Do­ča­ka­li no­vo ce­sto, a le do va­si

Več kot 40 let sta­ra ce­sta do Ja­re­ni­ne v ob­či­ni Pe­sni­ca je ven­dar­le do­ži­ve­la za­če­tek ob­no­ve; ki­lo­me­ter ce­ste sko­zi vas, ki pri­de na vr­sto v dru­gi fa­zi ob­no­ve, je oce­njen na sko­raj 900.000 evrov

Vecer - - MARIBOR - Čez vas in do Šen­ti­lja po sta­rem Pre­ka­te­go­ri­za­ci­ja na ča­ka­nju

Kra­ja­ni Ja­re­ni­ne so le­tos po le­tih pri­to­že­vanj in pri­ti­skov na ob­či­no Pe­sni­ca ven­dar­le do­ča­ka­li (del­no) ob­no­vo glav­ne, več kot 40 let sta­re ce­ste, gra­je­ne še z de­nar­jem pri­spev­kov pre­bi­val­cev. Ce­sta je bi­la že vsaj za-

... na na­da­lje­va­nje ob­no­ve sko­zi vas in do Šen­ti­lja pa bo­do mo­ra­li še po­tr­pe­ti. dnjih pet­najst let v iz­je­mno sla­bem sta­nju - pre­oz­ka, lu­knja­sta in s ka­ta­stro­fal­ni­mi ban­ki­na­mi, le­ta za­sil­ne­ga po­pra­vlja­nja pa so jo pre­o­bra­zi­la v kr­pan­ko. Ma­ja le­tos so to­rej konč­no za­br­ne­li grad­be­ni stro­ji in do da­nes so sko­raj tri­je ki­lo­me­tri na no­vo utr­je­ni in pre­pla­ste­ni, ob­no­va v iz­ved­bi pod­je­tij As­fal­ti Ptuj in Vi­ast pa je sta­la 524.000 evrov. Od te­ga je ob­či­na iz la­stne­ga po­ra­ču­na za­go­to­vi­la sko­raj 193 ti­so­ča­kov, pre­o­sta­nek pa so dr­žav­ni vi­ri. Kot je po­ja­snil pe­sni­ški žu­pan Ven­če­slav Se­ne­ko­vič, so ne­kaj čez 132.000 evrov pri­do­bi­li na pod­la­gi za­ko­na o fi­nan­ci­ra­nju ob­čin, sko­raj 200 ti­so­ča­kov pa še "na osno­vi po­vra­tnih sred­stev s stra­ni dr­ža­ve". Ce­sta si­cer ni bi­la ob­no­vlje­na v ce­lo­tni dol­ži­ni, pač pa za zdaj le od Ja­re­nin­ske­ga kri­ži­šča (na­se­lje Vo­sek) do mo­stu čez Ja­re­nin­ski po­tok, kjer se zač­ne str­nje­no na­se­lje. Od­sek čez vas in na­prej do me­je z ob­či­no Šen­tilj, ki je prav ta­ko kri­ti­čen, pa naj bi pri­šel na vr­sto v dru­gi in tre­tji fa­zi ob­no­ve. "Dru­ga in tre­tja eta­pa bo­sta iz­ve­de­ni v skla­du z na­čr­tom ra­zvoj­nih pro­gra­mov ob­či­ne," je Se­ne­ko­vič ne­do­loč­no spo­ro­čil v pi­snih od­go­vo­rih, do ka­te­rih smo za­ra­di dol­go­traj­ne ne­od­ziv­no­sti pri­šli s po­mo­čjo ura­da in­for­ma­cij­ske po­o­bla­ščen­ke. Kdaj okvir­no naj bi se od­vi­lo na­da­lje­va­nje in­ve­sti­ci­je, žu­pan ni opre­de­lil. Je pa na­ve­del, da je oce­nje­na vre­dnost do­ber ki­lo­me­ter dol­ge eta­pe sko­zi na­se­lje do do­ma­či­je Knu­plež sko­raj 900.000 evrov, vre­dnost tre­tje fa­ze do Šen­ti­lja pa da še ni do­lo­če­na. Žu­pan Se­ne­ko­vič je za Ve­čer pred sko­raj de­se­tle­tjem ob­no­vo Ja­re­nin­ske ce­ste na­po­ve­dal naj­ka­sne­je do le­ta 2013. A je ob­či­na z in­ve­sti­ci­jo od­la­ša­la, ker je ra­ču­na­la na nje­no Na za­če­tek pre­no­ve ce­ste so Ja­re­nin­ča­ni dol­go ča­ka­li ...

pre­ka­te­go­ri­za­ci­jo v dr­žav­no ce­sto, ven­dar mi­ni­str­stvo za in­fra­struk­tu­ro te vlo­ge do da­nes (še) ni usli­ša­lo. "Za­to smo se na ob­či­ni pri spre­je­ma­nju le­to­šnje­ga pro­ra­ču­na sku­paj z ob­čin­ski­mi sve­tni­ki od­lo­či­li, da nuj­no po­treb­no pre­no­vo zač­ne­mo sa­mi," je po­ja­snil žu­pan.

Ker je no­va ce­sta tu­di ne­ko­li­ko šir­ša in kar kli­če k hi­trej­ši (in ne­var­nej­ši) vo­žnji, nas je za­ni­ma­lo še, ka­ko bo po­skr­blje­no za pro­me­tno var­nost. Ven­dar na ob­či­ni po­ja­snju­je­jo, da po­seb­nih pro­me­tnih pri­la­go­di­tev ne bo, ker "vsi ele­men­ti ce­ste osta­ne­jo ne­spre­me­nje­ni in za­to osta­ja­jo vse ome­ji­tve na ce­sti ena­ke, kot so bi­le pred nje­no ob­no­vo – tu­di ome­ji­tev hi­tro­sti".

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.