Na­gra­da za od­go­vor­no gle­da­li­šče

Si­no­či se je s po­de­li­tvi­jo na­grad za­klju­čil le­to­šnji fe­sti­val - ži­ri­ja je z na­gra­da­mi iz­po­sta­vi­la ume­tni­ke, ki de­la­jo v ne­in­sti­tu­ci­o­nal­ni sfe­ri, in mla­de ume­tni­ke ter opo­zo­ri­la na pra­znost v gle­da­li­šču

Vecer - - KULTURA - Ob­ra­zlo­ži­tve na­grad

Po­ro­či­lo stro­kov­ne ži­ri­je 52. Fe­sti­va­la Bor­štni­ko­vo srečanje - Uroš Tre­falt, pred­se­dnik, Mi­lan Mađa­rev, Ma­ja Šor­li, Si­mo­na Se­me­nič in Mi­ko Ja­a­kko­la - je le­tos po­se­bej kri­tič­no. Med dru­gim pra­vi­jo ta­ko:

"Že se­lek­to­ri­ca Pe­tra Vi­da­li je ome­ni­la, da je za na­mi slab­ša se­zo­na, in po ogle­du iz­bo­ra te se­zo­ne ne mo­re­mo dru­ga­če, kot pri­tr­di­ti. Na ma­ri­bor­skih od­rih smo v tek­mo­val­nem pro­gra­mu vi­de­li ve­li­ko raz­ko­šne­ga de­kor­ja in ma­lo vse­bi­ne. Vpra­ša­nje, ki smo si ga so­gla­sno za­sta­vlja­li ob ve­či­ni pred­stav, je bi­lo – za­kaj? Za­kaj de­la­ti pred­sta­vo o stva­reh, ki ima­jo ohla­pno vez s sve­tom, v ka­te­rem ži­vi­mo. Po­ve­či­ni smo gle­da­li pred­sta­ve, ki se ukvar­ja­jo sa­me s sa­bo in se iz­o­gi­ba­jo za­vze­ma­nju ja­sne­ga sta­li­šča in sa­mo­re­fle­ksi­je do la­stne po­zi­ci­je v slo­ven­ski druž­bi in ume­tno­sti. Po­sle­dič­no ne na­go­var­ja­jo gle­dal­cev in pro­sto­rov, v ka­te­rih ži­vi­mo, in ne vzpo­sta­vlja­jo od­no­sa do sve­ta. V iz­bra­nih pred­sta­vah so na­šo po­zor­nost pri­te­gni­li po­sa­mič­ni ele­men­ti pred­stav, naj­več­krat so se zgo­di­le igral­ske kre­a­ci­je. Am­pak igral­čev znoj, če si lah­ko iz­po­so­di­mo be­se­dno zve­zo iz mi­ni­stro­ve­ga go­vo­ra ob od­pr­tju le­to­šnje­ga fe­sti­va­la Zla­ta pa­li­či­ca in Bor­štni­ko­vo srečanje, žal ni do­volj za do­bro gle­da­li­šče. Več od­go­vor­ne­ga, ko­mu­ni­ka­tiv­ne­ga in za svet ob­ču­tlji­ve­ga gle­da­li­šča smo prav­za­prav vi­de­li v spre­mlje­val­nem pro­gra­mu. Kje se nam je za­lo­mi­lo in ka­ko na­prej? Ob opa­zo­va­nju gle­da­li­ške­ga pod­mlad­ka, ki je ves čas fe­sti­va­la pre­da­no in z nav­du­še­njem spre­mljal pred­sta­ve in dru­ga fe­sti­val­ska do­ga­ja­nja ter pred­sta­vlja pri­ho­dnost na­še­ga gle­da­li­šča, se nam je po­ra­ja­lo vpra­ša­nje, ali je to res ti­sto gle­da­li­šče, ki naj ga pri­ha­ja­jo­če ge­ne­ra­ci­je je­mlje­jo za pri­mer vr­hun­sko­sti. Se pra­vi, gle­da­li­šče, ki je na­me­nje­no sa­me­mu se­bi, ki se ne od­zi­va na druž­bo, ki je ne­ško­dlji­vo. Pred­vsem so to vpra­ša­nja, o ka­te­rih mo­re raz­mi­sli­ti Mi­ni­str­stvo za kul­tu­ro Re­pu­bli­ke Slo­ve­ni­je, ki že več let ka­že ten­den­co na­gra­je­va­nja obr­tnih spre­tno­sti, ne pa ume­tni­ških kva­li­tet. To so te­melj­na vpra­ša­nja za ume­tni­ška vod­stva gle­da­lišč, ki se za­vo­ljo no­vih in no­vih vreč ce­men­ta bo­ji­jo tve­ga­nja in se iz­ra­zi­to za­te­ka­jo na na­vi­de­zno po­lje var­no­sti, s či­mer pe­ha­jo slo­ven­sko gle­da­li­ško pro­duk­ci­jo v pov­pre­čje. In se­ve­da, ne na­za­dnje, so to vpra­ša­nja tu­di za ustvar­jal­ce in ustvar­jal­ke.

Opa­zi­li smo, da dram­sko be­se­di­lo tre­nu­tno ni ak­tu­al­no, od enaj­stih pred­stav so sa­mo šti­ri na­re­je­ne po dram­ski pre­dlo­gi, od ka­te­rih je prav­za­prav sa­mo ena bo­le­če ak­tu­al­na za naš čas in pro­stor.

Prav ta­ko opa­ža­mo, da ustvar­jal­ci pred­stav da­je­jo je­zik v dru­gi plan, ve­li­ko pred­stav je je­zi­kov­no sla­bo pri­pra­vlje­nih, v av­tor­skih pred­sta­vah pa opa­ža­mo, da sta ta­ko je­zik kot tu­di gle­da­li­ško be­se­di­lo iz­ra­zi­to ne­e­na­ko­vre­dna ele­men­ta v pri­mer­ja­vi z dru­gi­mi ele­men­ti gle­da­li­šča, kot so igra, vi­zu­al­na po­do­ba, zvoč­na po­do­ba itd." Ve­li­ka na­gra­da Fe­sti­va­la Bor­štni­ko­vo srečanje za naj­bolj­šo upri­zo­ri­tev: "Sno­val­ci pred­sta­ve Ne­moč so ustva­ri­li red­ko sin­te­zo vseh ele­men­tov upri­zo­ri­tve in jih po­ve­za­li v vzne­mir­lji­vo gle­da­li­ško de­ja­nje z iz­či­šče­nim druž­be­nim sta­li­ščem, ki pa se ne iz­o­gi­ba ran­lji­vo­sti. Iz­bor be­se­dil, dra­ma­tur­gi­ja pred­sta­ve, scen­ski pro­stor, ko­stum, igra in funk­ci­o­nal­na upo­ra­ba glas­be se v pred­sta­vi Ne­moč re­ži­ser­ja Pri­mo­ža Ekar­ta se­sta­vi­jo v dra­go­ce­no gle­da­li­ško iz­ku­šnjo." Bor­štni­ko­va na­gra­da za pre­vod: "An­drej Roz­man Ro­za se je v svo­jem pre­vo­du Pe­tra Ku­štra po­nov­no iz­ka­zal za vir­tu­o­za je­zi­ka, nje­gov pre­nos be­se­di­la v slo­ven­ski je­zik je iz­ra­zi­to gle­da­li­ški, živ in pla­sti­čen."

Bor­štni­ko­va na­gra­da za ko­stu­mo­gra­fi­jo: "Red­ko se zgo­di, da bi ko­stu­mo­gra­fi­ja ta­ko ce­lo­vi­to vsto­pi­la v pro­stor igre, re­ži­je in dra­ma­tur­gi­je, kot se je to ustva­ri­lo v pred­sta­vi Le­on­ce in Le­na. Ko­stu­mi de­lu­je­jo kot go­vo­re­či ki­pi, ki se nor­ču­je­jo iz ma­lo­me­ščan­ske­ga gle­da­li­šča, ne­kri­tič­ne­ga do la­stne pro­duk­ci­je. Alan Hra­ni­telj je z nji­mi do­sle­dno usmer­jal na­čin igre, gib igral­cev in ustva­ril osno­ve za si­tu­a­cij­sko ko­mi­ko."

Bor­štni­ko­va na­gra­da za sce­no­gra­fi­jo: "Na pr­vi po­gled pre­pro­sta sce­na Da­mir­ja Le­ven­tića ob­se­ga ce­lo­vit li­kov­ni kon­cept. (...) Me­ščan­ski pro­stor v raz­kro­ju po­u­dar­ja brez­iz­ho­dno sta­nje po­li­tič­ne, eko­nom­ske in oseb­ne kri­ze li­ka."

Bor­štni­ko­va na­gra­da za av­tor­sko glas­bo: "Da­mir Av­dić je ume­tnik, ki ga svet iz­ra­zi­to bo­li. Nje­go­ve av­tor­ske pe­smi ja­sno vzpo­sta­vlja­jo od­nos do kri­vic v sve­tu, brez­kom­pro­mi­sen je do sve­ta kot tu­di do se­be in svo­jih sla­bo­sti."

Bor­štni­ko­va na­gra­da za mla­de­ga igral­ca: "Nik Škr­lec je s pre­ha­ja­njem med di­s­tan­ci­ra­no in ek­s­pre­siv­no igro ute­le­sil ne­moč po­sa­me­zni­ka v bo­ju za pre­ži­ve­tje v ča­su bru­tal­ne­ga ne­o­li­be­ral­ne­ga ka­pi­ta­liz­ma, ki se za­ži­ra v naj­in­ti­mnej­še pla­sti ži­vlje­nja."

Šti­ri Bor­štni­ko­ve na­gra­de za igro: "Jen­ny Ane Ur­banc je v Ti­stem ob­čut­ku pa­da­nja kot ne­ka­kšna raz­li­či­ca so­dob­ne Ali­ce, ki se znaj­de v sve­tu ro­ke­nro­la in nje­go­ve pre­po­znav­ne iko­no­gra­fi­je. (...) Če kot Jen­ny ude­ja­nja mi­ni­ma­li­stič­na igral­ska sred­stva, kot Maj­da­len­ka v Lju­do­žer­cih po­ka­že za­stra­šu­jo­čo od­pr­tost in ek­s­ta­tič­no ener­gi­jo brez me­ja, ki jo vo­di v smrt."

"Ma­ru­ša Ma­jer je s svo­jo igro v ospred­ju po­ka­za­la red­ko vi­de­no ek­splo­zi­jo lju­be­zen­ske­ga za­no­sa, ki se upi­ra re­al­no­sti, med­tem ko je z igro brez be­sed v dru­gem pla­nu iz­ra­zi­la in­ten­ziv­no odr­sko pre­zen­co s pre­se­žnim emo­tiv­nim na­bo­jem."

"Gre­gor Zorc ob­vla­da pe­stro pa­le­to igral­skih od­ten­kov, od ko­mič­nih do dra­ma­tič­nih, nav­zven brez na­po­ra pre­ha­ja od li­ka do per­for­mer­ja ali im­pro­vi­zi­ra."

"V pred­sta­vi Člo­vek, ki je gle­dal svet gre za od­pr­to gle­da­li­ško obli­ko, kjer se pre­ple­ta­jo glo­bal­na vpra­ša­nja z in­ti­mnim pri­spev­kom v obli­ki oseb­ne­ga al­bu­ma fo­to­gra­fij in zgodb igral­cev.

Bor­štni­ko­va na­gra­da za naj­bolj­šo re­ži­jo: "Ko se zdi, da se sno­val­no gle­da­li­šče po­go­sto za­ple­te v iz­pra­znje­nost svo­je for­me in od­tu­ji od ob­čin­stva, ga Ži­ga Div­jak v tek­mo­val­nem pro­gra­mu fe­sti­va­la na­pol­ni z vse­bi­no. Ta gle­da­li­ški for­mat je v te­snem so­de­lo­va­nju s ce­lo­tno ume­tni­ško eki­po osmi­slil ne sa­mo vsa­ke­ga po­sa­me­zni­ka in po­sa­me­zni­co na od­ru, am­pak tu­di pri ob­čin­stvu ustva­ril kom­ple­ksen po­gled na ran­lji­vost lju­di in na­ra­ve v so­dob­nem sve­tu."

Bor­štni­ko­va na­gra­da po pre­so­ji ži­ri­je: "Str­ni­še­vi Lju­do­žer­ci so bi­li od svo­je­ga na­stan­ka v Slo­ve­ni­ji upri­zor­je­ni sa­mo šti­ri­krat. Za­to je upri­zo­ri­tev be­se­di­la v da­na­šnjem ča­su do­kaz, da smo pri­ča iz­je­mne­mu ume­tni­ške­mu de­lu, ki z me­ta­fo­ro ka­že na po­di­ra­nja še za­dnjih ostan­kov mo­ral­nih, so­ci­al­nih, po­li­tič­nih in druž­be­nih vre­dnot ..." (kr) • za pre­vod: An­drej Roz­man Ro­za za pre­vod de­la The Ti­ger Lil­li­es, Ju­li­an Cro­uch, Phe­lim Der­mot: Pe­ter Ku­šter v iz­ved­bi SNG No­va Go­ri­ca

• za sce­no­gra­fi­jo: Da­mir Le­ven­tić za sce­no­gra­fi­jo v pred­sta­vi Ne­moč v iz­ved­bi Ima­gi­nar­ni in Mi­ni te­a­tra Lju­blja­na

• za ko­stu­mo­gra­fi­jo: Alan Hra­ni­telj za ko­stu­mo­gra­fi­jo v pred­sta­vi Le­on­ce in Le­na v iz­ved­bi Me­stne­ga gle­da­li­šča lju­bljan­ske­ga

• za av­tor­ske pe­smi: Da­mir Av­dić za av­tor­ske pe­smi v pred­sta­vi An­ti­go­na iz­ved­bi SNG Dra­ma Lju­blja­na

• za mla­de­ga igral­ca ali igral­ko: Nik Škr­lec za igro v pred­sta­vi Ne­moč v iz­ved­bi Ima­gi­nar­ni in Mi­ni te­a­tra Lju­blja­na

• za igro: Ana Ur­banc za vlo­gi Jen­ny v Ti­sti ob­ču­tek pa­da­nja in Maj­da­len­ke v Lju­do­žer­cih v iz­ved­bi SNG Ma­ri­bor Ma­ru­ša Ma­jer za igro v Ste­ni­ci v iz­ved­bi Pre­šer­no­ve­ga gle­da­li­šča Kranj in Me­stne­ga gle­da­li­šča Ptuj

Gre­gor Zorc za igro v Ste­ni­ci v iz­ved­bi Pre­šer­no­ve­ga gle­da­li­šča Kranj in Me­stne­ga gle­da­li­šča Ptuj

Igral­ski ko­lek­tiv v pred­sta­vi Člo­vek, ki je gle­dal svet v iz­ved­bi Slo­ven­ske­ga mla­din­ske­ga gle­da­li­šča

• za naj­bolj­šo re­ži­jo: Ži­ga Div­jak za re­ži­jo upri­zo­ri­tve Člo­vek, ki je gle­dal svet v iz­ved­bi Slo­ven­ske­ga mla­din­ske­ga gle­da­li­šča

• po pre­so­ji ži­ri­je: ume­tni­ški ko­lek­tiv pred­sta­ve Lju­do­žer­ci za upri­zo­ri­tev dram­ske­ga be­se­di­la Gre­gor­ja Str­ni­še Lju­do­žer­ci v iz­ved­bi SNG Ma­ri­bor

• za naj­bolj­šo upri­zo­ri­tev: Ne­moč v re­ži­ji Pri­mo­ža Ekar­ta in v iz­ved­bi Ima­gi­nar­ni in Mi­ni te­a­tra Lju­blja­na

Fo­to: Pe­ter Uhan/Mi­ni te­a­ter)

Naj­bolj­ša pred­sta­va fe­sti­va­la z naj­bolj­šim mla­dim igral­cem Ni­kom Šr­kle­cem

Fo­to: Da­mjan ŠVARC

Lju­do­žer­ci - na­gra­da po pre­so­ji ži­ri­je za ume­tni­ški ko­lek­tiv pred­sta­ve

Fo­to: SMG

Člo­vek, ki je gle­dal svet - Ži­ga Div­jak je pre­jel na­gra­do za naj­bolj­šo re­ži­jo, igral­ski ko­lek­tiv pa eno od šti­rih na­grad za igro

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.