Var­če­va­li bi pri otro­cih tu­jih de­lav­cev

Otro­ške do­dat­ke za mi­gran­te na­me­ra­va­jo v Av­stri­ji zni­ža­ti in pri­var­če­va­ti oko­li sto mi­li­jo­nov evrov. Slo­ven­ski de­lav­ci naj bi do­bi­li za 15 od­stot­kov manj

Vecer - - V ŽARIŠČU - Uni­ver­zal­na pra­vi­ca do otro­ške­ga do­dat­ka Po pra­vi­co na evrop­sko so­di­šče

Do zdaj so de­lav­ci mi­gran­ti pre­je­ma­li otro­ške do­dat­ke po ve­ljav­ni av­strij­ski za­ko­no­da­ji, to­rej vsi, ki ima­jo otro­ke mlaj­še od 24 let, če se še šo­la­jo. Pri so­se­dih je na­mreč pra­vi­ca do otro­ške­ga do­dat­ka uni­ver­zal­na, kar po­me­ni, da ga v ena­ki vi­ši­ni do­bi­jo vsi otro­ci, ne gle­de na do­hod­ke in pre­mo­že­nje dru­ži­ne. Zne­ski so do­lo­če­ni gle­de na sta­rost otro­ka in zna­ša­jo od roj­stva na­prej me­seč­no naj­manj 111,80 evra in 162 evrov za otro­ke, sta­rej­še od 19 let. Ob tem so mo­žni še do­dat­ki, vi­ši­na ka­te­rih je od­vi­sna od šte­vi­la otrok v dru­ži­ni. Vsak otrok po­leg otro­ške­ga do­dat­ka ob vsto­pu v osnov­no šo­lo do­bi tu­di 100 evrov za na­kup šol­skih po­treb­ščin.

Z na­čr­to­va­nim zni­ža­njem otro­ških do­dat­kov za de­lav­ce mi­gran­te bi Av­stri­ja lah­ko pri­var­če­va­la oko­li sto mi­li­jo­nov evrov le­tno, so iz­ra- ču­na­li v vla­da­jo­či Ljud­ski stran­ki (ÖVP), ki je sku­paj s ko­a­li­cij­ski­mi so­ci­al­de­mo­kra­ti (SPÖ) tu­di po­bu­dni­ca spre­memb za­ko­no­da­je. Av­stri­ja je le­ta 2015 po po­dat­kih tam­kaj­šnje­ga mi­ni­str­stva za dru­ži­no za vse otro­ške do­dat­ke na­me­ni­la sla­bih 3,4 mi­li­jar­de evrov, od te­ga za oko­li 122.000 otrok de­lav­cev mi­gran­tov 249 mi­li­jo­nov evrov. Naj­več de­nar­ja za otro­ške do­dat­ke je bi­lo na­ka­za­ne­ga na Ma­džar­sko - 64,7 mi­li­jo­na evrov. Sle­di­jo Slo­va­ška z 59,7 mi­li­jo­na evrov, Polj­ska s 37,3 mi­li­jo­na, Ro­mu­ni­ja s 27,4 mi­li­jo­na ter Če­ška in Slo­ve­ni­ja, v vsa­ko je bi­lo na­ka­za­nih za 17,4 mi­li­jo­na evrov otro­ških do­dat­kov.

Ne­ka­te­ri do­bi­va­jo zgolj raz­li­ko med otro­škim do­dat­kom, ki ga pre­je­ma­jo v Slo­ve­ni­ji ozi­ro­ma ki jim pri­pa­da v dr­ža­vi, kjer otro­ci ži­vi­jo, in vi­ši­no otro­ške­ga do­dat­ka, do ka­te­re­ga bi bi­li upra­vi­če­ni v Av­stri­ji. Ve­či­na de­lav­cev mi­gran­tov, pra­vi Ivec, do otro­ške­ga do­dat­ka v Slo­ve- ni­ji sploh ni upra­vi­če­na. "Tu­di mo­ji otro­ci ga v Slo­ve­ni­ji ne do­bi­va­jo, ker otro­ški do­da­tek pri nas ne pri­pa­da vsem dru­ži­nam, am­pak je od­vi­sen od vi­ši­ne do­hod­kov, upo­šte­va­jo pa se tu­di pri­hran­ki in pre­mo­že­nje dru­ži­ne za raz­li­ko v Av­stri­ji," pra­vi Ivec. Ma­rio Fe­ko­nja, zdaj­šnji pred­se­dnik SDMS, je pre­pri­čan, da bo av­strij­ski par­la­ment ta za­kon po­tr­dil, saj je glad­ko šel sko­zi pr­vo obrav­na­vo, in kot vse ka­že, ute­gne bi­ti v krat­kem spre­jet. Če se bo to zgo­di­lo, bo sin­di­kat se­ve­da ukre­pal, do­da. Po­slal bo tu­di do­pis ma­džar­ski vla­di, ki se je pr­va ostro od­zva­la, ob­ve­stil pa je prav ta­ko pred­se­dni­ka slo­ven­ske­ga dr­žav­ne­ga zbo­ra Mi­la­na Br­gle- za. Si­cer pa pra­vi, da je niž­je otro­ške do­dat­ke tu­jim de­lav­cem pred ča­som iz­pla­če­va­la tu­di Nem­či­ja, a je to po­pra­vi­la in iz­e­na­či­la mi­gran­te z dr­ža­vlja­ni Nem­či­je.

In kaj pra­vi­jo na na­šem mi­ni­str­stvu za de­lo, dru­ži­no, so­ci­al­ne za­de­ve in ena­ke mo­žno­sti? "Se­zna­nje­ni smo, da Av­stri­ja na­čr­tu­je spre­jem na­ci­o­nal­ne za­ko­no­da­je, ki bi zmanj­ša­la otro­ške do­dat­ke za dru­ži­ne de­lav­cev, ki de­la­jo v Av­stri­ji, pre­bi­va­jo pa v dru­gi dr­ža­vi čla­ni­ci EU (vključ­no s Slo­ve­ni­jo). Oce­nju­je­mo, da bi tak ukrep pred­sta­vljal kr­ši­tev pra­va EU na po­dro­čju ko­or­di­na­ci­je sis­te­mov so­ci­al­ne var­no­sti, ki se ne­po­sre­dno upo­ra­blja v vseh dr­ža­vah čla­ni­cah in ne do­pu­šča zmanj­še­va­nja (in­de­ksi­ra­nja) pra­vic iz te­ga na­slo­va za dru­žin­ske čla­ne de­lav­cev, ki ži­vi­jo v dru­gi dr­ža­vi čla­ni­ci EU. Nad­zor nad iz­va­ja­njem pred­pi­sov EU je v do­me­ni Evrop­ske ko­mi­si­je, ki v skla­du z usta­nov­ni­mi po­god­ba­mi v pri­me­ru kr­ši­tev spro­ži po­sto­pek pro­ti dr­ža­vi pred So­di­ščem EU. Mi­ni­str­stvo ta­kšnim po­bu­dam ali pre­dlo­gom, ki bi kr­ši­li pra­vi­ce slo­ven­skih dr­ža­vlja­nov, za­po­sle­nih v Av­stri­ji, od­loč­no na­spro­tu­je. V pri­me­ru, da bi de­jan­sko pri­šlo do spre­je­ma ta­kšne za­ko­no­da­je, bo Slo­ve­ni­ja spro­ži­la vse po­stop­ke, ki so ji na vo­ljo v skla­du s pra­vom EU," so za­pi­sa­li v od­go­vo­ru na na­še vpra­ša­nje, ka­ko se bo­do od­zva­li na mo­re­bi­tno spre­mem­bo av­strij­ske za­ko­no­da­je, in do­da­li, da se bo mi­ni­stri­ca Anja Ko­pač Mrak še ta te­den se­sta­la tu­di z av­strij­sko ve­le­po­sla­ni­co v Slo­ve­ni­ji.

Ma­džar­ska vla­da pa je že na­po­ve­da­la go­spo­dar­ske sank­ci­je pro­ti Av­stri­ji, če bo za­kon spre­jet. Ne ka­že na­mreč spre­gle­da­ti, da v Av­stri­ji med tu­ji­mi de­lav­ci prav naj­več Ma­dža­rov pre­je­ma av­strij­ski otro­ški do­da­tek. Kljub te­mu se Ivec, gle­de na vse do­se­da­nje dis­kri­mi­na­ci­je, ki jih ob­ču­ti­jo de­lav­ci mi­gran­ti, tu­di do­ma, bo­ji, da bo­do Av­strij­ci uspe­li s spre­mem­bo za­ko­na. Ma­rio Fe­ko­nja: "Slo­ven­ski de­lav­ci, za­po­sle­ni v Av­stri­ji kot tuj­ci, ni­ma­mo no­be­ne­ga for­mal­ne­ga za­go­vor­ni­ka, ima­mo pa mo­čan prav­ni in­te­res, za­to raz­mi­šlja­mo o ustav­ni pre­so­ji za­ko­na na av­strij­skem ustav­nem so­di­šču in tu­di tož­bi na evrop­sko so­di­šče. Gre na­mreč za evi­den­tno kr­še­nje pra­vic, ki jih do­lo­ča evrop­ska ured­ba o ko­or­di­na­ci­ji sis­te­ma so­ci­al­ne var­no­sti. Po tej ured­bi ima­mo tu­ji de­lav­ci ena­ke pra­vi­ce iz na­slo­va za­va­ro­va­nja kot dr­ža­vlja­ni dr­ža­ve, v ka­te­ri smo za­va­ro­va­ni. To je na­če­lo ena­ke­ga obrav­na­va­nja ozi­ro­ma na­če­lo ne­dis­kri­mi­na­ci­je."

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

Do zdaj so de­lav­ci mi­gran­ti pre­je­ma­li otro­ške do­dat­ke po ve­ljav­ni av­strij­ski za­ko­no­da­ji, to­rej vsi, ki ima­jo otro­ke mlaj­še od 24 let, če se še šo­la­jo.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.