Toč­ka ni ne­u­speh

Olim­pi­ja na vr­hu uje­la Ma­ri­bor, ni ga pa pre­hi­te­la

Vecer - - SPORT -

Le za en dan je Ma­ri­bor na vr­hu pr­ve li­ge po­be­gnil Olim­pi­ji. Lju­bljan­ča­ni so vče­raj uje­li ri­va­le, ni­so pa jih pre­hi­te­li. Iz Ve­le­nja so se vr­ni­li z re­mi­jem brez go­lov. Olim­pi­ja sta­ti­stič­ne pre­mo­či (62:38 v po­se­sti žo­ge, 13:6 v stre­lih) ni spre­me­ni­la v zma­go. "Ni­sem za­do­vo­ljen, iz­gu­bi­li smo dve toč­ki, a ne mo­reš ve­dno zma­go­va­ti. Odi­gra­li smo so­li­dno, ni­smo pa bi­li pra­vi v za­ključ­ku," je po če­tr­tem re­mi­ju v se­zo­ni de­jal tre­ner zma­jev Igor Bi­ščan. "Re­zul­tat je re­a­len. Ne eni ne dru­gi si ni­smo ustva­ri­li iz­ra­zi­tih pri­lo­žno­sti, ve­ter je one­mo­go­čal tek­mo, a na obeh stra­neh je bi­lo ve­li­ko že­lje. Toč­ka pro­ti Olim­pi­ji ni ne­u­speh," pa je po dvo­bo­ju s svo­jim nek­da­njim mo­štvom za­klju­čil tre­ner Ru­dar­ja Ma­ri­jan Pu­šnik.

Po treh zma­gah v po­ka­lu je tre­ner Du­šan Ko­sič le do­ča­kal pr­ve­nec tu­di v dr­žav­nem pr­ven­stvu. Ce­lje je zma­go z 2:0 v Kra­nju uje­lo v dru­gem pol­ča­su. Lu­ka Žin­ko je iz­ko­ri­stil enajst­me­trov­ko, konč­ni re­zul­tat pa je s stre­lom z gla­vo po­sta­vil Lo­vro Cvek.

Dol­go se je An­ka­ra­nu na­smi­ha­la dru­ga zma­ga v pr­vi li­gi. Do 93. mi­nu­te so Pri­mor­ci v "do­ma­čem" Dra­vo­gra­du pro­ti Kr­ške­mu vo­di­li z go­lom Mi­ho­vi­la Kla­pa­na z enaj­stih me­trov. Glo­bo­ko v so­dni­škem po­dalj­šku je Kr­ča­ne z iz­e­na­če­njem raz­ve­se­lil Leo Ejup. "Ža­lo­stno je, da do­biš tak gol na kon­cu. Ne­od­go­vor­no smo pu­sti­li, da se žo­ga od­bi­je na­spro­tni­ku na no­go," je opi­sal tre­ner An­ka­ra­na Vla­do Ba­džim.

V za­dnji tek­mi kro­ga je Go­ri­ca od­ne­sla tri toč­ke iz Ki­dri­če­ve­ga. V pr­vem pol­ča­su sta za­de­la Ma­ti­ja Ška­ra­bot in Ri­fet Ka­pić, ki je iz­ko­ri­stil enajst­me­trov­ko. Sle­dnji je v dru­gem pol­ča­su po­tr­dil zma­go Pri­mor­cev s 3:0. (šr)

Fo­to: Igor NAPAST

Kna­pi in zma­ji so se raz­šli brez go­lov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.