Voj­na, ne pri­ja­telj­ska tek­ma

Hr­va­ška ro­ko­me­tna re­pre­zen­tan­ca te­sno, z 21:20 (9:11) do­bi­la pri­pra­vljal­no tek­mo s Slo­ve­ni­jo

Vecer - - SPORT - Bo­jan Ba­u­man

"Ve­sel sem, da smo še raz­ši­ri­li ba­zo ro­ko­me­ta­šev, ki lah­ko igra­jo za re­pre­zen­tan­co"

Po če­trt­ko­vi pr­vi "pri­ja­telj­ski" tek­mi slo­ven­skih in hr­va­ških ro­ko­me­ta­šev v Sto­ži­cah so si bi­li igral­ci edi­ni: "Hva­la bo­gu, da je mi­ni­lo brez po­škodb". Pa žal ni bi­lo ta­ko. V že ta­ko zde­set­ka­ni slo­ven­ski vr­sti so osta­li brez dveh ro­ko­me­ta­šev: Ži­ga Mla­kar, naj­bolj­ši po­sa­me­znik pr­ve tek­me, je iz­e­na­ču­jo­či gol za toč­ko Slo­ve­ni­je na po­lo­ža­ju de­sne­ga zu­na­nje­ga do­se­gel že z zlo­mlje­no dlan­sko ko­stjo in ga na po­vra­tni tek­mi se­ve­da ni bi­lo. Po­ško­do­va­ni prst je na po­či­tek po­slal tu­di Ni­ka He­ni­gma­na.

Na tek­mo v Za­greb so Slo­ven­ci za­to od­po­to­va­li še do­da­tno osla­blje­ni. A jih v dvo­ra­ni Are­na, kjer so ime­li v so­bo­to ge­ne­ral­ko za evrop­sko pr­ven­stvo ja­nu­ar­ja pri­ho­dnje le­to, to ni za­u­sta­vi­lo. Na me­sto le­ve­ga zu­na­nje­ga na­pa­dal­ca se je spet pre­se­lil Mar­ko Bez­jak, v vlo­gi de­sne­ga zu­na­nje­ga je tek­mo za­čel Blaž Janc, kri­lo. Se­lek­tor Ve­se­lin Vu­jo­vić je mo­ral ka­sne­je v igro po­sla­ti Ju­re­ta Do­len­ca, ki ga pri­ho­dnji te­den ča­ka ope­ra­ci­ja me­ni­sku­sa. V so­bo­to je srečanje kon­čal kot naj­u­spe­šnej­ši stre­lec - z osmi­mi go­li. "Ze­lo do­bra tek­ma, če­prav se je po­zna­lo, da smo igra­li dva dvo­bo­ja v treh dneh, za­ra­di če­sar je mal­ce pa­dla agre­siv­nost, v na­pa­du pa je bi­lo ču­ti­ti ne­kaj utru­je­no­sti. Ško­da le, da je ni­smo uspe­li za­klju­či­ti z vsaj eno zma­go. A to ni­ti ni naj­po­memb­ne­je," je po sre­ča­nju raz­mi­šljal Do­le­nec.

V pr­vem pol­ča­su so voz si­cer še na­prej vle­kli hr­va­ški ro­ko­me­ta­ši, med­tem ko je na­da­lje­va­nje pri­pa­dlo Slo­ven­cem. V raz­bur­lji­vi konč­ni­ci so bi­li zo­pet za za­de­tek bolj­ši do­ma­či­ni, ki so zma­ga­li z niz­kim re­zul­ta­tom 21:20. "Hr­va­ti so bi­li fa­vo­ri­ti, a mi smo ime­li nad­zor nad igro, bi­li iz­je­mno bor­be­ni in ime­li čvr­stost, med­tem ko nam je v ključ­nih tre­nut­kih mor­da zmanj­ka­lo ne­kaj sre­če, pa tu­di vra­tar­ja ni­sta ime­la svo­je­ga dne. Ve­sel sem, da smo še raz­ši­ri­li ba­zo ro­ko­me­ta­šev, ki lah­ko igra­jo za re­pre­zen­tan­co," je po dru­gem te­stu s Hr­va­ti de­jal Ve­se­lin Vu­jo­vić.

Na tek­mi zo­pet ni šlo brez gro­bo­sti. Z rde­či­ma kar­to­no­ma sta na tri­bu­ni kon­ča­la Blaž Bla­go­t­in­šek in Igor Ža­bič. Ena­ko ka­zen bi so­dni­ka zlah­ka pri­so­di­la tu­di ka­te­re­mu od obramb­nih igral­cev Hr­va­ške, a se to ni zgo­di­lo. "To je bi­lo vse dru­go kot pri­ja­telj­ska tek­ma. To je bi­la voj­na, a Slo­ven­ci so tak pri­stop na­ka­za­li že v Lju­blja­ni. Žal mi je, da se igra na tak na­čin," je do­god­ke na igri­šču ko­men­ti­ral hr­va­ški se­lek­tor Li­no Čer­var.

Fo­to: Ro­bert BALEN

Mi­ha Za­ra­bec je bil v so­bo­to zno­va eden ključ­nih slo­ven­skih ro­ko­me­ta­šev.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.