Za­ra­di ve­tra v jok

Lju­bljan­ski ma­ra­ton ge­nij­cu in ati­o­pij­ki, slo­ven­ski dr­žav­ni pr­vak na no­si­lih, 8O-le­tni­ca pa bi na ci­lju te­kla ,e kar na­prej

Vecer - - SPORT - Ž. To­ma­zi­ni: Keymer, Ba­la­ton­s­zar­s­zo 2017

e je la­ni Lju­bljan­ske­mu ma­ra­to­nu nov re­kord od­ne­sel ne­spo­ra­zum in za­ra­di te­ga tek naj­bolj­ših po na­pač­ni pro­gi, ga je to­krat od­pih­nil (pre)mo­čan ve­ter. "Ko so Ke­nij­ci vi­de­li, ka­ko pi­ha, so kar jo­ka­li," je po tek­mi de­jal zma­go­va­lec te­ka na 21 km Rok Pu­har. 14 se­kund je do no­ve­ga mej­ni­ka zmanj­ka­lo Ma­ri­u­su Ki­mu­ta­iu (2: 08: 33), tu­di naj­bolj­še­mu na le­to­šnjem rot­ter­dam­skem ma­ra­to­nu, ki pa se je kljub te­mu lah­ko ve­se­lil 30.000 evrov na­gra­de za zma­go­val­ca.

In če je mo­ški re­kord že dru­go le­to ostal ne­do­ta­knjen, je žen­ski do­pol­nil že osem let. Eti­o­pij­ka Ge­ne­mo Wo­te Sku­ko (2:27:02) je za njim za­o­sta­la za več kot pol­dru­go mi­nu­to, med­tem ko je nje­na ro­ja­ki­nja in ena iz­med glav­nih fa­vo­ri­tinj Ti­la­hun Ko­njit pro­go zgre­ši­la in se na ci­lju pre­se­ne­če­na zna­šla med pol­ma­ra­ton­ci.

Ma­ra­ton je štel tu­di za na­slov dr­žav­ne­ga pr­va­ka, te­ga sta se ve­se­li­la Ja­smi­na Pi­ta­mic Voj­ska (2:53:05) in Mi­tja Kre­vs (2:32:25). Sle­dnji mal­ce manj, saj se je na ci­lju zgru­dil, zdra­vstve­no ose­bje pa ga je od­ne­slo na no­si­lih. Ko si je opo­mo­gel, je de­jal: "Pro­ti kon­cu sem gle­dal cilj­no čr­to, ki se mi ni in ni ho­te­la pri­bli­ža­ti. Zgra­bi­li so me kr­či, mor­da za­ra­di pre­majh­ne­ga šte­vi­la pre­te­če­nih ki­lo­me­trov med pri­pra­va­mi. Za ma­ra­ton sem se od­lo­čil v za­dnjem tre­nut­ku, za­to ni­sem imel ve­li­kih pri­ča­ko­vanj. Na kon­cu se je s tr­mo le iz­šlo." Mu­ko­ma, pa ven­dar­le, je ta­ko Kre­vs v svo­ji ka­ri­e­ri osvo­jil na­slo­ve dr­žav­ne­ga pr­va­ka na raz­da­ljah od 800 me­trov vse do ma­ra­to­na.

V te­ku na 21 km sta bi­la med Slo­ven­ci naj­hi­trej­ša Pu­har (1:08:17) in Kla­ra Lju­bi (1: 22: 49), v te­ku na 10 km pa Jan Ko­kalj ( 32:21) in Ma­ru­ša Mi­šmaš (33:57).

Med te­ka­či so bi­li tu­di šte­vil­ni re­kre­a­tiv­ci vseh sta­ro­sti. Na pol­ma­ra­to­nu sta iz­sto­pa­la 80-le­tni fi­zik Ivan Bar­tol in naj­sta­rej­ša ude­le­žen­ka, 83-le­tna Ka­zi­mi­ra Lu­žnik. Pr­vi je na­sto­pil na vseh do­se­da­njih 22 pri­re­di­tvah, Lu­žni­ko­va je eno iz­pu­sti­la: "A le za­to, ker sem šla na ne­wyor­ški ma­ra­ton." Pol­na ener­gi­je na ci­lju je na­da­lje­va­la: "To­krat bi lah­ko te­kla še na­prej. Spod­bu­jal me je mož, kot jaz nje­ga vsak dan spod­bu­jam, da ho­di, star je na­mreč 95 let." Pa to ni­so vse nje­ne ak­tiv­no­sti: "Igram kla­vir in or­gle v cer­kvi, imam svoj žen­ski pev­ski zbor in še vr­ti­ček. Ro­že naj­bolj ob­ču­du­jem."

Ob­ču­do­va­nja vre­dne so tu­di šte­vil­ke ce­lo­tne pri­re­di­tve. Re­kor­dnih več kot 28.000 te­ka­čev je bi­lo pri­ja­vlje­nih na raz­lič­ne te­ke. Po be­se­dah di­rek­tor­ja Goj­ka Za­lo­kar­ja se šte­vil­ka že bli­ža kri­tič­ni me­ji, ko bo tre­ba ne­kaj spre­me­ni­ti: "Ko­li­či­na tek­mo­val­cev je po­sta­la pro­ble­ma­tič­na. Pro­stor je pre­maj­hen. Mor­da bo tre­ba pri­re­di­tev ome­ji­ti ali pa lo­či­ti 10 km in re­kre­a­ci­jo od ( pol) ma­ra­to­na."

Naj­bolj­ši slo­ven­ski ša­hi­sti so v za­dnjem ča­su v pol­nem po­go­nu. Je­se­ni se tra­di­ci­o­nal­no igra­jo vsa naj­po­memb­nej­ša tek­mo­va­nja: dr­žav­na ša­ho­vska liga, evrop­sko eki­pno pr­ven­stvo (ali olim­pi­ja­da), evrop­ski klub­ski po­kal. Le­tos se jim je v tem ter­mi­nu pri­dru­žil še sre­dnje­e­vrop­ski po­kal (ve­či­na ga po­zna pod ime­nom Mi­tro­pa po­kal). In ker prak­tič­no nih­če od naj­bolj­ših ni več po­klic­ni ša­hist, je kom­bi­ni­ra­nje med vse­mi ob­ve­znost­mi ze­lo ote­že­no.

V so­bo­to so na Kre­ti za­če­li eki­pno evrop­sko pr­ven­stvo - naj­po­memb­nej­še tek­mo­va­nje slo­ven­ske re­pre­zen­tan­ce le­tos. Med mo­ški­mi na­sto­pa 40 ekip, pri de­kle­tih osem manj, med nji­mi pa mr­go­li ve­le­moj­strov in ve­le­moj­stric, ki pred­sta­vlja­jo ve­či­no na­sto­pa­jo­čih. Na­slov pr­va­kov bra­ni­ta re­pre­zen­tan­ci iz Ru­si­je. Žen­ske so tu­di le­tos fa­vo­ri­ti­nje, pre­cej tež­je bo mo­škim, ki so na pr­ven­stvo pri­po­to­va­li brez ve­či­ne naj­bolj­ših. Slo­ven­ci in Slo­ven­ke so ran­gi­ra­ni v sre­do raz­pre­del­ni­ce, kjer jih sme­mo pri­ča­ko­va­ti tu­di ob kon­cu. Kar­ko­li več bi bil že uspeh, boj za ko­laj­ne zve­ni že kot znan­stve­na fan­ta­sti­ka.

Sep­tem­br­ski sre­dnje­e­vrop­ski po­kal naj bi se­lek­tor­jem slu­žil pred­vsem kot pri­pra­va na EP. Pa ga ni­sta pov­sem iz­ko­ri­sti­la. Mo­ški se­lek­tor Ma­tjaž Mi­kac sploh ne - na Ma­džar­sko je na­mreč po­slal dru­go eki­po, se­sta­vlje­no iz mla­dih ša­hi­stov. Ne­ka­te­ri med nji­mi že le­ta ne­u­spe­šno tr­ka­jo na vra­ta pr­ve eki­pe, ve­či­na se je že spri­ja­zni­la, da so ta vra­ta sko­raj her­me­tič­no za­pr­ta. De­ni­mo Žan To­ma­zi­ni, dva­kra­tni dr­žav­ni pr­vak, med­na­ro­dni moj­ster, ki svo­je pri­lo­žno­sti ni do­ča­kal ni­ti le­tos, ko se je na­sto­pu na evrop­skem pr­ven­stvu od­po­ve­dal si­cer stan­dar­dni re­pre­zen­tant Ju­re Bo­ri­šek. Se­lek­tor še en­krat več ni po­se­gel po mla­dih mo­čeh - ra­je je iz naf­ta­li­na po­vle­kel že pred le­ti upo­ko­je­ne­ga Du­ška Pa­va­so­vi­ča. A za­dnja je se­lek­tor­je­va, ki za svo­je od­lo­či­tve že ne­kaj let ne od­go­var­ja ni­ko­mur. Na­tanč­ne­je, od­go­var­ja stro­kov­ne­mu sve­tu pri Ša­ho­vski zve­zi Slo­ve­ni­je, ki ga vo­di – uga­ni­li ste – on sam … Pa ra­zu­mi, če lah­ko.

Po­dob­no je med de­kle­ti, kjer se­lek­tor Aljo­ša Gro­sar eki­po do­lo­ča bolj po kri­te­ri­ju "všeč­no­sti", manj pa po objek­tiv­nih me­ri­lih. Za le­tos se je v eki­po od­lo­čil po­va­bi­ti dve iz­ku­še­ni ve­le­moj­stri­ci. In če je va­bi­lo dol­go­le­tni pr­vi da­mi slo­ven­ske­ga ša­ha Ja­ni Kri­vec še ra­zu­mlji­vo, se je za­ta­kni­lo pri dru­gem, ko je po­va­bil ve­le­moj­stri­co Dar­jo Kapš na­me­sto nje­ne ko­le­gi­ce po ti­tu­li Ane Sre­br­nič. Mor­da za­to, ker je Kap­še­va čla­ni­ca uprav­ne­ga od­bo­ra pri Ša­ho­vski zve­zi? Sre­br­ni­če­va ima na­mreč viš­ji rej­ting, več od­i­gra­nih par­tij, z na­sko­kom bolj­še re­zul­ta­te. Par­ti­ja je z le­to­šnje­ga sre­dnje­e­vrop­ske­ga po­ka­la, kjer je Žan To­ma­zi­ni uspe­šno bra­nil slo­ven­ske bar­ve. Eki­pa­ma je šlo ne­ko­li­ko slab­še – v kon­ku­ren­ci de­se­tih ekip so fan­tje tur­nir kon­ča­li na osmem, de­kle­ta pa na še­stem me­stu.

1.e4 c5 2.c3

Po­te­za 2.c3 ozna­ču­je Ala­pi­no­vo va­ri­an­to v si­ci­li­jan­ski obram­bi in je ze­lo pri­lju­blje­na med slo­ven­ski­mi ša­hi­sti. Nek­daj sta z njo ble­ste­la ve­le­moj­stra Dra­žen Ser­mek in Du­ško Pa­va­so­vič, da­nes je šta­fe­to pre­vze­la mla­da gar­da.

2…Sf6

Al­ter­na­ti­va je 2…d5, s pov­sem dru­gač­ni­mi po­lo­ža­ji.

3.e5 Sd5 4.d4 cd4 5.Sf3 Sc6 6.cd4

Tu­di be­li lah­ko za­vi­je na stran – po 6.Lc4 pri­de do bolj ži­vah­ne igre, kjer so va­ri­an­te pre­a­na­li­zi­ra­ne do tri­de­se­te po­te­ze in še dlje. Žan se je od­lo­čil, da ne pre­iz­ku­ša spo­mi­na mla­de­ga Nem­ca, men­da ene­ga naj­bolj na­dar­je­nih ša­hi­stov na sve­tu. 6…d6 7.Lc4 de5

Ne­na­va­dna od­lo­či­tev, ve­či­na ve­le­moj­strov iz­be­re 6…e6, ko čr­ni tr­dno dr­ži sre­di­šče, igra pa se pra­vi­lo­ma se­li na kri­li.

8.Se5 e6 9.0– 0 Le7 10.Sf3

Be­le­mu ne di­ši me­nja­va na e5, ko se spre­me­ni kmeč­ka struk­tu­ra, pa tu­di sam ni že­lel je­ma­ti na c6. 10…0– 0 11.Sc3 Sc3?!

Me­nja­va, ki je je bil mlaj­ši od bra­tov To­ma­zi­ni go­to­vo ve­sel. Po­ve­zal bo kme­te v sre­di­šču in na­me­sto osa­mlje­ne­ga kme­ta na d4 bo od­slej sre­di­šče nad­zo­ro­val z dve­ma kme­to­ma.

12.bc3 Da5

Ta po­te­za pa je no­vost, vsaj med bolj­ši­mi ša­hi­sti. Obi­čaj­no je 12…b6. 13.Ld2 Td8 14.Te1 Lf6 15.De2

Na­pad na kra­lja va­bi be­le­ga. Lo­gič­na je ba­te­ri­ja po di­a­go­na­li b1-h7, ko bi be­li čr­ne­ga pri­si­lil v vsaj eno sla­bi­tev ( pre­mik kme­ta pred kra­ljem), na­to pa na­pa­del po osla­blje­nih po­ljih.

15…Ld7 16.Tab1 b6 17.Ld3 Se7 18.De4 Dh5?

Bolj­še bi bi­lo 18…Sg6, ko be­le­mu ni lah­ko uve­lja­vlja­ti po­bu­de. Po obram­bi z da­mo je pri­šlo do po­lo­ža­ja, ki je ob­kro­žil ša­ho­vski svet: 19.g4!

Pre­se­ne­tlji­va, a od­lo­čil­na po­te­za! Mo­ti­va sta dva: sla­bo po­sta­vlje­na da­ma na h5 in uje­ti lo­vec na f6 … 19…Dg6

19…Dh3 20.Lf1!

20.g5!

Lo­vec je ujet. Čr­ni je še ra­ču­nal na re­ši­tev s tak­tič­no igro, a je bil Bi­stri­čan pri­pra­vljen na vse sce­na­ri­je. Se­ve­da ni šlo 20.Da8??, za­ra­di 20… Dg4, ko zma­ga že čr­ni!

20…Lc6

Mla­di Ne­mec sku­ša lo­vi­ti v kal­nem. Ver­je­tno je vi­del, da bi ostal brez fi­gu­re po 20…Sf5 21.Kf1! Le7 22.Se5 in Sd7.

21.Dc6!

Pre­pro­sto in učin­ko­vi­to. Po 21… Sc6 22.Lg6 hg6 23.gf6 osta­ne be­li s fi­gu­ro pred­no­sti.

21…Dd3 22.De4!

Pre­vi­dnost nik­dar ni od­več: po 22.Db7? Sd5! in čr­ni se re­ši. 22…Dc4 23.gf6

Be­li je osvo­jil fi­gu­ro in do­bil par­ti­jo že čez ne­kaj po­tez.

23… gf6 24. Kh1 Da2 25. Df4 Sd5 26. Dh6 Kh8 27. Lg5 fg5 28. Sg5 Dc2 29.Sf7 Kg8 30.Tg1 1:0.

Fo­to: BOBO

ia­ri­us gi­mu­tai je re­kord hju­bljan­ske­ga ma­ra­to­na zgre­šil za MP se­kun­dJ

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.