Zma­go­val­ka v vo­zič­ku

Edi­na ude­le­žen­ka le­to­šnje­ga de­set­ki­lo­me­tr­ske­ga lju­bljan­ske­ga ma­ra­to­na, ki je pro­go pre­ma­ga­la v in­va­lid­skem vo­zič­ku, je Ma­ri­bor­čan­ka Šte­fka Ve­gan

Vecer - - SPOROČILA - Ljud­je in do­god­ki

Po de­se­tih ki­lo­me­trih po­ga­nja­nja ko­les vo­zič­ka je ostal od ra­hlo ne­pri­je­tnih re­či le žulj na de­sni dla­ni. Mno­go moč­nej­ši je bil ne­po­zab­ni ob­ču­tek zma­go­slav­ja, sre­če in ne­ma­lo po­no­sa. Že ob pe­tih zju­traj so s spre­mlje­val­cem iz dru­štva Son­ček od­ri­ni­li iz Ma­ri­bo­ra. Ob sed­mih je bil v Lju­blja­ni si­vi mraz. Ude­le­žen­ci ma­ra­to­na so se še­le po­ča­si zbi­ra­li, a Šte­fka Ve­gan iz Ma­ri­bo­ra je že ve­se­lo raz­mi­ga­va­la in gre­la svo­je pr­ste in dla­ni. Po­gu­mno je skri­va­la ner­vo­zo, ki je pri­šla z ne­go­to­vo­stjo. Še ni­ko­li ni so­de­lo­va­la na ma­ra­to­nu in še ni­ko­li se ni pre­mi­ka­la z in­va­lid­skim vo­zič­kom med ta­ko mno­ži­co lju­di.

Ju­li­ja pred de­se­ti­mi le­ti se je zbu­di­la in ni ču­ti­la ne rok ne nog. Še­le po me­se­cih pre­i­skav so ugo­to­vi­li, da ima bo­le­zen­sko pri­za­de­tost pe­ri­fer­nih živ­cev. Lju­bi­te­lji­ci spre­ho­dov po Po­hor­ju, smu­ča­nja in no­go­me­ta se je ži­vlje­nje po­pol­no­ma spre­me­ni­lo. "Vse­ga se mo­raš na­u­či­ti na no­vo in vse je nov iz­ziv - a to je tu­di mo­ti­va­ci­ja, saj si vsa­kič zma­go­va­lec," pra­vi ne­ver­je­tna bor­ka z ne­iz­mer­no, pre­pro­sto to­pli­no. Na za­pe­stju no­si vi­jo­lič­ni tra­kec z na­pi­som Ma­ri­bor. Ho­di na tek­me, po­sku­ša­la je tu­di že smu­ča­ti z vo­zič­kom in la­ni se je od­lo­či­la, da bo šla na ma­ra­ton. Ob bo­jih in zma­gah, ki jih je do zdaj že iz­bo­ri­la, in gle­de na cross- co­un­try tra­se, ki jih mo­ra pre­ma­go­va­ti v ur­ba­nem sre­di­šču Ma­ri­bo­ra, se zdi od­lo­či­tev sko­raj ne­kaj po­pol­no­ma obi­čaj­ne­ga. Le da ni.

"Ve­ste, vsak dan si sam se­bi ino­va­tor. Iz­ha­jaš iz te­ga, da mo­ra uspe­ti, da mo­raš naj­ti re­ši­tev za stva­ri, ki bi jih rad po­čel," opi­su­je z iz­je­mnim ži­vljenj­skim ža­rom. V če­tr­tek se je v Lju­blja­ni usta­vi­la pri ser­vi­ser­ju, da je pre­ve­ril kon­di­ci­jo vo­zič­ka, za ka­te­re­ga se je mo­ra­la bo­ri­ti le­to dni, da ga je sploh do­bi­la. "Ser­vi­ser je re­kel, da še ni sre­čal ta­ko ak­tiv­ne­ga in­va­li­da, kot sem jaz," se ve­se­lo na­smeh­ne Ma­ri­bor­čan­ka, ki je vsak dan zu­naj. Kjer je sreč­na, pra­vi. Ne po­zna ni­ko­gar, ki bi bil na vo­zič­ku in v za­do­stni kon­di­ci­ji, da bi ji lah­ko de­lal druž­bo in se sku­paj z njo ude­le­žil ma­ra­to­na. Mor­da na­sle­dnje le­to. A ona bo te­daj na po­ti pro­ti no­ve­mu ci­lju: 21 ki­lo­me­trom. "Ve­ste, da­nes je bil tak lep, lep dan. Vz­duš­je ob ste­zi je fan­ta­stič­no, ljud­je te bo­dri­jo - in to te po­že­ne na­prej. Pa še son­ce se je po­ka­za­lo!" je pri­po­ve­do­va­la manj kot uro in pol za tem, ko je star­ta­la in sa­ma, brez po­mo­či dru­gih, opra­vi­la ce­lo­tno tra­so. Le ne­ka­te­ri so se ob po­ti že­le­li fo­to­gra­fi­ra­ti z njo, se je sme­je spo­mni­la na še či­sto sve­že vti­se. Zo­pr­no je, ker je ce­sti­šče na­gnje­no in ena ro­ka de­la bolj kot dru­ga, a če imaš ri­tem, gre, je raz­la­ga­la. "Ve­ste, in­va­li­di naj­bo­lje ve­mo, kaj po­tre­bu­je­mo, za­to je naj­slab­še, ko de­la­jo stva­ri brez nas." Njen ne­ko­li­ko ve­čji in lo­gi­stič­no bolj zah­te­ven pro­jekt je, da se od­pra­vi na po­po­to­va­nje od Ma­ri­bo­ra do Ko­pra. "Če so dru­gi lah­ko pe­ša­či­li, se lah­ko jaz do tja po­ga­njam," je pre­pri­ča­na. "Da­nes v me­ni vse ža­ri. Ve­ste, to je ne­kaj, kar mo­raš do­ži­ve­ti. Te­ga ne mo­reš le gle­da­ti in ra­zu­me­ti," je de­ja­la in med vr­sti­ce skri­la iz­je­mnost po­ti, ki jo je na­re­di­la. Njen na­smeh na ci­lju je bil do­volj, da je bil vče­raj­šnji dan in 22. lju­bljan­ski ma­ra­ton osmi­šljen.

Goz­dne po­vr­ši­ne po sve­tu so se la­ni skr­či­le za naj­več do zdaj, in si­cer za po­vr­ši­no No­ve Ze­lan­di­je ozi­ro­ma za 29,7 mi­li­jo­na hek­tar­jev. Glav­ni kri­vec so pod­neb­ne spre­mem­be, za­ra­di ka­te­rih je bi­lo la­ni na pri­mer pre­cej več po­ža­rov kot le­to prej. Za­ra­di spre­memb, ki so vo­di­le v viš­je tem­pe­ra­tu­re in po­ne­kod su­šo, sta se zvi­ša­la ta­ko tve­ga­nje kot in­ten­ziv­nost goz­dnih po­ža­rov, v štu­di­ji ugo­ta­vlja or­ga­ni­za­ci­ja Glo­bal Fo­rest Watch. Moč­no vlo­go pri kr­če­nju goz­dov je imel v le­tih 2015 in 2016 vre­men­ski po­jav El Ni­no, ki je v trop­skih pre­de­lil ustva­ril su­šne po­go­je. Za­ra­di teh je iz­bruh­ni­lo več po­ža­rov. Ognje­ne sti­hi­je, ki so ter­ja­le tu­di smr­tne žr­tve, so la­ni med dru­gim pri­za­de­le Bra­zi­li­jo in In­do­ne­zi­jo, pu­sto­ši­le so tu­di na Por­tu­gal­skem. Ta se s po­ža­ri bo­ri tu­di le­tos - ta­ko kot Ka­li­for­ni­ja. Vre­men­ska na­po­ved v sli­ki za Slo­ve­ni­jo, po­ne­de­ljek, 30. ok­to­ber 2017

KA­KO BO VREME VPLIVALO NA PO­ČU­TJE:

Vz­hod son­ca: Za­hod son­ca:

Lu­ni­na me­na: (pol­na lu­na

Bi­o­me­te­o­ro­lo­ške raz­me­re bo­do ugo­dne, za­to bo­do ljud­je do­bro raz­po­lo­že­ni in pri de­lu ustre­zno osre­do­to­če­ni. Z vre­me­nom po­ve­za­nih te­žav ni pri­ča­ko­va­ti ni­ti pri kro­nič­nih bol­ni­kih. Noč ča­rov­nic v Ra­ki­ča­nu ni do­go­dek, na ka­te­rem lah­ko sre­ča­te le ča­rov­ni­ce, paj­ke in bu­če. V gra­du Ra­ki­čan se na­mreč lah­ko na tri­dnev­nem do­god­ku - ta se kon­ču­je da­nes in so ga na­slo­vi­li Ples - noč ča­rov­nic, ve­dno pa ga pri­pra­vi­jo v dneh pred no­čjo ča­rov­nic, pra­zni­kom, ki smo ga po­svo­ji­li tu­di Slo­ven­ci - ljud­je mar­si­kaj na­u­či­jo o naj­te­mnej­šem de­lu na­še zgo­do­vi­ne, sre­dnjem ve­ku. Za mlaj­še otro­ke pa v Ra­ki­ča­nu ve­dno pri­pra­vi­jo tu­di za­bav­ne ča­rov­ni­ške pred­sta­ve in šte­vil­ne ustvar­jal­ne de­lav­ni­ce iz­re­zo­va­nja buč in naj­ra­zlič­nej­ših okra­skov. (vit)

Fo­to: Srd­jan ŽIVULOVIĆ/BOBO

pu­di :e no­ge ne funk­ci­o­ni­ra­joH ma­ra­ton ni ne­pre­ma­glji­vJ Šte­fka re­gan na lju­bljan­skih uli­ca­hJ

Fo­to: REUTERS

va­ra­di pod­neb­nih spre­memb sta se zvi­ša­la ta­ko tve­ga­nje kot in­ten­ziv­nost goz­dnih po;aro­vJ

Fo­to: Vi­da TOŠ

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.