Od po­sku­sa ubo­ja do na­sil­ni­štva

Ob­to­že­ne­mu An­že­tu Vid­mar­ju to­žil­stvo spr­va oči­ta­lo po­skus ubo­ja sva­ka Ro­ma­na Z., na­to na­si­lje v dru­ži­ni, na kon­cu je bil ob­so­jen le za na­sil­ni­štvo

Vecer - - ČRNA KRONIKA - So­dne­ga iz­ve­den­ca ne bo Ob­to­že­ni že ka­zno­van Med de­ja­njem pri­šte­ven

Na le­to dni za­po­ra je bil na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču za­ra­di na­sil­ni­štva ob­so­jen 35- le­tni An­že Vid­mar iz Šmar­ce pri Ka­mni­ku. Ker pa mu je so­di­šče pre­kli­ca­lo dve po­goj­ni sod­bi, in si­cer šti­ri me­se­ce za­po­ra s pre­iz­ku­sno do­bo dveh let, iz­re­če­no na ka­mni­škem okraj­nem so­di­šču, ter le­to in dva me­se­ca za­po­ra s pre­iz­ku­sno do­bo treh let, ki mu jo je bi­lo iz­re­klo lju­bljan­sko okro­žno so­di­šče, mu je so­dni­ca Po­lo­na Her­man vse tri ka­zni zdru­ži­la v eno­tno ka­zen dve le­ti in pet me­se­cev za­po­ra. Ob­to­že­ne­mu je do prav­no­moč­no­sti sod­be po­dalj­šan pri­por, v ka­te­rem je od 1. de­cem­bra la­ni.

Pred lju­bljan­sko okro­žno so­dni­co Met­ko Ber­ganc De­bevec se je mi­nu­li te­den opra­vi­lo šesto na­da­lje­va­nje pre­do­brav­nav­ne­ga na­ro­ka zo­per 25-le­tne­ga Lju­bljan­ča­na K. R., ob­to­že­ne­ga po­sil­stva 19-le­tne Lju­bljan­čan­ke 26. ja­nu­ar­ja v ne­kem sta­no­va­nju na ob­mo­čju lju­bljan­ske Ši­ške. Na­rok še sploh ni pri­šel v fa­zo, ko so­dnik vpra­ša ob­to­že­ne­ga, ali pri­zna­va kriv­do po ob­to­žni­ci. Na prej­šnjem na­da­lje­va­nju na­ro­ka je ob­to­žen­čev od­ve­tnik Mi­loš Za­rić pre­dla­gal, da so­dni­ca ime­nu­je iz­ve­den­ca me­di­cin­ske stro­ke, ki bo ugo­to­vil, ali je bil ob­to­že­ni za­ra­di po­škod­be gla­ve, ki jo je utr­pel med po­li­cij­sko are­ta­ci­jo, sploh pri se­bi in ali se je za­ve­dal, kaj je go­vo­ril. So­dni­ca je na za­dnjem na­ro­ku po­ve­da­la, da je pre­dlog po za­sli­ša­nju iz­ve­den­ca za­vr­ni­la. Iz me­di­cin­ske do­ku­men­ta- ci­je UKC Lju­blja­na je po so­dni­či­nem mne­nju raz­vi­dno, "da je bil ob­to­že­ni po­ško­do­van pri po­li­cij­skem po­sre­do­va­nju, z gla­vo je uda­ril ob tla, ne­za­ve­sten ni bil, bru­hal ni, do­go­dek je opi­sal in sla­bo­sti ni na­va­jal". Gle­de na za­pi­se iz me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je pa iz­ha­ja, da je bil ob­to­že­ni le laž­je po­ško­do­van. So­dni­ca je de­ja­la še, da se iz pri­lo­že­nih fo­to­gra­fij obram­be, na ka­te­rih so vi­dne ob­to­žen­če­ve po­škod­be po are­ta­ci­ji, ne da raz­bra­ti ča­sa in kra­ja na­stan­ka fo­to­gra­fij. Od­ve­tnik Za­rić je de­jal, da je fo­to­gra­fi­je ob­to­že­ne­ga po­snel z mo­bil­nim te­le­fo­nom v bol­ni­šni­ci, ka­mor so ob­to­že­ne­ga pri­pe­lja­li po are­ta­ci­ji. Gle­de ob­to­žen­če­ve zdra­vstve­ne do­ku­men­ta­ci­je pa je opo­zo­ril, da ni­ka­kor ne dr­ži, da so bi­le po­škod­be "ne­zna­tne", saj se v spi­su na­ha­ja po­ro­či­lo, "iz ka­te­re­ga ja­sno iz­ha­ja, da je ob­to­že­ni na­va­jal, da ga si­li na bru­ha­nje". Od­ve­tnik je me­nil, da so bi­le ob­to­žen­če­ve po­škod­be vi­dne "in gle­de na splo­šno zna­no dej­stvo, da že naj­manj­ši udar­ci v gla­vo lah­ko pov­zro­či­jo ne sa­mo manj­še pre­tre­se, tem­več tu­di ve­li­ko huj­še po­sle­di­ce", bi mo­ra­la so­dni­ca ime­no­va­ti me­di­cin­ske­ga iz­ve­den­ca.

So­dni­ca je po­ve­da­la, da se bo do na­sle­dnje­ga na­da­lje­va­nja pre­do­brav­nav­ne­ga na­ro­ka od­lo­či­la o pre­dlo­gu ob­to­žen­če­ve­ga od­ve­tni­ka, naj iz so­dne­ga spi­sa iz­lo­či ura­dni za­zna­mek po­li­ci­sta iz PP Ši­ška. V njem je po­li­cist med dru­gim na­ve­del, da je sli­šal, da je ob­to­že­ni med are­ta­ci­jo de­jal svo­je­mu pri­ja­te­lju, naj po­skr­bi, da bo oško­do­van­ka uma­kni­la pri­ja­vo zo­per nje­ga. De­kle je po­sil­stvo pri­ja­vi­lo ne­kaj ur po do­god­ku, še prej pa je šlo v bol­ni­šni­co na pre­gled. Ob­to­že­ne­ga so po­li­ci­sti are­ti­ral na­sle­dnji dan po do­mnev­nem do­god­ku. Ka­sne­je je de­kle pri­ja­vo uma­kni­lo. Ob­to­že­ne­ga K. R. so v pre­te­klo­sti ob­so­di­li, ker je 26. de­cem­bra 2011 pi­jan Oško­do­va­nec Ro­man Z. je na so­je­nju po­ve­dal, da par­tne­ri­čin brat, ob­to­že­ni Vid­mar, ni pla­če­val stro­škov bi­va­nja, nje­gov del hi­še pa je bil po­pol­no­ma za­ne­mar­jen in je za­u­dar­jal. Za vse to naj bi bi­lo kri­vo nje­go­vo po­pi­va­nje in uži­va­nje dro­ge, saj je pod vpli­vom teh po­stal ne­mo­goč. Na dan, ko ga je svak na­pa­del, je pred njim za­kle­nil sku­pno ko­pal­ni­co za­ra­di ne­pla­ča­nih po­lo­žnic in ker jo je pu­stil v po­pol­nem ne­re­du. Ker je ni ho­tel od­kle­ni­ti, ga je Vid­mar na­pa­del z no­žem. Ob­to­že­ni pa je po­ve­dal, da sta se s sva­kom res spr­la in da mu je tu­di pri­so­lil klo­fu­ti, z no­žem pa da se je svak po­re­zal sam.

li­pnik ka­zni­vo de­ja­nje po­skus ubo­ja, za kar je pred­pi­sa­no do 15 let za­po­ra, spre­me­ni­la v ka­zni­vo de­ja­nje na­si­lje v dru­ži­ni, za kar je naj­viš­ja za­gro­že­na ka­zen pet let za­po­ra. Na za­dnji obrav­na­vi mi­nu­li pe­tek pa je to­žil­ka še ne­ko­li­ko spre­me­ni­la ob­to­žni­co, in si­cer je ob­to­že­ne­mu oči­ta­la le še na­sil­ni­štvo, za kar za­kon pred­pi­su­je do dve le­ti za­po­ra. Vid­mar ima si­cer go­sto po­pi­san ka­zen­ski list, ob po­goj­nih sod­bah je bil več­krat ka­zno­van za­ra­di kr­ši­tev jav­ne­ga re­da in mi­ru. Iz­ve­de­nec psi­hi­a­trič­ne stro­ke Bran­ko Brin­šek je na pred­za­dnji obrav­na­vi oce­nil, da Vid­mar ni­ma no­be­ne du­šev­ne bo­le­zni, da je bil med na­pa­dom bla­go opit, da bi nje­go­va spo­sob­nost ob­vla­do­va­nja in ra­zu­me­va­nja de­ja­nja lah­ko bi­la zmanj­ša­na, a ne bi­stve­no. Za­go­vor­nik ob­to­že­ne­ga Do­mi­nik Ne­mec pa je iz­ve­den­ca vpra­šal: "Ali me­ni­te, da je res imel na­men oško­do­van­cu vze­ti ži­vlje­nje?" Iz­ve­de­nec je de­jal, da na to tež­ko od­go­vo­ri, a na kon­cu je za­klju­čil: "Če bi imel na­men vze­ti ži­vlje­nje, bi ver­je­tno lah­ko bil bolj učin­ko­vit."

So­dni­ca Po­lo­na Her­man je v ob­ra­zlo­ži­tvi sod­be de­ja­la, da je se­nat oce­nil, da je le­to dni pri­mer­na ka­zen za ob­to­že­ne­ga, ki je bil na­si­len do sva­ka. To­žil­ka je si­cer pre­dla­ga­la le­to in tri me­se­ce za­po­ra. So­di­šče

in pod vpli­vom ma­mil stre­ljal po lju­bljan­ski Ši­ški. Ko­maj 21-le­tne­mu so mu so­di­li za po­skus ubo­ja, pov­zro­či­tev splo­šne ne­var­no­sti in treh ka­zni­vih de­janj ogro­ža­nja var­no­sti, kriv­do pa je ta­krat pri­znal. To­žil­stvo mu je oči­ta­lo, da je v Kle­men­či­če­vi uli­ci s pi­što­lo več­krat stre­ljal na fi­at pun­to, v ka­te­rem sta bi­la nje­go­va pri­ja­te­lja. Iz­stre­lje­ni na­bo­ji na sre­čo ni­so ni­ko­gar ra­ni­li; eden je si­cer za­del av­to oško­do­van­cev, dru­gi pa je kon­čal v hla­dil­ni­ku bli­žnje sta­no­vanj­ske hi­še. Po are­ta­ci­ji je K. R. pri­stal v hi­šnem pri­po­ru, ker pa ni spo­što­val pra­vil, so ga po­li­ci­sti pri­ve­dli na po­li­cij­sko po­sta­jo. Tam si je na­ko­pal še tre­tji oči­tek, saj je kri­mi­na­li­stom gro­zil, da jim bo "po­slal tri met­ke v gla­vo". Ob­so­jen je bil na eno­tno ka­zen le­to in enajst me­se­cev za­po­ra in jo je že pre­stal. Ob­to­že­ni se o kriv­di še ni iz­re­kel.

ob­to­že­ne­mu ni ver­je­lo, da z no­žem ni na­pa­del sva­ka, saj so žr­tev in nje­go­ve hčer­ke po­tr­di­li, da so vi­de­li, da ga je imel pred na­pa­dom v ro­kah. Prav ta­ko mu so­di­šče ni ver­je­lo, da je nož upo­ra­bljal za lu­plje­nje krom­pir­ja, saj ni obi­čaj­no, da bi krom­pir lu­pi­li s ta­ko dol­gim re­zi­lom, po­leg te­ga so pri­če po­ve­da­le, da ob­to­že­ni ni ni­ko­li ku­hal. Prav ta­ko je bil ob­to­že­ni je­zen na sva­ka, ker naj bi mu bil ta za­kle­nil ko­pal­ni­co, za­to se je z no­žem spra­vil nanj.

So­di­šče je Vid­mar­ju pre­kli­ca­lo obe po­goj­ni ka­zni, saj je no­vo ka­zni­vo de­ja­nje, ko je bil na­si­len do sva­ka, sto­ril v ča­su pre­iz­ku­sne do­be. Pr­va sod­ba, iz­re­če­na na ka­mni­škem okraj­nem so­di­šču, je po­sta­la prav­no­moč­na ju­ni­ja la­ni, dru­ga, iz­re­če­na na lju­bljan­skem okro­žnem so­di­šču, pa še­le ja­nu­ar­ja le­tos. Obe sod­bi sta mu bi­li iz­re­če­ni za­ra­di gro­ženj in na­sil­nih ka­zni­vih de­janj do se­stre, sva­ka ter ne­ča­kinj, je v iz­re­ku sod­be po­u­da­ri­la so­dni­ca.

Na Lim­bu­ški ce­sti v Ma­ri­bo­ru je v pe­tek ob 21.40 za po­sle­di­ca­mi pro­me­tne ne­sre­če umrl 65-le­tni pe­šec. Ko je oko­li 20.30 v bli­ži­ni pe­kar­ne preč­kal ce­sto zu­naj pre­ho­da za pe­šce, ga je za­del 18-le­tni mo­to­rist, vo­zil je mo­tor­no ko­lo znam­ke Gi­le­ra. Mla­de­nič je vo­zil brez vo­z­ni­ške­ga do­vo­lje­nja, po­li­ci­sti so z ogle­dom kra­ja ne­sre­če ugo­to­vi­li, da je vo­zil z ne­pri­la­go­je­no hi­tro­stjo.

Pe­šec je po tr­če­nju pa­del po ce­sti in se pri tem ta­ko hu­do po­ško­do­val, da so bi­la vsa pri­za­de­va­nja re­še­val­cev, ki so pri­spe­li na kraj ne­sre­če, za­man, in je za po­sle­di­ca­mi po­škodb umrl. Pov­zro­či­telj ne­sre­če je pri­zo­ri­šče kma­lu po tr­če­nju za­pu­stil, mo­tor­no ko­lo je pu­stil na kra­ju ne­sre­če, in so ga po­li­ci­sti ka­sne­je, oko­li 23. ure, od­kri­li v enem od lo­ka­lov na Te­znem. Na kra­ju ne­sre­če sta ogled vo­di­la de­žur­ni pre­i­sko­val­ni so­dnik in pri­stoj­na dr­žav­na to­žil­ka.

Po­li­ci­sti bo­do 18-le­tni­ka ova­di­li za­ra­di pov­zro­či­tve pro­me­tne ne­sre­če iz ma­lo­mar­no­sti in za­pu­sti­tve po­ško­do­van­ca v pro­me­tni ne­sre­či brez po­mo­či, za pre­kr­ške pa so mu že iz­da­li pla­čil­ni na­log. (čk)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.