Di­na­mo po­to­pil Ri­je­ko

Po po­ra­zu v Za­gre­bu Ma­tja­ža Ke­ka od vr­ha le­stvi­ce lo­či že de­vet točk

Vecer - - SPORT -

Va­ro­van­ci Ma­tja­ža Ke­ka so v hr­va­škem pr­ven­stvu do­ži­ve­li tre­tji za­po­re­dni po­raz. No­go­me­ta­ši Ri­je­ke so v der­bi­ju 14. kro­ga iz­gu­bi­li na Ma­ksi­mi­ru pro­ti Di­na­mu z 1:3. Re­ča­ni so bolj­še za­če­li, že v de­ve­ti mi­nu­ti so po­ve­dli po za­slu­gi za­det­ka Aco­stya. Di­na­mo je na­to pri­ti­snil pro­ti vra­tom go­stov, vzpo­sta­vil rav­no­tež­je in dvaj­set mi­nut po pre­je­tem go­lu iz­e­na­čil z za­det­kom Ni­ko­le Mo­ra. Po pre­mo­ru so go­sti­te­lji, ki so igra­li brez Pe­tra Sto­ja­no­vića - nek­da­nji bra­ni­lec Ma­ri­bo­ra za­ra­di kar­to­nov ni smel igra­ti - še dva­krat za­de­li, stre­lec obeh go­lov za pre­pri­člji­vo zma­go Za­greb­ča­nov 3:1 pa je bil Su­da­ni.

Nek­da­nji se­lek­tor slo­ven­ske re­pre­zen­tan­ce Ma­tjaž Kek, ki so ga po od­ho­du Sreč­ka Ka­tan­ca ome­nja- li kot ene­ga od kan­di­da­tov za nje­go­ve­ga na­sle­dni­ka, je pri­znal, da je bi­la eki­pa iz Ma­ksi­mi­ra to­krat bolj­ša. "Tek­ma je bi­la do­bra, ži­vah­na, tu­di so­je­nje je bi­lo do­bro. Di­na­mo je za­slu­že­no zma­gal. Ime­li smo pre­več te­žav. Si­cer smo tek­mo do­bro za­če­li, a po­ko­pa­le so nas in­di­vi­du­al­ne na­pa­ke."

Po tek­mi je Kek, ki je ro­ja­ka Ma­ti­ca Čr­ni­ca v igro po­slal v 61. mi­nu­ti, lah­ko Di­na­mu le če­sti­tal za zma­go. Hr­va­ški se­rij­ski pr­vak, ki mu je na­slov v mi­nu­li se­zo­ni iz­ma­kni­la prav Ri­je­ka, ima de­vet točk pred­no­sti pred eki­po z Ru­je­vi­ce. Za ma­ri­bor­ske­ga stro­kov­nja­ka na kr­mi­lu Ri­je­ke zdaj sploh ni po­memb­no, ka­kšna je raz­li­ka na pr­ven­stve­ni le­stvi­ci. Pra­vi, da mo­ra­jo pred­vsem raz­mi­šlja­ti o se­bi in pri­zna­va, da je ve­li­ki tek­mec za­slu­že­no na pr­vem me­stu v hr­va­škem pr­ven­stvu. (šr)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.