Kam naj da­mo po­koj­ne?

Grad­be­na in­špek­ci­ja ugo­to­vi­la, da za 40 let sta­ri objekt ni upo­rab­ne­ga do­vo­lje­nja

Vecer - - SLOVENIJA - Po­nov­no pre­ver­ja­nje brez­hib­no­sti Po­manj­klji­vost od­kri­li med ak­ci­jo

Ksre­či na Vran­skem ni rav­no ve­li­ko po­gre­bov. V pov­pre­čju sta dva na me­sec, v le­to­šnjem ok­to­bru ce­lo ni bi­lo no­be­ne­ga. Po­koj­ni pa bi v ve­ži­ci le­žal "na čr­no", saj je in­špek­to­rat za oko­lje in pro­stor le­tos je­se­ni nje­no upo­ra­bo pre­po­ve­dal. Ra­zlog je ba­na­len. Za objekt, ki so ga zgra­di­li pred sko­raj šti­ri­de­se­ti­mi le­ti, pred do­bri­mi dvaj­se­ti­mi pa te­me­lji­to ob­no­vi­li, na­mreč ob­či­na ne naj­de več prav vseh do­ku­men­tov. Na­vse­za­dnje so ve­ži­co gra­di­li še v ča­su sku­pne žal­ske ob­či­ne. "Na­šli smo lo­ka­cij­sko in­for­ma­ci­jo pa grad­be­no do­vo­lje­nje; sle­dnje v celj­skem zgo­do­vin­skem ar­hi­vu, upo­rab­no do­vo­lje­nje pa je bi­lo uni­če­no v po­pla­vi. Ta­ko so nam spo­ro­či­li iz žal­ske ob­či­ne, re­koč, da je bil ce­lo­ten ar­hiv od 1982 do 1984 po­pla­vljen. Kljub vse­mu je in­špek­to­ri­ca iz­da­la ukrep pre­po­ve­di upo­ra­be, do­kler ne pri­do­bi­mo no­ve­ga upo­rab­ne­ga do­vo­lje­nja," raz­la­ga žu­pan Franc Su­šnik, ki je do­da­tno ogor­čen, ker bi mo­ra­lo bi­ti upo­rab­no do­vo­lje­nje ar­hi­vi­ra­no tu­di pri in­špek­ci­ji, pa ga, ta­ko Su­šnik, in­špek­to­ri­ca ni ime­la in­te­re­sa po­i­ska­ti, češ da je do­ka­zo­va­nje na stra­ni la­stni­ka objek­ta. Ob­či­na se je na od­loč­bo pri­to­ži­la, ven­dar, kot je za­pi­sa­no v od­loč­bi, pri­tož­ba ne za­dr­ži nje­ne iz­vr­ši­tve. Ta­ko so kljub vse­mu mo­ra­li na­ro­či­ti de­la, s ka­te­ri­mi bo­do po­nov­no do­ka­zo­va­li teh­nič­no brez­hib­nost objek­ta. "Kot da bi ga de­la­li na no­vo. Ra­ču­nam, da si bo­mo s tem pri­de­la­li vsaj se­dem do osem ti­soč evrov stro­škov," oce­nju­je žu­pan. Vsaj gle­de upo­ra­be si ne be­li gla­ve. "Kaj pa naj na­re­di­mo dru­ge­ga, kot da objekt še na­prej upo­ra­blja­mo. Kam naj da­mo po­koj­ne pred po­gre­bom? Kje je tu pi­e­te­ta? K sre­či ima­mo ve­či­no­ma žar­ne po­gre­be, kar po­me­ni, da ža­ro v ve­ži­co pri­pe­lje­jo na dan po­gre­ba. Če pa in­špek­ci­ji to ne ustre­za, naj kar pri­de in jo sa­ma fi­zič­no za­pre." Na okolj­skem in­špek­to­ra­tu pa na na­še iz­rec­no vpra­ša­nje, kam v vme­snem ča­su s po­koj­ni­mi, ni­so od­go­vo­ri­li. So pa po­ja­sni­li, da so vran­sko ve­ži­co obrav­na­va­li v okvi­ru ak­ci­je, v ka­te­ri so la­ni pre­gle­do­va­li objek­te v jav­ni ra­bi. Ci­ljev ak­ci­je je bi­lo več, med pr­vim pa je za­pi­san pre­pre­či­ti upo­ra­bo objek­tov v jav­ni ra­bi, ki so brez upo­rab­nih do­vo­ljenj. "V okvi­ru ak­ci­je je bi­lo pre­gle­da­nih 405 objek­tov in de­lov objek­tov v jav­ni ra­bi. V 186 pri­me­rih ve­čjih kr­ši­tev ni bi­lo ugo­to­vlje­nih in so bi­li po­stop­ki usta­vlje­ni. V 20 pri­me­rih so in­špek­tor­ji ugo­to­vi­li, da obrav­na­va­ni objekt v jav­ni ra­bi ni­ma ustre­zne­ga upo­rab­ne­ga do­vo­lje­nja, za­to so z od­loč­bo pre­po­ve­da­li upo­ra­bo objek­ta ali nje­go­ve­ga de­la. V še­stih pri­me­rih so ugo­to­vi­li, da objekt ni­ma ustre­zne­ga grad­be­ne­ga do­vo­lje­nja, za­to so z od­loč­bo od­re­di­li od­stra­ni­tev objek­ta ali nje­go­ve­ga de­la. V sed­mih pri­me­rih so z od­loč­bo zah­te­va­li od­pra­vo ne­pra­vil­no­sti ter v enem pri­me­ru pri­do­bi­tev upo­rab­ne­ga do­vo­lje­nja. In­špek­tor­ji so ugo­to­vi­li tu­di 17 manj­ših ne­pra­vil­no­sti in na­nje za­ve­zan­ce opo­zo­ri­li," so te­me­lji­to po­ja­sni­li.

Kljub vse­mu pa ni ja­sno, za­kaj so se v pri­me­ru vran­ske ve­ži­ce opi­ra­li na za­kon o gra­di­tvi objek­tov, ki je bil v Ura­dnem li­stu RS ob­ja­vljen le­ta 2002, to­rej do­brih 20 let za­tem, ko je ve­ži­ca že sta­la, se spra­šu­je žu­pan. Zgra­je­na je bi­la to­rej v ča­su, ko je ve­ljal sta­ri za­kon. "Še do­bro, da smo na­šli vsaj grad­be­no do­vo­lje­nje, si­cer bi ve­ži­co kar po­ru­ši­li. Če bo naš pri­mer se­daj od­lo­čil­no pri­spe­val k utr­je­va­nju slo­ven­ske­ga prav­ne­ga re­da, bo­mo pač tu­di ta ukrep po­žr­li. Ven­dar­le se mi zdi, da se s tem le še po­tr­ju­je, da smo v tej dr­ža­vi pr­vo- in dru­go­ra­zre­dni dr­ža­vlja­ni. Po­znam na­mreč ce­le od­se­ke av­to­cest in mo­stov, ki so brez upo­rab­ne­ga do­vo­lje­nja, pa jih in­špek­ci­ja ni obrav­na­va­la."

Fo­to: Roz­ma­ri PE­TEK

Z do­vo­lje­njem bo ob­či­na ime­la ve­li­ko stro­škov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.