S su­mlji­vim de­nar­jem na vo­li­tve

Lred­se­dnik oDo Ja­nez Jan­ša se je vče­raj od­zval na raz­kri­tje o su­mlji­vem po­so­ji­lu stran­ki

Vecer - - FRONT PAGE - Kri­sti­na Bo­žič, Blaž Pet­ko­vič No­tar brez ko­men­tar­ja Na­pa­ko naj pri­zna­jo, de­nar pa vr­ne­jo

Po­so­ji­lo­da­jal­ko sem pr­vič sre­čal ob pod­pi­su po­god­be; po­tre­bu­je­mo de­nar za vo­li­tve, dr­žav­nozbor­ske in lo­kal­ne, se je pred­se­dnik naj­ve­čje opo­zi­cij­ske stran­ke SDS Ja­nez Jan­ša vče­raj od­zval na Ve­če­ro­vo po­ro­ča­nje, da si je nje­go­va stran­ka ko­nec lan­ske­ga le­ta na ne­na­va­den na­čin spo­so­di­la 450.000 evrov. Kot smo po­ro­ča­li, si po­so­ji­la po iz­re­dno niz­ki obre­stni me­ri ni ure­di­la pri ka­te­ri od bank, tem­več je to sto­ri­la pri 32- le­tni Di­ja­ni Đuđić, ki si­cer pri­ha­ja iz Pri­je­dor­ja v Re­pu­bli­ki srb­ski, pri če­mer je ne­na­va­dno tu­di sla­bo za­va­ro­va­nje po­so­ji­la, kar mor­da na­ka­zu­je na to, da Đuđiće­va pri tem po­slu ni ime­la eko­nom­ske­ga in­te­re­sa. A to ni edi­na ne­na­va­dnost ome­nje­na po­so­ji­la, za­de­va bi lah­ko bi­la po mne­nju pred­se­dni­ka ra­čun­ske­ga so­di­šča To­ma­ža Ve­se­la tu­di ne­za­ko­ni­ta. "Lah­ko se od­lo­či­mo za pred­ho­dno po­i­zved­bo, in to na­me­ra­va­mo sto­ri­ti," je Ve­sel po­ja­snil, da bo­do od stran­ke SDS po­sku­ša­li do­bi­ti ta­ko vso do­ku­men­ta­ci­jo kot po­ja­sni­la o po­so­ji­lu v vre­dno­sti 450.000 evrov. Pri tem na ra­čun­skem so­di­šču po­u­dar­ja­jo, da bo­do pre­ve­ri­li pred­vsem, ka­kšna je de­jan­ska vse­bi­na po­so­jil­ne po­god­be. "Ali gre v kon­kre­tnem pri­me­ru to­rej za po­so­jil­no po­god­bo, ki moč­no pre­se­ga za­kon­sko do­vo­lje­no vi­ši­no po­so­ji­la, ali pa gre za po­god­bo, ki ima dru­ga­čen prav­no-po­slov­ni na­men – de­ni­mo pre­nos la­stni­ške­ga de­le­ža," je de­jal Ve­sel.

Vi­ši­na po­so­ji­la, ki ga stran­ki po­so­di fi­zič­na ose­ba, po za­ko­no­da­ji na­mreč ne sme pre­se­ga­ti de­set­kra­tni­ka bru­to pov­preč­ne pla­če, to pa v tem kon­kre­tnem pri­me­ru zna­ša oko­li 15.800 evrov le­tno, je še po­ja­snil va­ruh jav­nih fi­nanc. Stran­ka SDS si je iz­po­so­di­la sko­raj 30-kra­tnik te­ga zne­ska. Za­gro­že­na glo­ba za po­so­ji­lo, ki je v na­spro­tju z za­ko­nom, je za po­li­tič­no stran­ko od 4200 do 21.000 evrov, za od­go­vor­no ose­bo stran­ke pa do 900 evrov. Ka­zen za fi­zič­no ose­bo, ki da po­so­ji­lo v na­spro­tju z za­ko­nom, je od 600 do 1200 evrov.

"Nam so prav­ni­ki ( v po­slan­ski sku­pi­ni, op. a.) po­ja­sni­li, da je ome­ji­tev gle­de vso­te po­so­ji­la, ki ga stran­ke lah­ko na­ja­me­jo pri fi­zič­nih ose­bah, ra­ču­na­na dru­ga­če. Gre za raz­lič­na tol­ma­če­nja," se je vče­raj bra­nil pr­vak SDS in ome­nil zne­sek 172.000 evrov na le­to, za­ra­di če­sar so tu­di po­so­ji­lo raz­bi­li na tri manj­še de­le. Ob tem je do­dal, da je bi­la po­god­ba skle­nje­na pri no­tar­ju Jo­že­tu Si­ko­šku, ki po nje­go­vem mne­nju tu­di od­go­var­ja za za­ko­ni­tost po­god- be. "Če bo pri­stoj­na in­sti­tu­ci­ja pre­so­di­la, da je ta vso­ta pre­ve­li­ka, bo­mo osta­lo vr­ni­li. Če bo pre­so­di­la, da je stran­ka na­re­di­la pre­kr­šek, bo­mo ka­zen pla­ča­li," je še na­po­ve­dal Jan­ša.

No­tar Jo­že Si­ko­šek je na na­še vpra­ša­nje, ali je rav­nal v skla­du z za­kon­ski­mi ob­ve­za­mi za pre­pre­če­va­nje pra­nja de­nar­ja in gle­de fi­nan­ci­ra­nja strank, od­go­vo­ril, da "vsa­kr­šno po­ja­snje­va­nje prav­ne­ga po­sla se­ga v po­lje za­u­pno­sti med no­tar­jem in stran­ko", da je kot "no­tar dol­žan va­ro­va­ti za­u­pnost strank" in nam za­to ne mo­re od­go­vo­ri­ti. Tu­di stro­kov­njak za vo­lil­no pra­vo z ma­ri­bor­ske prav­ne fa­kul­te­te prof. Ju­rij To­plak je pre­pri­čan, da je ome­ji­tev vi­ši­ne po­so­ji­la, ki ga lah­ko fi­zič­na ose­ba po­so­di po­li­tič­ni stran­ki, de­set­kra­tnik pov­preč­ne me­seč­ne pla­če. Spo­mnil je, da je do se­daj v Slo­ve­ni­ji pri­ha­ja­lo pred­vsem do pre­ko­ra­či­tev do­vo­lje­nih do­na­cij. Za­to je

za­kon z ome­ji­tvi­jo vi­ši­ne po­so­ji­la fi­zič­nih oseb že­lel pre­pre­či­ti prav zlo­ra­bo po­so­jil, saj so ne­ka­te­ri do­na­tor­ji na­ka­zo­va­li viš­je od do­vo­lje­nih vsot, a so jih ozna­či­li za po­so­ji­lo – te­ga pa na­to po­li­tič­ni stran­ki ni bi­lo tre­ba ni­ko­li vr­ni­ti.

"Ker se je kr­ši­tev za­ko­na raz­kri­la že pred vo­li­tva­mi, bi bi­lo naj­bo­lje, da se po­god­ba raz­ve­lja­vi in de­nar vr­ne," je pre­pri­čan To­plak in do­da, da bi bi­lo naj­bolj po­šte­no, da bi SDS, če je šlo res za na­pač­no ra­zu­me­va­nje za­ko­no­da­je, na­pa­ko pri­zna­la in de­nar vr­ni­la. "Po­dob­ne kr­ši­tve so lah­ko si­cer ka­zno­va­ne mno­go hu­je. Iz tu­ji­ne po­zna­mo pri­me­re, ko so za­ra­di ne­za­ko­ni­to fi­nan­ci­ra­nih kam­panj raz­ve­lja­vlja­li vo­li­tve ali od­vze­li se­de­že iz­vo­lje­nim po­li­ti­kom,“je po­ja­snil član evrop­ske­ga zdru­že­nja za vo­lil­no pra­vo. "Ve­mo pa, da je od­nos dol­žnik–upnik ve­dno pro­ble­ma­tič­no raz­mer­je. Še po­se­bej v po­li­ti­ki. Po­go­sto­krat na­mreč po­me­ni, da se po vo­li­tvah uslu­ga vra­ča ne v de­nar­ju, am­pak tu­di na dru­ga­čen na­čin.“Na na­še raz­kri­tje so se vče­raj ne­mu­do­ma od­zva­li tu­di v Tran­spa­ren­cy In­ter­na­ti­o­nal Slo­ve­ni­ja, ki je del naj­ve­čje med­na­ro­dne mre­že ne­vla­dnih or­ga­ni­za­cij za boj pro­ti ko­rup­ci­ji. Opo­zo­ri­li so, da vse kr­ši­tve za­ko­no­da­je, še po­seb­no par­la­men­tar­nih strank, "ne­ga­tiv­no vpli­va­jo na za­u­pa­nje dr­ža­vlja­nov v po­li­ti­ko in jav­ne in­sti­tu­ci­je, ki je v Slo­ve­ni­ji že ta­ko pri dnu Evrop­ske uni­je". Vid Do­ria, pred­se­dnik Tran­spa­ren­cy In­ter­na­ti­o­nal Slo­ve­ni­je, pra­vi, da so prav za­to že več­krat "po­zva­li, da bi mo­ra­le bi­ti finance strank bolj tran­spa­ren­tne in po­go­ste­je nad­zo­ro­va­ne". Pre­pri­ča­ni so na­mreč, da je po­so­ji­lo, ki ga je pri­do­bi­la SDS, v ne­sklad­ju z za­ko­no­da­jo. "Če je stran­ka skle­ni­la po­god­bo v vi­ši­ni več sto ti­soč evrov, ne vi­di­mo dru­ge mo­žno­sti, kot da ra­čun­sko so­di­šče pre­po­zna to po­god­bo kot ne­za­ko­ni­to; ne­za­ko­ni­to spo­so­je­na sred­stva pa bi mo­ra­la stran­ka skla­dno z za­ko­nom na­ka­za­ti v hu­ma­ni­tar­ne na­me­ne," je še po­ve­dal Do­ria.

KPK "stvar­no ne­pri­stoj­na"

Z vpra­ša­nji smo se obr­ni­li tu­di na Ko­mi­si­jo za pre­pre­če­va­nje ko­rup­ci­je (KPK), ki lah­ko ra­čun­ske­mu so­di­šču pre­dla­ga, naj opra­vi re­vi­zi­jo po­slo­va­nja po­li­tič­ne stran­ke. Vpra­ša­li smo jih, ali so o rav­na­njih SDS ob­ve­šče­ni in ali o njih vo­di­jo ka­kšne po­stop­ke. Od­go­vo­ri­li so nam, da KPK "pre­i­ska­ve, ki bi se na­na­ša­la na ome­nje­no te­ma­ti­ko, ne vo­di". Hkra­ti pa so po­ja­sni­li, da je nad­zor­ni or­gan za fi­nan­ci­ra­nje po­li­tič­nih strank ra­čun­sko so­di­šče in da sa­mi oce­nju­je­jo, da je v tem pri­me­ru KPK za raz­i­sko­va­nje fi­nanč­nih sred­stev, s ka­te­ri­mi raz­po­la­ga po­li­tič­na stran­ka, "stvar­no ne­pri­stoj­na".

Fo­to: BOBO

Ja­nez Jan­ša je vče­raj po­ja­snje­val, za­kaj stran­ka ni na­je­la kre­di­ta pri ban­ki.

Ju­rij To­plak, stro­kov­njak za vo­lil­no

pra­vo: Po­go­sto­krat se po vo­li­tvah uslu­ga vra­ča ne v de­nar­ju, am­pak dru­ga­če.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.