Katalonija od re­fe­ren­du­ma do raz­gla­si­tve ne­od­vi­sno­sti

Vecer - - V ŽARIŠČU -

1. ok­to­ber

Re­fe­ren­dum o ne­od­vi­sno­sti Ka­ta­lo­ni­je je za­zna­mo­va­lo na­si­lje, vla­da v Ma­dri­du pa ga je raz­gla­si­la za ne­za­ko­ni­te­ga.

3. ok­to­ber

V Bar­ce­lo­ni je pro­te­sti­ra­lo

700.000 lju­di.

Kralj Fi­lip VI. je kri­ti­zi­ral "ne­od­go­vor­no rav­na­nje" ka­ta­lon­skih vo­di­te­ljev.

5. ok­to­ber

Več pod­je­tij in bank je pre­se­li­lo svoj se­dež iz Ka­ta­lo­ni­je.

6. ok­to­ber

Po ura­dnih re­zul­ta­tih je za ka­ta­lon­sko ne­od­vi­snost gla­so­va­lo

90,18 % vo­liv­cev. 8. ok­to­ber

Uli­ce Bar­ce­lo­ne je pre­pla­vi­lo na sto ti­so­če lju­di, da bi pod­pr­li špan­sko eno­tnost.

10. ok­to­ber

Ka­ta­lon­ski pre­mi­er Car­les Pu­ig­de­mont je de­jal, da Katalonija mo­ra po­sta­ti "ne­od­vi­sna dr­ža­va", ven­dar je "za­ča­sno od­lo­žil" raz­gla­si­tev ne­od­vi­sno­sti, ki jo je tik pred tem pod­pi­sal.

11. ok­to­ber

Špan­ski pre­mi­er Ma­ri­a­no Ra­joy je za­gro­zil z uki­ni­tvi­jo ka­ta­lon­ske ne­od­vi­sno­sti.

16. ok­to­ber

Po­li­ci­ja je are­ti­ra­la dva vo­di­te­lja ka­ta­lon­skih se­pa­ra­ti­stič­nih or­ga­ni­za­cij.

17. ok­to­ber

V Bar­ce­lo­ni je pro­ti are­ta­ci­jam pro­te­sti­ra­lo 200.000 lju­di.

19. ok­to­ber

ez­te­kel se je ul­ti­mat, ki ga je ,pan­ski pre­mi­er na­j­oy po­sta­vil lu­ig­de­mon­tu za po­ja­sni­tev ka­ta­lon­skih na­merJ

21. ok­to­ber

Bar­ce­lon­ske uli­ce je pre­pla­vi­lo oko­li

500.000 pro­te­stni­kov,

ki so zah­te­va­li ne­od­vi­sno­stJ ga­ta­lon­ski par­la­ment je na gla­so­va­nju pod­prl re­so­lu­ci­jo, ki pred­vi­de­va raz­gla­si­tev ga­ta­lo­ni­je za ne­od­vi­sno re­pu­bli­ko, ,pan­ski se­nat pa je na­to iz­gla­so­val za:asni od­vzem av­to­no­mi­je ga­ta­lo­ni­jiJ rla­da v Ma­dri­du pod vod­stvom Ma­ri­a­na na­j­o­ya je na­po­ve­da­la raz­pu­sti­tev ka­ta­lon­ske­ga par­la­men­ta in raz­pis no­vih re­gi­o­nal­nih vo­li­tev za 21J de­cem­be­rJ

27. ok­to­ber

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.