Z no­žem ob­ra­ču­nal z znan­cem

So­je­nje Mar­ja­nu Du­gi­ju, ki je 6J ju­ni­ja le­tos v Ma­ri­bo­ru v hr­bet za­bo­del Da­vor­ja jo­va­ka, se bli­ža kon­cuJ r pe­tek bo o sta­nju ob­to­že­ne­ga pri:al psi­hi­a­ter

Vecer - - ČRNA KRONIKA -

So­dni­ca Si­mo­na Mer­nik, ki v Ma­ri­bo­ru so­di 50-le­tne­mu Mar­ja­nu Du­gi­ju, ob­to­že­nem, da je 6. ju­ni­ja le­tos na Ra­ku­še­vem tr­gu v Ma­ri­bo­ru dva­krat z no­žem v hr­bet za­bo­del Da­vor­ja No­va­ka, je ugo­di­la pre­dlo­gu obram­be, da so­di­šče psi­hi­a­tra Mla­de­na Vra­bi­ča, ki je iz­de­lal so­dno iz­ve­de­ni­ško mne­nje o psi­hi ob­to­že­ne­ga, iz­pra­ša še ne­po­sre­dno. Za­ra­di te­ga so­dni­ca v pe­tek ni skle­ni­la so­je­nja, am­pak je obrav­na­vo pre­lo­ži­la na ta pe­tek.

Iz pov­zet­ka pi­sne­ga iz­ve­de­ni­ške­ga mne­nja, ki ga je na­re­di­la so­dni­ca na jav­ni obrav­na­vi, iz­ha­ja, da Du­gi v tre­nut­ku, ko je No­va­ka za­bo­del z no­žem, ni bil pov­sem pri­se­ben. Psi­hi­a­ter je nje­go­vo sta­nje oce­nil za bi­stve­no zmanj­ša­no pri­štev­no, ker je pri Du­gi­ju za­ra­di dol­go­le­tne­ga uži­va­nja ma­mil na­sta­la mo­žgan­ska okva­ra. Du­gi na so­je­nju ne za­ni­ka, da je z no­žem na­pa­del No­va­ka, za to se mu je na obrav­na­vi tu­di opra­vi­čil, od­go­vor­no­sti za ka­zni­vo de­ja­nje ni ho­tel pre­vze­ti. V za­go­vo­ru je po­ve­dal, da je ti­sti dan bil na me­ta­don­ski te­ra­pi­ji, po njej pa spil še ka­kšnih de­set piv in da je naj­brž im­pul­ziv­no re­a­gi­ral, ker da mu je šlo na živ­ce, da se je No­vak več­krat spra­vil na šib­kej­še - ka­kor tu­di to­krat, ko je pri­čel pre­te­pa­ti Na­stjo Vra­nje­ša.

Vra­nješ in No­vak sta se te­ga dne spr­la za­ra­di pov­sem ba­nal­ne stva­ri, ci­ga­re­te. "No­vak me je pro­vo­ci­ral, brc­nil je v mo­jo plo­če­vin­ko pi­va in mi oči­tal, da pi­jem nje­go­vo pi­vo. Po­tem mi je iz ust vzel ci­ga­re­to in jo pri­čel ka­di­ti. Od me­ne je zah­te­val, naj mu dam še eno. Spr­va mu ni­sem ho­tel ustre­či, po­tem sem si pre­mi­slil in iz že­pa po­te­gnil ška­tli­co ci­ga­ret, ki mi jo je iz­pu­lil iz rok. Spr­la sva Klic na po­moč je 6. ju­ni­ja le­tos po­li­ci­ji spo­ro­čal, da se je v par­ku ob Ra­ku­še­vem tr­gu, kjer se po­go­sto zbi­ra­jo od­vi­sni­ki od ma­mil, zgo­dil ob­ra­čun z no­žem in da je sto­ri­lec pri­zo­ri­šče za­pu­stil.

se in brc­nil me je v gla­vo. Mi­slim, da sem za ne­kaj ča­sa iz­gu­bil za­vest," je o do­god­ku na so­je­nju pri­čal Vra­nješ. Da je Du­gi za­bo­del No­va­ka, je Vra­nješ iz­ve­del ka­sne­je od dru­gih. Po­ja­snil je: "Ni­sem se ukvar­jal z do­ga­ja­njem okrog se­be, ko me je No­vak zbil na tla in udar­jal po gla­vi." Na so­je­nju je pri­čal tu­di No­vak, ki je pre­pir z Vra­nje­šem opi­sal dru­ga­če, kot ga je do­jel Du­gi. "Po mo­ško sva se zgra­bi­la, pa­dla sva po tleh," je po­ve­dal No­vak, očit­kov Du­gi­ja, da se je v druž­bi ve­dno rad spra­vljal na šib­kej­še in jim ce­lo na­ro­čal, naj ho­di­jo zanj pred par­ko­mat ži­cat de­nar, pa je za­ni­kal. Tu­di opra­vi­či­la ob­to­že­ne­ga ni ho­tel spre­je­ti, lah­ko bi se mu na­mreč zgo­di­lo, da na­pa­da z no­žem ne bi pre­ži­vel. "Pu­sti­li so me tam le­ža­ti kot psa, za­bo­de­ne­ga, v mla­ki kr­vi. Du­šil sem se z la­stno krv­jo," se je hu­de ure spo­mi­njal No­vak. V dru­ge po­drob­no­sti na so­je­nju ni ho­tel za­ha­ja­ti. Je pa dvi­gnil sraj­co, da bi pri­so­tni vi­de­li, ka­ko re­sna stvar se mu je zgo­di­la. "Naj braz­go­ti­ne pri­ča­jo, kaj se je zgo­di­lo, vi pa si sa­mi ustva­ri­te sli­ko. Zdrav­nik mi je re­kel, da ni do­sti manj­ka­lo, da bi umrl," je po­ve­dal oško­do­va­nec in se jav­no za­hva­lil Ma­riu Ka­šma­nu, ki je po­kli­cal re­še­val­ce.

Če bi Du­gi na pre­do­brav­nav­nem na­ro­ku pri­znal, da je sto­ril ka­zni­vo de­ja­nje pov­zro­či­tve hu­de po­škod­be, bi to­žil­stvo zanj pre­dla­ga­lo ka­zen dve le­ti in pol za­po­ra. Ali bo to­žil­stvo na kon­cu so­je­nja vztra­ja­lo pri ena­kem pre­dlo­gu ali bo pre­dla­ga­lo viš­jo ali niž­jo ka­zen, se bo to­žil­stvo od­lo­či­lo po pri­ča­nju psi­hi­a­tra Vra­bi­ča, ki je o ob­to­že­nem si­cer že oce­nil, da je bi­la nje­go­va zmo­žnost ra­zu­me­ti po­men de­ja­nja in ob­vla­da­ti se bi­stve­no zmanj­ša­na.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.