Z vr­ha le­stvi­ce nad Li­ver­pool

No­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra pre­ki­ni­li dve­le­tno su­šo v Dom­ža­lah

Vecer - - FRONT PAGE - Mar­ko Ko­va­če­vič

Dve le­ti so no­go­me­ta­ši Ma­ri­bo­ra za­man is­ka­li zma­go v Dom­ža­lah. V so­bo­to so jo le za­gra­bi­li. Der­bi 14. kro­ga pr­ve li­ge so ob Ka­mni­ški Bi­stri­ci do­bi­li z 1:0. "Odi­gra­li smo tak­tič­no zre­lo, do­bro kon­tro­li­ra­li si­tu­a­ci­jo na igri­šču. Bi­li smo vi­de­ti kot pra­va eki­pa tu­di ta­krat, ko so Dom­ža­le ime­le ini­ci­a­ti­vo. Tem­po je bil vi­sok. Uži­val sem, ko sem vi­del, da so fan­tje ze­lo za­vze­ti," je bil z igro za­do­vo­ljen tre­ner vi­jo­li­ča­stih Dar­ko Mi­la­nič.

Do 58. mi­nu­te je naj­bolj­ši stre­lec ča­kal na svo­jo pri­lo­žnost. S pri­dom jo je iz­ko­ri­stil. Ja­smin Me­ša­no­vić je po po­da­ji Di­na Ho­tića uda­ril moč­no in na­tanč­no, s po- mo­čjo preč­ke žo­go po­slal v mre­žo. Za­del je šestič v pr­vi li­gi, pr­vič kot oč­ka – mi­nu­lo ne­de­ljo je nje­go­va iz­bran­ka po­vi­la si­na. Na­pa­da­lec iz BiH je bil na­tan­čen na tre­tji tek­mi za­po­red. Se je s tem pri­bli­žal enaj­ste­ri­ci za evrop­ske tek­me? "Igra do­bro, za­de­va, kar je nu­ja za na­pa­dal­ca. Do­se­gel je fan­ta­sti­čen gol. Ze­lo bli­zu enaj­ste­ri­ce je," pred go­sto­va­njem v Li­ver­poo­lu (v sre­do ob 20.45) raz­mi­šlja Mi­la­nič.

Dom­ža­le ni­so re­sne­je ogro­zi­le ma­ri­bor­ske zma­ge. "Ve­de­li smo, da ne bo ve­li­ko pri­lo­žno­sti in da bo pr­vi gol obr­nil tek­mo v eno ali dru­go smer. Na­ša dnev­na for­ma ni bi­la naj­bolj­ša. V osnov­nih teh­nič­nih pr­vi­nah ni­smo bi­li na rav­ni, da bi lah­ko tek­mo obr­ni­li se­bi v prid," je pri­znal tre­ner Si­mon Ro­žman. Po sti­lu igre so Dom­ža­le med tek­me­ci v slo­ven­ski li­gi mor­da naj­bliž­je Li­ver­poo­lu. "Po­ve­za­ve s slo­ven­sko li­go tež­ko naj­dem, kljub te­mu da nam je to­krat na­spro­ti sta­lo mo­štvo z ze­lo iz­de­la­nim, hi­trim, di­na­mič­nim na­či­nom igre. V li­gi pr­va­kov pa je z vsa­ko majh­no na­pa­ko, vsa­kim n od na­pa­ke že hu­dič," opo­zar­ja Mi­la­nič.

Dru­gič za­po­red ma­ri­bor­ska obram­ba slo­ven­skim na­spro­tni­kom ni do­vo­li­la za­det­ka, na za­dnjih šti­rih tek­mah je mo­ral Ja­smin Han­da­no­vić le en­krat po žo­go v svo­jo mre­žo. V li­gi pr­va­kov je dru­ga­če. Na zgolj treh tek­mah so slo­ven­ski pr­va­ki do­bi­li enajst go­lov. "Sre­di­na tek­ma bo naj­ver­je­tne­je naj­tež­ja v tej se­zo­ni. Ver­ja­mem pa, da bo­mo odi­gra­li bolj­še, kot smo v Ma­ri­bo­ru. Zma­ga v Dom­ža­lah nam da­je do­da­tno sa­mo­za­vest, upa­nje, da lah­ko tu­di v li­gi pr­va­kov na­re­di­mo več," pra­vi boč­ni bra­ni­lec Mar­tin Mi­lec. Se bo tre­ner po sed­mih bo­le­čih lek­ci­jah v Ljud­skem vr­tu Li­ver­poo­lu na An­fi­el­du zo­per­sta­vil na dru­ga­čen na­čin, mor­da s pe­ti­mi bra­nil­ci? "Rad imam av­to­ma­tiz­me v igri, kjer igral­ci pod­za­ve­stno ve­do, kaj mo­ra­jo na­re­di­ti. To je v ' fuz­ba­lu' ključ­no. Ne pra­vim, da ne bo­mo igra­li s pe­ti­mi bra­nil­ci, v vsa­kem tre­nut­ku bo­mo igra­li s pe­ti­mi. Ali se bo spu­ščal kril­ni ve­zist ali pa jaz," se je za­sme­jal Mi­la­nič.

Z Mar­ti­nom Mil­cem je Ma­ri­bor do­bil moč­no orož­je na de­sni stra­ni obram­be, a 26-le­tnik v svo­ji igri po­go­sto ni­ha. Tre­ner se stri­nja s to ugo­to­vi­tvi­jo: "Ze­lo za­do­vo­ljen sem, da ga je di­rek­tor pri­pe­ljal. Res pa je, da od nje­ga pri­ča­ku­jem igro, ki jo je po­ka­zal v pr­vem pol­ča­su pro­ti Dom­ža­lam, na či­sto vsa­ki tek­mi." "Pri­znam, da mi je tež­je, ker ni­sem na­re­dil pra­vih pri­prav, na­to pa v dveh me­se­cih od­i­gral 15 te­kem. Vse se je na­bra­lo, no­ge so ma­lo tež­je, a de­lam vse, da bi ostal zdrav, tr­do tre­ni­ram, da bi bil do­ber tu­di na tek­mah. Dru­ge­ga mi ne pre­o­sta­ne," se za­ve­da tu­di Mi­lec. No, na igri­šču ga je tež­ko zgre­ši­ti. V Ljud­ski vrt se je po­le­ti vr­nil z no­vo pri­če­sko. Pred tek­mo z Li­ver­poo­lom je spet obi­skal fri­zer­ja, po­bar­val la­se. "Oči­tno ta fri­z­u­ra pri­na­ša sre­čo, dva­krat za­po­red smo zma­ga­li. Za­kaj ne bi spet v sre­do?" se je za­re­žal sve­tlo­la­si no­go­me­taš iz Po­do­ve pri Ra­čah.

"Oči­tno ta fri­z­u­ra pri­na­ša sre­čo, dva­krat za­po­red smo zma­ga­li"

Fo­to: Igor NAPAST

Ja­smin Me­ša­no­vić je v Dom­ža­lah za­del šestič v slo­ven­ski li­gi, pr­vič kot oč­ka.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.