Am­bu­lan­te

Vecer - - MARIBOR -

Am­bu­lan­ta za nuj­no me­di­cin­sko po­moč - de­žur­na am­bu­lan­ta de­lu­je v UKC Ma­ri­bor, Lju­bljan­ska uli­ca 5, v ur­gen­tnem cen­tru - pri­zi­dek ki­rur­ške stol­pni­ce - in je na­me­nje­na obrav­na­vi nuj­nih stanj, ki zah­te­va­jo ta­koj­šno zdrav­ni­ško po­moč.

De­lov­ni čas: od po­ne­delj­ka do pet­ka od 20. do 7. ure zju­traj, v so­bo­to od 7. ure zju­traj in ne­pre­ki­nje­no do po­ne­delj­ka do 7. ure zju­traj. Ob pra­zni­kih je de­lov­ni čas enak kot v ne­de­ljo. Nuj­na me­di­cin­ska po­moč de­lu­je ne­pre­ki­nje­no. Na te­le­fon­sko šte­vil­ko 112 se spo­ro­ča­jo vsa nuj­na sta­nja, ki zah­te­va­jo po­sre­do­va­nje ekip na te­re­nu. De­žur­na am­bu­lan­ta za otro­ke in mla­do­stni­ke do 19 let de­lu­je v pri­tli­čju Vo­šnja­ko­ve uli­ce 2, Ma­ri­bor. Nuj­no me­di­cin­sko po­moč otro­kom in mla­do­stni­kom do do­pol­nje­ne­ga 19. le­ta sta­ro­sti, pri ka­te­rih je bo­le­zen­sko sta­nje ta­ko hu­do, da ne mo­re­jo po­ča­ka­ti na svo­je­ga iz­bra­ne­ga zdrav­ni­ka.

De­lov­ni čas: so­bo­ta, ne­de­lja in pra­zni­ki od 8. do 20. ure. Noč­na de­žur­na am­bu­lan­ta de­lu­je vsak dan od 20. do 23. ure.

Te­le­fon­ska šte­vil­ka: 02 22 86 429

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.