ter Pa­ge, ki je za­ča­sno slu­žil kot Trum­pov sve­to­va­lec za zu­na­njo po­li­ti- ko, in Mi­cha­el Flynn, ki je bil v pr­vih te­dnih Trum­po­ve ad­mi­ni­stra­ci­je sve­to­va­lec za dr­žav­no var­nost. Del pre­i­ska­ve pa je se­ve­da tu­di Trump sam. Na za­čet­ku te­ga me­se­ca je Mu­el­ler­je­va eki­pa za­sli­ša­la nje­go­ve­ga nek­da­nje­ga gla­sni­ka Se­a­na Spi­cer­ja in še­fa ka­bi­ne­ta Re­in­cea Pri­e­bu­sa. Po­ro­čil o ob­to­žni­cah pa do zdaj ni­ti za Reuters ni­ti za CNN ni ho­tel ko­men­ti­ra­ti ni­ti Mu­el­ler­jev gla­snik Pe­ter Carr.

Ru­si­ja se­ve­da vse ob­tož­be za­ni­ka. Mu­el­ler­ja je ame­ri­ško pra­vo­so­dno mi­ni­str­stvo ime­no­va­lo za vod­jo pre­i­ska­ve te­den dni za tem, ko je Trump od­pu­stil Co­mey­ja, ki je vo­dil zve­zno pre­i­ska­vo o mo­re­bi­tnem taj­nem so­de­lo­va­nju z Ru­si­jo. Trump je spr­va tr­dil, da je Co­mey­ja od­pu­stil sa­mo za­to, ker je ne­u­stre­zno vo­dil FBI in sla­bo vpli­val na mo­ra­lo. Med po­znej­šim in­ter­vju­jem za te­le­vi­zi­jo NBC pa je kot ra­zlog na­ve­del "ru­sko za­de­vo".

Fo­to: EPA

Ame­ri­ški pred­se­dnik Do­nald Trump se je pred no­čjo ča­rov­nic še za­ba­val, a v re­sni­ci mu ni prav nič do sme­ha.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.