Za­me­nja­va nad­zor­ni­kov ni uspe­la

Manj­šin­ski del­ni­čar­ji ni­so uspe­li za­me­nja­ti Mar­ka Volj­ča in Uro­ša Sla­vin­ca, skup­šči­na pa je po­stre­gla z dvo­bo­jem Slu­i­ter­ja in Bo­bin­ca in z no­vi­mi očit­ki na ra­čun nad­zor­ni­kov ter upra­ve Go­re­nja

Vecer - - GOSPODARSTVO - Slu­i­ter: "Iz upra­ve Go­re­nja sem od­šel za­ra­di re­sne pre­va­re" Bo­bi­nac Slu­i­ter­ju: Do­ka­ži­te ob­tož­be, si­cer raz­mi­slim o tož­bi

Mi­ni­str­stvo je vod­stvu Ae­ro­dro­ma Ma­ri­bor na­ro­či­lo, naj spo­ra­zum pre­gle­da in ga po po­tre­bi do­pol­ni na na­čin, da bo lah­ko omo­go­čil vla­ga­nja v za­seb­no in­fra­struk­tu­ro. ni­str­stvu ni­ti ni­so pre­pri­ča­ni, ka­kšna je sploh vse­bi­na v Bu­dim­pe­šti pod­pi­sa­ne­ga spo­ra­zu­ma.

"Mi smo z ob­či­ne Ma­ri­bor do­bi­li ne­ki osnu­tek, za ka­te­re­ga ne ve­mo, ali je bil pod­pi­san, ali so bi­le vmes na­re­je­ne ka­kšne do­pol­ni­tve. Po­ja­sni­li smo jim, da so v spo­ra­zu­mu dveh za­seb­nih pod­je­tij na­ve­de­na vla­ga­nja v ze­mlji­šča in in­fra­struk­tu­ro, ki ni­so v nji­ho­vi la­sti. Dve pod­je­tji sta pod­pi­sa­li spo­ra­zum, ne da bi o tem sploh kdaj go­vo­ri­li z la­stni­kom in­fra­struk­tu­re, to­rej dr­ža­vo," je po­u­da­ril.

Le­ben je iz­po­sta­vil, da spo­ra­zum ta­ko ni iz­ve­dljiv v de­lu, ki se na­na­ša na jav­no le­ta­li­ško in­fra­struk­tu­ro, za­to je v tem de­lu spo­ra­zum za­nje mr­tva toč­ka na pa­pir­ju. "Edi­na mo­žnost, da bi lah­ko kdor­ko­li iz­va­jal ka­kr­šna­ko­li de­la na le­ta­li­ški jav­ni in­fra­struk­tu­ri, je, če bi se na­re­dil jav­ni raz­pis in bi bi­la po­de­lje­na kon­ce­si­ja," je iz­po­sta­vil.

Po­ja­snil je, da je mi­ni­str­stvo Ae­ro­dro­mu Ma­ri­bor na­ro­či­lo, naj spo­ra­zum pre­gle­da in ga po po­tre­bi do­pol­ni na na­čin, da bo lah­ko omo­go­čil vla­ga­nja v za­seb­no in­fra­struk­tu­ro. "Kar pa se ti­če jav­ne in­fra­struk­tu­re, pa smo se do­go­vo­ri­li, da bo v krat­kem se­sta­nek z la­stni­ki, da ve­mo, ka­kšni so nji­ho­vi na­me­ni," je do­dal. Na ta na­čin bo­do po Leb­no­vih be­se­dah tu­di zna­li ugo­to­vi­ti, na ka­kšen na­čin lah­ko njim ali ka­te­re­mu dru­ge­mu su­bjek­tu z jav­nim na­ro­či­lom da­jo mo­žnost vla­ga­nja.

Vče­raj­šnja bur­na skup­šči­na del­ni­čar­jev Go­re­nja se je za­če­la z iz­gla­so­va­nim na­spro­tnim pre­dlo­gom Ka­pi­tal­ske druž­be in Mo­dre za­va­ro­val­ni­ce, naj skup­šči­no na­me­sto ma­ri­bor­ske­ga od­ve­tni­ka Kri­sti­ja­na An­to­na Kon­tar­šča­ka vo­di po­o­bla­šče­nec upra­ve Go­re­nja Go­razd Pod­bev­šek. V na­da­lje­va­nju po pri­ča­ko­va­njih manj­šin­ski del­ni­čar­ji ni­so uspe­li iz­gla­so­va­ti za­me­nja­ve pred­se­dni­ka nad­zor­ne­ga sve­ta Mar­ka Volj­ča in čla­na Uro­ša Sla­vin­ca, saj bi za to po­tre­bo­va­li tri če­tr­ti­ne gla­sov, za sklep pa je gla­so­va­lo 44,7 od­stot­ka na skup­šči­ni pri­so­tne­ga ka­pi­ta­la. Za­to tu­di ni­so gla­so­va­li in raz­pra­vlja­li o ime­no­va­nju s stra­ni manj­šin­skih del­ni­čar­jev pre­dla­ga­nih Phi­li­pa Ale­xan­dra Slu­i­ter­ja in Ro­ber­ta Lič­na. Po skup­šči­ni pa ni bi­lo na­po­ve­da­nih iz­pod­boj­nih tožb. Pred gla­so­va­njem je Slu­i­ter po­ja­snil zah­te­vo za od­po­klic dveh nad­zor­ni­kov in opo­zo­ril na kon­flik­te in­te­re­sov ter pre­cej­šnje zne­ske, ki jih je pre­je­la ka­dro­vska agen­ci­ja Volj­če­ve so­pro­ge, in na to, da Sla­vi­nec ni že­lel ukre­pa­ti, ko ga je opo­zar­jal na re­sne ne­pra­vil­no­sti, ma­lo za tem pa se je v Go­re­nju za­po­slil Sla­vin­čev sin. Kre­ši­mir Mar­ti­njak, na­me­stnik pred­se­dni­ka nad­zor­ne­ga sve­ta, je na očit­ke od­go­vo­ril, da nad­zor­ni­ki de­la­jo v do­bro druž­be - in če­prav se več­krat ne stri­nja­jo, naj­de­jo pra­ve re­ši­tve. Za te sta ve­dno bi­la tu­di nad­zor­ni­ka, ki ju že­li­jo manj­šin­ski del­ni­čar­ji za­me­nja­ti.

Slu­i­ter je še de­jal, da je ku­pil del­ni­co Go­re­nja po 38 evrov in je še ve­dno del­ni­čar, ter za­ni­kal na­mi­go- va­nja, da naj bi bil nje­gov na­črt raz­pro­da­ja Go­re­nja po de­lih. "Go­re­nje je re­sen bol­nik, ki ga je tre­ba hi­tro pre­struk­tu­ri­ra­ti s pro­da­jo vseh ne­o­snov­nih de­jav­no­sti in mu da­ti dve do tri le­ta ča­sa - ne pa da mu upra­va na vrat na nos išče stra­te­ške­ga par­tner­ja, v ka­te­rem se bo iz­gu­bi­lo," je de­jal Slu­i­ter in do­dal, da je za sa­mo­stoj­no slo­ven­sko Go­re­nje, ki pa mo­ra po­sta­ti bolj di­na­mič­no, saj je zdaj okor­no in bi­ro­krat­sko vo­de­no. Pred­stav­nik za­po­sle­nih v nad­zor­nem sve­tu Pe­ter Ko­bal pa je do­dal, da na­spro­tu­je ide­jam Slu­i­ter­je­ve­ga pre­struk­tu­ri­ra­nja, saj bi to po­me­ni­lo, da bi v Ve­le­nju osta­li le dve pe­ti­ni za­po­sle­nih, 3000 pa jih bi mo­ra­lo na ce­sto.

Pred­se­dni­ku upra­ve Go­re­nja Fra­nju Bo­bin­cu pa je Slu­i­ter oči­tal "re­sno pre­va­ro", ki naj bi jo med re­vi­zi­jo ugo­to­vi­la an­gle­ška sve­to­val­na druž­ba Grant Thorn­ton, ker naj bi Go­re­nje le­ta 2008 na­ka­za­lo 15 mi­li­jo­nov evrov po­so­ji­la, kot je de­jal Slu­i­ter, ne­ki druž­bi, ki naj bi za švi­car­ski sklad ku­po­va­la del­ni­ce Go­re­nja. Po skup­šči­ni je po­ja­snil, da je šlo za Go­re­nje­vo druž­bo v Nem­či­ji, ki naj bi fi­nan­ci­ra­la švi­car­ski sklad EECF, ta pa je ku­pi­la ne­kaj­od­sto­tni de­lež v Go­re­nju, kar naj bi bi­lo po za­ko­nu o go­spo­dar­skih druž­bah spor­no. De­jal je še, da naj upra­va Go- re­nja ob­ja­vi ome­nje­no re­vi­zij­sko po­ro­či­lo in ta­ko raz­bli­ni vse dvo­me, če me­ni, da ni­ma prav. Fra­njo Bo­bi­nac se je ostro od­zval na di­rek­tne oseb­ne ob­tož­be Slu­i­ter­ja, za ka­te­re­ga pra­vi, da je pri­šel v upra­vo Go­re­nja le­ta 2008, ko se je za­če­la kri­za, in da ni­ko­li ni ver­jel v Go­re­nje, saj je med dru­gim pre­dla­gal za­pi­ra­nje pro­i­zvo­dnje, se­li­tev v Azi­jo in se­li­tev se­de­ža na Ni­zo­zem­sko. Prav ta­ko naj bi za­ma­knil po­memb­no po­slov­no od­lo­či­tev za dva me­se­ca in ta­ko ogro­zil po­slo­va­nje Go­re­nja: "Iz upra­ve Go­re­nja pa je od­šel, ker ni­sem že­lel za­me­nja­ti Bra­ne­ta Apa­ta. Mi­slim, da vem, na kaj na­mi­gu­je, ko ome­nja pre­va­ro. S tem se je ukvar­ja­la re­vi­zij­ska ko­mi­si­ja, ki jo je vo­dil Ke­i­th Mi­les. Ta­krat so mu re­kli, naj to do­ka­že - ali pa umol­kne. Na za­sli­ša­nje pa ni pri­šel," je de­jal Bo­bi­nac in nek­da­nje­ga ko­le­ga v upra­vi po­zval, naj to­krat ob­tož­be do­ka­že, ali pa bo raz­mi­slil tu­di o oseb­ni tož­bi.

V iz­ja­vi po skup­šči­ni pa je Bo­bi­nac še po­ja­snil, da je šlo za po­so­ji­lo za ru­ske­ga par­tner­ja (In­ter­so­lar, op. a.), ki je bi­lo v ce­lo­ti z obrest­mi vr­nje­no. O Slu­i­ter­ju pa še po­ve­dal, da je nje­gov cilj z na­pa­di zbi­ti ce­no del­ni­ce, po­ce­ni ku­pi­ti Go­re­nje in ga na­to raz­pro­da­ti. O nje­go­vi pod­je­tno­sti in stro­kov­no­sti pa je de­jal, da je v tem ča­su spra­vil že ne­kaj svo­jih družb v ste­čaj, upni­kom pa ostal dol­žan de­set mi­li­jo­nov evrov, od te­ga ni­zo­zem­ski ban­ki 3,5 mi­li­jo­na evrov.

Re­dna skup­šči­na Go­re­nja, na ka­te­ri bo­do ime­no­va­li no­vi nad­zor­ni svet, bo si­cer ma­ja le­tos, še prej pa se bo­do nad­zor­ni­ki v sta­ri se­sta­vi se­sta­li v če­tr­tek in med dru­gim obrav­na­va­li spon­zo­ri­ra­nje ru­ske­ga no­go­me­tne­ga klu­ba To­re­pdo. Go­re­nje bo v pe­tek ob­ja­vi­lo še oce­no po­slo­va­nja v le­tu 2017 in le­to­šnje na­čr­te. Na skup­šči­ni se je ogla­sil tu­di ma­li del­ni­čar Bo­rut Klajn­šek in de­jal, da je po enaj­stih le­tih nje­gov do­nos z del­ni­ca­mi Go­re­nja mi­nus 82-od­sto­ten. "Če bo šlo ta­ko na­prej, Go­re­nje ne bo več dol­go pro­i­zva­ja­lo stro­jev v Ve­le­nju. Le­vi in de­sni ste po­ve­da­li svo­je, jaz pa ne ver­ja­mem no­be­ne­mu več," je de­jal in do­dal, da bo ver­jel, ko bo imel na svo­jem del­ni­škem ra­ču­nu po­zi­tiv­ni re­zul­tat, si­cer pa bi bi­lo po nje­go­vem mne­nju tre­ba za­me­nja­ti ce­lo­tni nad­zor­ni svet in upra­vo, pri­ča­ku­je pa tu­di po­ja­sni­la o tem, kaj je res in kaj ni pri mi­li­jon­skem spon­zo­ri­ra­nju mo­sko­vske­ga no­go­me­tne­ga klu­ba Tor­pe­do.

Fo­to: An­drej PETELINŠEK

O pre­te­klem po­slo­va­nju Go­re­nja pri­ha­ja na dan ve­dno več po­slov, ki jih bo mo­ra­la po­ja­sni­ti upra­va Fra­nja Bo­bin­ca.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.