Zgod­be ulic na Z

Med ma­ri­bor­ski­mi uli­ca­mi naj­de­mo tu­di Za­ga­to. Uli­ca za rad­vanj­skim dvor­cem, ki da­nes ne ka­že prav le­pe po­do­be, pa je do­bi­la ime Za gra­dom

Vecer - - MARIBOR - Za­dru­žna uli­ca Za­ga­ta Za gra­dom Za­greb­ška ce­sta Zrinj­ske­ga uli­ca Zr­ko­vska ce­sta Zu­pan­če­va uli­ca Zve­zna uli­ca

Le­ta 1951 so no­vo uli­co na Stu­den­cih po­i­me­no­va­li Za­dru­žna uli­ca. Ime je do­bi­la po Sta­no­vanj­ski za­dru­gi že­le­zni­čar­jev, ki je le­ta 1950 tu za­če­la gra­di­ti sta­no­vanj­ske hi­še za svo­je usluž­ben­ce. V za­čet­ku 20. sto­le­tja so no­vo uli­co na Po­brež­ju po­i­me­no­va­li Sack Gas­se (Za­ga­ta – Sle­pa uli­ca). Le­ta 1919 so ime po­slo­ve­ni­li v Za­ga­ta. Po nem­ški oku­pa­ci­ji apri­la 1941 so ji za­ča­sno vr­ni­li ime Sack Gas­se, na­to pa so jo še is­to le­to pre­i­me­no­va­li v Mond Gas­se (Me­seč­na uli­ca). Ma­ja 1945 so ji vr­ni­li ime Za­ga­ta. Le­ta 1947 so sku­pi­no hiš za gra­dom v Zgor­njem Rad­va­nju po­i­me­no­va­li Za gra­dom. Rad­vanj­ski dvo­rec sto­ji na obron­kih Po­hor­ja, ne­da­leč od Ma­ri­bo­ra. Zgra­jen je bil v 17. sto­le­tju, v 19. sto­le­tju so mu do­gra­di­li ro­man­ti­čen okro­gli stolp. Eno­nad­stro­pna stav­ba ima obli­ko čr­ke L, zu­na­nja fa­sa­da je ob­no­vlje­na v du­hu 19. sto­le­tja. V pri­tli­čju na­le­ti­mo na sta­re obo­ke, nad­stro­pje, ka­mor vo­di­jo sto­pni­ce iz ži­vo­pi­sne­ga mar­mor­ja, pa je v ce­lo­ti pre­de­la­no. V tri­de­se­tih le­tih 20. sto­le­tja so no­vo uli­co na Te­znu po­i­me­no­va­li Can­kar­je­va uli­ca, po slo­ven­skem pi­sa­te­lju Iva­nu Can­kar­ju (1876–1918). Po nem­ški oku­pa­ci­ji le­ta 1941 so jo pre­i­me­no­va­li v Au­er Gas­se (Au­er­je­va uli­ca), po av­strij­skem ti­skar­ju, di­rek­tor­ju ce­sar­sko-kra­lje­ve ti­skar­ne na Du­na­ju Aloj­zu Au­er­ju von Wels­ba­c­hu (1858–1929). Ma­ja 1945 so ji vr­ni­li slo­ven­sko ime Can­kar­je­va uli­ca. Ob od­pra­vi dvoj­ne­ga po­i­me­no­va­nja so jo le­ta 1947 pre­i­me­no­va­li v Za­greb­ško uli­co. Le­ta 1998 so ime po­pra­vi­li v Za­greb­ška ce­sta in ce­sto hkra­ti po­dalj­ša­li, ta­ko da po­te­ka od kri­ži­šča z Na­si­pno uli­co do Kav­či­če­ve uli­ce. V za­čet­ku 20. sto­le­tja so no­vo uli­co na Stu­den­cih po­i­me­no­va­li Karls Stras­se ( Kar­lo­va uli­ca), po av­strij skem nad­voj­vo­di Kar­lu (1771–1847). Le­ta 1919 so jo pre­i­me­no­va­li v Zrinj­ske­ga uli­co. Po nem­ški oku­pa­ci­ji apri­la 1941 so ji za­ča­sno naj­prej vr­ni­li ime Karls Stras­se, na­to pa so jo še is­to le­to pre­i­me­no­va­li v Da­un Gas­se (Da­u­no­va uli­ca) po av­strij­skem feld­mar­ša­lu, po­velj­ni­ku av­strij­ske voj­ske v se­de­mle­tni voj­ni, gro­fu Le­o­pol­du Jo­že­fu Da­u­nu (1705– 1766). Ma­ja 1945 so ji vr­ni­li slo­ven­sko ime Zrinj­ske­ga uli­ca. Zrinj­ski so bi­li hr­va­ška ve­li­ka­ška dru­ži­na iz ro­du Šu­bi­čev, ki je do­bi­la ime po gra­du Zri­nju na re­ki Uni in ka­te­re na­gel vzpon se je za­čel v 16. sto­le­tju. Uli­co so po njih po­i­me­no­va­li, ker sta bi­la Pe­tar in Ni­ko­la Zrinj­ski sku­paj s Kr­stom Fran­ko­pa­nom in Eraz­mom Tat­ten­ba­chom vod­ja upo­ra pro­ti du­naj­ske­mu dvo­ru. Na­men upo­ra je bi­la osa­mo­svo­ji­tev Hr­va­ške in Ogr­ske iz­pod av­strij­ske nad­o­bla­sti. Hr­va­ško in ogr­sko plem­stvo je bi­lo ne­za­do­volj­no s cen­tra­li­stič­no po­li­ti­ko du­naj­ske­ga dvo­ra, ki je te­ži­la k uki­ni­tvi po­seb­ne­ga po­lo­ža­ja Ogr­ske in Hr­va­ške zno­traj av­strij­ske­ga ce­sar­stva. V 19. sto­le­tju so sta­ro ce­sto sko­zi Po­brež­je v Zr­kov­ce ura­dno po­i­me­no­va­li Zwet­ten­dor­fer Stras­se (Zr­ko­vska ce­sta). Le­ta 1919 so ime po­slo­ve­ni­li v Zr­ko­vska uli­ca. Po nem­ški oku­pa- Rad­vanj­ski grad ne­koč Da­nes rad­vanj­ski grad ča­ka na ob­no­vo.

ci­ji le­ta 1941 so jo po­nov­no po­i­me­no­va­li Zwet­ten­dor­fer Stras­se, ma­ja 1945 pa ji vr­ni­li slo­ven­sko ime Zr­ko­vska uli­ca. Le­ta 1947 so ime po­pra­vi­li v Zr­ko­vska ce­sta po gru­ča­stem na­se­lju ob ro­bu dra­vske te­ra­se med sta­ro stru­go. V tri­de­se­tih le­tih 20. sto­le­tja so sku­pi­no 20 hiš po­koj­nin­ske­ga skla­da Te­ks­til­ne to­var­ne Hut­ter na Po­brež­ju po­i­me­no­va­li Hut­ter­je­vo na­se­lje. Po nem­ški oku­pa­ci­ji le­ta 1941 so ime po­nem­či­li v Hut­ter Si­e­dlung. Ma­ja 1945 so mu vr­ni­li slo­ven­sko ime Hut­ter­je­vo na­se­lje, le­ta 1947 pa ga raz­de­li­li na tri uli­ce. Se­ver­no med nji­mi so po­i­me­no­va­li Zu­pan­če­va uli­ca. Jo­že Zu­panc (1889–1941) je bil klju­čav­ni­čar in se je po oku­pa­ci­ji 1941. pri­dru­žil na­ro­dno­o­svo­bo­dil­ne­mu gi­ba­nju, že no­vem­bra 1941 pa je bil ustre­ljen kot ta­lec. V tri­de­se­tih le­tih 20. sto­le­tja so no­vo uli­co v Ro­žni do­li­ni v Zgor­njem Rad- va­nju po­i­me­no­va­li Zve­zna uli­ca. Po nem­ški oku­pa­ci­ji le­ta 1941 so jo pre­i­me­no­va­li v Mai Gas­se (Maj­ska uli­ca), ma­ja 1945 pa ji vr­ni­li slo­ven­sko ime Zve­zna uli­ca. Le­ta 1947 so uli­co skraj­ša­li, ta­ko da je ime Zve­zna uli­ca ob­dr­žal le del ob me­ji ka­ta­str­ske ob­či­ne Pe­kre, dru­gi del pa so pre­i­me­no­va­li v Mo­dri­nja­ko­vo uli­co. Le­ta 1964 so Zve­zno uli­co po­dalj­ša­li do kri­ži­šča Lack­ove ce­ste in Po­hor­ske uli­ce na eni in do Be­go­ve uli­ce na dru­gi stra­ni. Ime Zve­zna uli­ca je do­bi­la za­to, ker po­ve­zu­je več ulic med pe­kr­skim in rad­vanj­skim de­lom Ro­žne do­li­ne.

Fo­to: Ar­hiv VEČERA

Fo­to: Sa­šo BIZ­JAK

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.