Kralj, ki je znal zma­ga­ti sam

Z Bran­kom Obla­kom o ča­sih, ko je no­go­me­tni Evro­pi z Li­ver­poo­lom vla­dal Ken­ny Dal­gli­sh

Vecer - - SPORT - Tu­je no­go­me­tne li­ge

Mno­gi no­go­me­tni ve­li­ka­ni so igra­li v rde­čem, na An­fi­el­du. De­ba­te, kdo je naj­ve­čji, so ne­skonč­ne. To­da na­vi­ja­či Li­ver­poo­la so si za kra­lja iz­bra­li - Ken­ny­ja Dal­gli­sha. Ško­ta, ki jih je spra­vil v zla­to ob­do­bje. Od le­ta 1977, ko jo je pri­ma­hal iz Gla­sgo­wa, do le­ta 1991, ko se je pr­vič po­slo­vil, so v klu­bu vkup zbi­ja­li no­ve vi­tri­ne. Sko­raj vse, kar je sto­ril kot no­go­me­taš in tre­ner, se je spre­me­ni­lo v tro­fe­jo. V nje­go­vi eri se je na­bra­lo de­vet na­slo­vov dr­žav­ne­ga pr­va­ka, Li­ver­pool je bil tri­krat pr­vak Evro­pe ... V klub­sko, me­stno le­gen­do ga je do­konč­no pov­zdi­gni­la dr­ža ob tra­ge­di­ji na sta­di­o­nu Hills­bo­ro­u­gh le­ta 1989, opo­ra rde­či dru­ži­ni, ko je po smr­ti 96 na­vi­ja­čev ho­dil tu­di na šti­ri po­gre­be dnev­no.

"Dal­gli­sh? Maj­hen, su­per hi­ter, ek­stra teh­ni­čar. Znal je la­žnja­ke pro­da­jat, za­mah­nil je v eno smer in šel v dru­go. Pri Ma­ri­bo­ru mu je po­do­ben Bo­har, am­pak on je bil za dve kla­si bolj­ši, nor­mal­no. Eden od no­go­me­ta­šev, ki so mi bi­li naj­bolj všeč," se je v svo­ja naj­bolj­ša no­go­me­tna le­ta

Rav­no do­volj ča­sa je imel Dar­ko Mi­la­nič, tre­ner no­go­me­ta­šev Ma­ri­bo­ra, da si je pred tek­mo z Dom­ža­la­mi ogle­dal za­dnji test sre­di­ne­ga tek­me­ca v li­gi pr­va­kov. "Na­spro­tnik se je v pr­vem pol­ča­su odlič­no po­sta­vil, su­ve­re­no se je bra­nil, a na kon­cu vi­so­ko iz­gu­bil. Ze­lo ma­lo ra­bi Li­ver­pool, da pri­de v pri­lo­žnost," je ugo­to­vil Pri­mo­rec. Ja, Hud­ders­fi­eld, no­vi­nec v eli­tni an­gle­ški li­gi, je v pr­vem pol­ča­su na An­fi­el­du ob­dr­žal ni­člo, pre­ži­vel strel Mo­ha­me­da Sa­la­ha z enaj­stih me­trov, a v dru­gem pa­del z 0:3. Da­ni­el Stu­r­rid­ge, Ro­ber­to Fir­mi­no in Ge­or­gi­no Wij­nal­dum so za­de­li za zma­go Li­ver­poo­la, pr­vo v an­gle­ški li­gi po sep­tem­br­skem go­sto­va­nju v Le­i­ce­stru.

"Ta zma­ga je ze­lo, ze­lo po­memb­na," je bil ve­sel tre­ner Red­sov Jür­gen Klo­pp. Ka­ko ne bi bil, hi­tro so na­vi­ja­či po­za­bi­li na vi­so­ko zma­go v Ljud­skem vr­tu, ko jih je v prej­šnjem kro­gu v Lon­do­nu Tot­ten­ham po­vo­zil s 4:1. "Ime­li smo naj­bolj­ši te­den, kar si ga lah­ko za­mi­sliš. Pro­ti Tot­ten­ha­mu smo igra­li naj­slab­še v se­zo­ni. Te­ga ne smeš igno­ri­ra­ti, de­la­ti mo­raš na tem. In toč­no to smo na­re­di­li," je de­jal nem­ški tre­ner.

Da po treh za­po­re­dnih po­ra­zih ni po­za­bi­la zma­go­va­ti, je Se­vil­la do­ka­za­la že med te­dnom v špan­skem po­ka­lu. V so­bo­to je to po­tr­di­la še v li­gi, z 2:1 pre­ma­ga­la Le­ga­nes. Wis­sam Ben Yed­der in Pa­blo Sa­ra­bia sta za­de­la za An­da­lu­zij­ce. "Upra­vi­či­li smo vlo­go fa­vo­ri­ta," je zma­go, s ka­te­ro je Se­vil­la sko­či­la na pe­to me­sto, pod­čr­tal tre­ner Edu­ar­do Be­riz­zo. "Ne­smi­sel­no se je po­sta­vi­ti v to vlo­go, če je ne po­tr­diš na igri­šču. Na do­ma­čem igri­šču smo ze­lo moč­ni in v sre­do mo­ra­mo na­da­lje­va­ti na ta Wij­nal­dum je za­del za konč­nih 3:0. vr­nil Bran­ko Oblak. Pro­ti Li­ver­poo­lu ni­ko­li ni igral: "Pro­ti kon­cu se­dem­de­se­tih sem si že­lel v An­gli­jo. A za nas sta bi­li od­pr­ti le Ni­zo­zem­ska in Nem­či­ja, dru­gam iz Ju­go­sla­vi­je ni­si mo­gel." Ta­ko se je z Dal­gli­shem uda­ril le en­krat, na sve­tov­nem pr­ven­stvu ' 74 sta Ju­go­sla­vi­ja in Škot­ska igra­li 1:1.

Če­prav sta oba re­pre­zen­tanč­no ka­ri­e­ro za­če­la tri le­ta pred tem, si je svet v Nem­či­ji bolj za­po­mnil šti­ri le­ta sta­rej­še­ga Obla­ka. Dal­gli­sh, po­zne­je re­kor­der v šte­vi­lu te­kem za Škot­sko (102) in s 30 go­li njen naj­bolj­ši stre­lec, je mo­ral do­mov po treh tek­mah. Obla­ka pa so uvr­sti­li v naj­bolj­šo enaj­ste­ri­co pr­ven­stva, če­prav je Ju­go­sla­vi­ja po pr­vem me­stu v sku­pi­ni z Bra­zi­li­jo (0:0), Škot­sko in Za­i­rom (zna­me­ni­tih 9:0, ena od treh naj­ve­čjih zmag na sve­tov­nih pr­ven­stvih) zble­de­la. "Mar­si­kaj se je do­ga­ja­lo vmes. Stav­ka­li smo za­ra­di de­nar­ja, Ti­to je pri­šel v Nem­či­jo in se po­go­var­jal z na­mi, po­tem so nam za­če­li de­li­ti de­nar, mi pa smo se raz­kro­pi­li po me­stu in po­za­bi­li na vse, še na no­go­met," se za­sme­je Oblak. na­čin," se je ozrl pro­ti tek­mi li­ge pr­va­kov s Spar­ta­kom.

Mo­skov­ča­ni so v so­bo­to iz Ro­sto­va od­ne­sli toč­ko za re­mi 2:2. Fer­nan­do in De­nis Glu­ša­kov sta za­de­la

Po­le­tje 1977: Oblak je iz Schal­ke­ja od­šel k Ba­yer­nu, Li­ver­pool je za 440 ti­soč fun­tov, kar je bil bri­tan­ski re­kord, od Cel­ti­ca ku­pil Dal­gli­sha. In za­su­kal evrop­ski no­go­met. V le­tih ' 74, ' 75, ' 76 je bil evrop­ski pr­vak Ba­yern. Li­ver­pool je le­ta 1977 pre­vzel že­zlo. In ga, če­prav je v Ham­burg pro­dal ve­li- za Spar­tak. Slo­ve­nec Žan Ma­jer je za Ro­stov od­i­gral ce­lo tek­mo in po­dal Wi­lu­s­zu za za­dnji gol na sre­ča­nju, Ma­ti­ja Bo­ben pa je ob­se­del na klo­pi. (mark) ke­ga Ke­vi­na Ke­e­ga­na, z Dal­gli­shem dr­žal še v le­tih '78, '81 in '84. "Sam je lah­ko zma­gal, kot Ke­e­gan pred njim," pra­vi Oblak, ki je z Ba­var­ci od da­leč opa­zo­val pod­vi­ge rde­čih: "V ti­stem ča­su je bi­lo v Ba­yer­nu ma­lo raz­su­lo. Ge­ne­ra­ci­ja se je za­me­nja­la, le en tu­jec je lah­ko igral, to sem bil jaz, še dva si lah­ko imel na klo­pi, ve­li­ko ka­ko­vo­stnih Nem­cev pa ni bi­lo, če­prav smo še i me­li Mül­ler­ja, Rum­me­ni­gge­ja, Sch­war­zen­bec­ka ... Ase od dru­god smo gle­da­li, ko­li­kor je pač bi­lo pre­no­sov, re­pre­zen­tanč­ne tek­me smo uje­li, klub­skih ni bi­lo, kot so da­nes, ko pre­na­ša­jo vse."

Oblak ni­ti da­nes ne pre­kla­plja po­go­sto k an­gle­ški li­gi: "Rad gle­dam Špa­ni­jo, ker je to, kar igra­jo v Bar­ce­lo­ni, vr­hu­nec no­go­me­ta, bo­lje se ne da." Si je pa ogle­dal ma­ri­bor­sko sed­mi­co s klu­bom z An­fi­el­da, kjer je Dal­gli­sh od le­ta 2013 di­rek­tor, kjer so le­tos po njem po­i­me­no­va­li tri­bu­no. "So me za­dnjič v Lju­blja­ni spra­še­va­li, kje je Ma­ri­bor­ska uli­ca 7. Ni mi bi­lo do sme­ha, ker so me v se­dem­de­se­tih vpra­ša­li, kje je Por­tu­gal­ska 8. Ker smo z Olim­pi­jo pro­ti Ben­fi­ci iz­gu­bi­li z 1:8. Ta­ki po­ra­zi bo­li­jo, da je gro­za. Am­pak iz te­ga se je tre­ba re­ši­ti. Mor­da na An­fi­el­du Ma­ri­bor­ča­ni do­bi­jo dva, tri ko­ma­de, mo­go­če pa bo ce­lo ne­od­lo­če­no, če jih bo Li­ver­pool za­ra­di pr­ve tek­me pod­ce­nje­val." An­gli­ja - 10. krog: Man­che­ster Uni­ted - Tot­ten­ham 1:0, Ar­se­nal - Swan­sea 2:1, Crystal Pa­la­ce - West Ham 2:2, Li­ver­pool - Hud­ders­fi­eld 3:0, Wat­ford - Sto­ke 0:1, West Bro­mwich - Man­che­ster Ci­ty 2:3, Bo­ur­ne­mo­uth - Chel­sea 0:1, Bri­gh­ton - So­uthamp­ton 1:1, Le­i­ce­ster - Ever­ton 2:0, Burn­ley - Newca­stle (da­nes); vr­stni red: M. Ci­ty 28 točk, M. Uni­ted 23, Tot­ten­ham 20, Chel­sea in Ar­se­nal 19, Li­ver­pool 16.

Špa­ni­ja - 10. krog: Ala­ves - Va­len­cia 1:2, Atle­ti­co Ma­drid - Vil­lar­re­al 1:1, Athle­tic Bil­bao - Bar­ce­lo­na 0:2, Se­vil­la - Le­ga­nes 2:1, Ge­ta­fe - Re­al So­ci­e­dad 2:1, Gi­ro­na - Re­al Ma­drid 2:1, Ei­bar - Le­van­te 2:2, Ma­la­ga - Cel­ta (si­no­či), Espa­nyol - Be­tis, Las Pal­mas - De­por­ti­vo (obe da­nes); vr­stni red: Bar­ce­lo­na 28 točk, Va­len­cia 24, Re­al M. in Atle­ti­co 20, Se­vil­la 19, Vil­lar­re­al in Le­ga­nes 17,

Nem­či­ja - 10. krog: Ma­inz - Ein­tra­cht 1:1, Ho­ffen­heim - Bo­rus­sia Mön­chen­glad­bach 1:3, Hert­ha - Ham­bur­ger 2:1, Schal­ke - Wolfs­burg 1:1, Ba­yer Le­ver­ku­sen - Köln 2:1, Han­no­ver - Bo­rus­sia Dort­mund 4:2, Ba­yern - Le­ip­zig 2:0, Wer­der Bre­men - Au­gs­burg 0:3, Stut­tgart - Fre­i­burg 3:0; vr­stni red: Ba­yern 23 točk, Dort­mund 20, Le­ip­zig 19, Han­no­ver 18, Schal­ke in Mön­chen­glad­bach 17. Ita­li­ja - 11. krog: Mi­lan - Ju­ven­tus 0:2, Ro­ma - Bo­lo­gna 1:0, Be­ne­ven­to - La­zio 1:5, Cro­to­ne - Fi­o­ren­ti­na 2:1, Na­po­li - Sas­su­o­lo 3:1, Sam­pdo­ria - Chi­e­vo 4:1, SPAL - Ge­noa 1:0, Udi­ne­se - Ata­lan­ta 2:1, To­ri­no - Ca­gli­a­ri (si­no­či), Hel­las - In­ter (da­nes); vr­stni red: Na­po­li 31 točk, Ju­ven­tus in La­zio 28, In­ter 26, Ro­ma 24, Sam­pdo­ria 20. Fran­ci­ja - 11. krog: PSG - Ni­ce 3:0, Bor­de­a­ux - Mo­na­co 0:2, Ca­en - Tro­yes 1:0, Di­jon - Nan­tes 1:0, Gu­in­gamp - Ami­ens 1:1, Mon­tpel­li­er - Ren­nes 0:1, Stras­bourg - An­gers 2:2, Lyon - Metz 2:0, To­u­lo­u­se - Sa­int-Eti­en­ne 0:0, Lil­le - Mar­se­il­le (si­no­či); vr­stni red: PSG 29 točk, Mo­na­co 25, Lyon 22, Nan­tes 20, Mar­se­il­lem Sa­int-Eti­en­ne in Ca­en 18.

Hr­va­ška - 14. krog: Di­na­mo - Ri­je­ka 3:1, Osi­jek - Lo­ko­mo­ti­va 3:0, Ko­priv­ni­ca - Haj­duk 0:0, Ru­deš - Ci­ba­lia 1:1, Istra - Za­pre­šić (da­nes); vr­stni red: Di­na­mo 34 točk, Osi­jek 27, Ri­je­ka in Haj­duk 25, Lo­ko­mo­ti­va 18. (šr) Re­zul­ta­ti 13. kro­ga II. SNL: Ta­bor Se­ža­na - Mu­ra 0:1, Ver­žej - Dra­va Ptuj 0:2, Bra­vo - Fu­ži­na Rav­ne 4:0, Kr­ka - Za­ri­ca Kranj 4:2, Bre­ži­ce - Naf­ta 2:3, Br­da - Ro­ga­ška 0:0, Ja­dran De­ka­ni - Ili­ri­ja 4:2, Dob - Ra­do­mlje 2:1; vr­stni red: Mu­ra 32 točk, Dra­va 28, Ra­do­mlje 27, Naf­ta 26, De­ka­ni 24, Kr­ka 20, Se­ža­na 19, Bre­ži­ce 18, Bra­vo 17, Ili­ri­ja 15, Za­ri­ca 13, Dob, Ro­ga­ška in Rav­ne po 11, Br­da 10, Ver­žej 7. (šr)

Fo­to: REUTERS

Ken­ny Dal­gli­sh je Li­ver­pool v zla­to ero spra­vil kot no­go­me­taš in ga tam za­dr­žal kot tre­ner.

Fo­to: EPA

Hi­gu­a­in je der­bi obr­nil v prid Ju­ven­tu­sa.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.